STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Lua

  Giới thiệu biến, kiểu dữ liệu và cách khai báo biến và kiểu dữ liệu trong Lua.
  24/09/2014
  27/09/2020
  3 phút đọc
  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Lua

  Lua là một ngôn ngữ tự động hóa, nên trong Lua không có khái niệm khai báo kiểu dữ liệu, mỗi dữ liệu lưu trữ một loại dữ liệu của chính nó.

  Loại dữ liệu

  Các loại dữ liệu trong Lua

  Trong Lua có 8 loại dữ liệu cơ bản chính:

  • nil
  • boolean
  • number
  • string
  • userdata
  • function
  • thread
  • table

  Khai báo biến trong Lua

  Cách khai báo một biến trong Lua.

  a = "Hello STDIO"

  Tên biến không được bắt đầu bằng 1 con số nhưng vẫn có thể chưa 1 con số trong tên, tên có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới _ và chữ đi theo sau là số.

  3 = "invalid variable name"

  Đoạn code trên không hợp lệ vì tên biến bắt đầu bằng số.

  Quy tắc khai báo 1 biến là:

  • Khai báo tên biến với quy định trên.
  • Theo sau là dấu bằng = để gán dữ liệu.
  • Tiếp theo là dữ liệu. Loại dữ liệu của một biến sẽ được gán tự động tùy theo dữ liệu mà người dùng gán.

  nil

  Là loại biến mà được tự động gán cho các biến nếu biến đó không có dữ liệu.

  Ví dụ:

  a
  print(a)
  

  Tất cả các biến đều có dữ liệu mặc định là nil, ở đoạn code trên khi print a sẽ nhận được là nil, vì chỉ khai báo nhưng chưa gán giá trị hay dữ liệu cho biến a này.

  boolean

  Là loại biến chỉ nhận hai giá trị truefalse.

  Ví dụ:

  Boolean_Var = false

  number

  Gồm 2 loại dữ liệu chính là integer (số nguyên) và float (số thực).

  integer

  Integer_Num = 23

  float

  Float_Num = 6.8

  Đối với biết float điều cần lưu ý là trong Lua kiểu dữ liệu float chỉ giới hạn 13 số sau dấu chấm, nếu vượt quá giới hạn Compiler của Lua sẽ tự lấy tới số thứ 13 và dừng tại đó.

  Ví dụ:

  Float_13_digits = 1,321422345129884 -- Sau dấu chấm có tới 15 số
  print(Float_13_digits) -- chỉ in ra màn hình là 1,3214223451298

  String

  Kiểu String trong Lua là một mảng các ký tự riêng lẻ (char). Đồng thời Lua đã cung cấp nhiều hàm để xử lý với biến kiểu String.

  Var_String = "String STDIO"

  Table

  Kiểu table trong Lua là List các phần tử bao gồm các kiểu dữ liệu khác ngoại trừ nilfunction.

  My_Table = {}
  My_Table_2 = {1, 2, 8, 7, 12}

  Loại biến

  Trong Lua có ba loại biến chính là biến Global, Local, Table.

  Mặc định với tất cả các biến khai báo sẽ là biến Global, để khai báo 1 biến local phải định danh rõ ràng cho biến đó.

  G_Integer_a = 3 --Một biến Global tên là G_Integer_a có dữ liệu là 3 nên kiểu dữ liệu sẽ là kiểu Integer
  local Local_String_b = "STDIO" --Một biến được định danh là Local có tên là Local_String_b dữ liệu là "STDIO" nên kiểu dữ liệu sẽ là String

  Lưu ý để khai báo một biến local phải sử dụng keyword local trước tên biến bất kì.

  Cách khai báo biến

  Có thể khai báo và gán liên lục các biến theo tuần tự dữ liệu khác nhau.

  Ví dụ:

  a, b, c= 3, "Lua", 1.2

  Biến a có dữ liệu là 3, biến b có dữ liệu là Lua, biến c có dữ liệu là 1.2 và là kiểu float (số thực).

  Đối với ngôn ngữ Lua, có thể gán một hàm cho biến bất kì.

  Ví dụ:

  a = print --Gán hàm print cho biến a

  Vậy bất cứ khi nào gọi biến a với cú pháp như hàm print bình thường vẫn sẽ sử dụng được hàm print thông qua biến a này.

  Lua cung cấp hàm typeof(var) để có thể kiểm tra được bất cứ loại biến bất kỳ nào chỉ cần truyền vào tham số var với tên biến và print ra màn hình.

  Bài chung series

  0
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.

  Đề xuất

  Biến và Kiểu Dữ Liệu Của Biến trong C++
  Biến, các tính chất của biến và các kiểu dữ liệu trong C/C++.
  15/07/2017
  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Python
  Sơ lược qua về biến và kiểu dữ liệu của biến trong Python
  18/03/2015

  Khám phá

  Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong PHP
  Tìm hiểu về biến và các kiểu dữ liệu trong PHP.
  20/02/2017
  Biến và Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Java
  Giới thiệu khái niệm, phạm vi hoạt động của biến và các kiểu dữ liệu ...
  11/05/2015
  Biến và Kiểu Dữ Liệu
  Tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong C++.
  16/04/2015
  Kiểu Dữ Liệu Mảng Trong PHP
  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu và các phương thức về mảng trong PHP.
  20/03/2017
  Biến Trong Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript
  Biến là một khái niệm khá quen thuộc trong mọi ngôn ngữ lập trình. Nhắc ...
  15/11/2015
  Biến trong PHP
  Hướng dẫn khai báo biến, sử dụng và kiểm tra kiểu dữ liệu của biến trong ...
  28/08/2015
  Cơ Bản về Chuyển Kiểu trong C
  Tìm hiểu về chuyển kiểu dữ liệu trong C.
  21/07/2015
  Phương Thức Truyền và Nhận Dữ Liệu POST, GET Trong PHP
  Cơ chế truyền dữ liệu với phương thức POST và GET trong PHP.
  07/10/2015
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020