STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Nội dung

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit

  07/03/2015
  28/03/2020
  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn khởi tạo một layer mới trong game và vẽ các suit lên đó.

  Giới thiệu

  Bạn đã đọc qua các bài viết về cocos2d-x của STDIO, bạn muốn thử viết một game hoàn chỉnh nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Thông qua chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiện thực lại game ZERO một cách đơn giản. Hy vọng rằng, qua đó sẽ giúp bạn làm quen cách để hoàn thành một game, cũng như cách tổ chức project trong game.

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn khởi tạo một layer mới trong game và vẽ các suit lên đó. 

  Tiền đề bài viết

  Sau khi hoàn thành khoá học phát triển games tại STDIO, được sự cho phép của anh La Kiến Vinh, tôi quyết định chia sẻ lại các kiến thức, cũng như kinh nghiệm tôi học được cho cộng đồng.

  Đối tượng hướng đến

  Bài viết hướng đến các đối tượng đã nắm qua một số kiến thức cơ bản của cocos2d-x.

  Hiện thực

  Trước khi hiện thực GameScene vào file config.h định nghĩa thêm để được như sau:

  #ifndef __CONFIG_H__
  #define __CONFIG_H__
  
  #include "cocos2d.h"
  USING_NS_CC;
  
  #define TRANSITION_TIME 1.0f
  
  static const float   SCREEN_DESIGN_WIDTH   = 1080.0f;
  static const float   SCREEN_DESIGN_HEIGHT  = 1920.0f;
  
  static const char *PATH_SPR_BOARD = "spr_board.png";
  static const char *PATH_SPR_CLOCK = "spr_clock.png";
  
  static const char *PATH_CONF_POS = "conf_objects_pos.plist";
  
  static const char *PATH_SPR_BTN_PLAY = "spr_btn_play.png";
  static const char *PATH_SPR_BTN_PLAY_PRESS = "spr_btn_play_press.png";
  static const char *PATH_SPR_TITLE_ZERO = "spr_title_zero.png";
  
  static const int    TIMER_OPACITY = 255;
  
  static const float   FP_EPSILON = 0.000001f;
  static const float   MIN_SUITS_PER_SIDE = 1;
  static const float   MAX_SUITS_PER_SIDE = 4;
  
  static const float SUIT_DISTANCE = 80.0f;
  
  static const char    *PATH_SPR_SUITS[] =
  {
  	"spr_suit_spade.png",
  	"spr_suit_heart.png",
  	"spr_suit_diamond.png",
  	"spr_suit_club.png"
  };
  
  enum
  {
  	zBACKGROUND = 0,
  	zGAME_BOARD,
  	zGAME_PLAY,
  	zUI,
  };
  
  enum
  {
  	SUIT_SPADE = 0,
  	SUIT_HEART,
  	SUIT_DIAMOND,
  	SUIT_CLUB
  };
  
  #endif // __CONFIG_H__

  Lưu ý: Trong bài viết này tôi xin phép dùng từ suit để nói đến các đối tượng (cơ, rô, chuồn, bích)  trong game Zero.

  Tại GameScene.h

  Ta thêm vào các thuộc tính cũng như phương thức để được như sau:

  #ifndef __GAME_SCENE_H__
  #define __GAME_SCENE_H__
  
  #include "cocos2d.h"
  USING_NS_CC;
  
  class GameScene : public cocos2d::Layer
  {
  public:
  	// there's no 'id' in cpp, so we recommend returning the class instance pointer
  	static cocos2d::Scene* createScene();
  
  	// Here's a difference. Method 'init' in cocos2d-x returns bool, instead of returning 'id' in cocos2d-iphone
  	virtual bool init();
  
  	void generateNextChallenge();
  
  	// implement the "static create()" method manually
  	CREATE_FUNC(GameScene);
  
  private:
  	Layer      *_layerPresentation;
  
  	int				_nLeftSuits;
  	int				_nRightSuits;
  
  	Vec2			_centerSuitPostionLeft;
  	Vec2			_centerSuitPostionRight;
  
  	Size visibleSize;
  	Vec2 origin;
  };
  
  #endif // __GAME_SCENE_H__

  Trong GameScene.cpp

  Hiện thực hàm init

  Tạo background và gắn board vào tương tự như bài viết trước:

  // Creat color for background
  this->addChild(LayerColor::create(Color4B(29, 233, 182, 255)), zBACKGROUND);
  
  // board
  Sprite *board = Sprite::createWithSpriteFrameName(PATH_SPR_BOARD);
  board->setPosition(PositionManager::getInstance()->_board);
  this->addChild(board, zGAME_BOARD);

  Khởi tạo layer _layerPresentation:

  _layerPresentation = Layer::create();
  this->addChild(_layerPresentation, zGAME_PLAY);
  

  Khởi tạo giá trị cho _centerSuitPostionLeft và _centerSuitPostionRight:

  _centerSuitPostionLeft = Vec2(visibleSize.width * 0.23, visibleSize.height*(0.5f));
  _centerSuitPostionRight = Vec2(visibleSize.width * 0.77, visibleSize.height*(0.5f));

  Gọi hàm generateNextChallenge (Hàm này có nhiệm vụ reset lại layer game và vẽ lại khi bạn chọn đúng)

  generateNextChallenge();

  Hiện thực hàm getSuitPosition

  Nhiệm vụ của hàm này là lấy position cho từng suit

  Vec2* getSuitPosition(int numSuits)
  {
  	Vec2* suitPosition = new Vec2[numSuits];
  
  	if (numSuits == 1)
  		suitPosition[0] = Vec2(0, 0);
  	else if (numSuits == 2)
  	{
  		suitPosition[0] = Vec2(-SUIT_DISTANCE, 0);
  		suitPosition[1] = Vec2(SUIT_DISTANCE, 0);
  	}
  	else if (numSuits == 3)
  	{
  		suitPosition[0] = Vec2(0, -SUIT_DISTANCE);
  		suitPosition[1] = Vec2(-SUIT_DISTANCE, SUIT_DISTANCE);
  		suitPosition[2] = Vec2(SUIT_DISTANCE, SUIT_DISTANCE);
  	}
  	else if (numSuits == 4)
  	{
  		suitPosition[0] = Vec2(-SUIT_DISTANCE, -SUIT_DISTANCE * 0.9f);
  		suitPosition[1] = Vec2(SUIT_DISTANCE, -SUIT_DISTANCE * 0.9f);
  		suitPosition[2] = Vec2(-SUIT_DISTANCE, SUIT_DISTANCE);
  		suitPosition[3] = Vec2(SUIT_DISTANCE, SUIT_DISTANCE);
  	}
  
  	return suitPosition;
  }

  Hiện thực hàm drawSuitsTable

  Nhiệm vụ của hàm này là vẽ suit

  void drawSuitsTable(int numSuits, Vec2 centerPosition, float originX, float originY, Layer *layerPresentation)
  {
  	// index random suit list
  	static std::vector<int> suitsSet;
  	suitsSet.push_back(SUIT_SPADE);
  	suitsSet.push_back(SUIT_HEART);
  	suitsSet.push_back(SUIT_DIAMOND);
  	suitsSet.push_back(SUIT_CLUB);
  
  	Vec2* suitPosition = getSuitPosition(numSuits);
  
  	std::random_shuffle(suitsSet.begin(), suitsSet.end());	
  
  	int currentSuit = 0;
  
  	srand(time(NULL));
  	int suitType = rand() % 4 + 1;
  
  	for (int i = 0; i < numSuits; ++i)
  	{
  		Sprite* sprite = Sprite::createWithSpriteFrameName(PATH_SPR_SUITS[suitsSet.at(currentSuit)]);	 //create(PATH_SPR_SUITS[0)]);
  		currentSuit = (currentSuit + 1) % suitType;
  		sprite->setPosition(Vec2(originX, originY) + centerPosition + suitPosition[i]);
  		layerPresentation->addChild(sprite);
  	}
  }

  Hiện thực hàm generateNextChallenge

  void GameScene::generateNextChallenge()
  {
  	_layerPresentation->removeAllChildrenWithCleanup(true);
  
  	// randomize number of every suit
      _nLeftSuits = MIN_SUITS_PER_SIDE + CCRANDOM_0_1()*(MAX_SUITS_PER_SIDE - MIN_SUITS_PER_SIDE + 1 - FP_EPSILON);
      _nRightSuits = MIN_SUITS_PER_SIDE + CCRANDOM_0_1()*(MAX_SUITS_PER_SIDE - MIN_SUITS_PER_SIDE + 1 - FP_EPSILON);
  
  	drawSuitsTable(_nLeftSuits, _centerSuitPostionLeft, origin.x, origin.y, _layerPresentation);
  	drawSuitsTable(_nRightSuits, _centerSuitPostionRight, origin.x, origin.y, _layerPresentation);
  }

  Download

  SOURCE_CODE

  Bài viết liên quan

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn cách nhận các sự kiện từ ...

  Ryan Lê10/03/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game Zero, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn cách tính điểm và ...

  Ryan Lê15/03/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 1: Tạo Scene

  Bạn đã đọc qua các bài viết về cocos2d-x của STDIO, bạn muốn thử viết một game hoàn chỉnh nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Thông qua chuỗi bài viết về hướng dẫn làm ...

  Ryan Lê27/02/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn gắn thêm các button vào ...

  Ryan Lê12/03/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 6: Hiện thực GameScene - Thêm thời gian

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn add thêm thời gian vào ...

  Ryan Lê10/03/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 2 - Hiện Thực Gameplay

  Tôi tiếp tục chuỗi bài viết giúp bạn đọc xây dựng một game đơn giản thực tế: Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Ở phần 2 tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn xây ...

  Rye Nguyen09/08/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 5 - Âm Thanh Và Effect

  Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity, trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc thêm các hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng của gameplay. Đây là ...

  Rye Nguyen11/08/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 1 - Nhận Sự Kiện Button

  Tôi tiếp tục chuỗi bài viết giúp bạn đọc xây dựng một game đơn giản thực tế: Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Qua chuỗi bài viết, hi vọng bạn đọc sẽ dễ dàng hơn ...

  Rye Nguyen09/08/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 3 - Điểm Số Và Progress Timer

  Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity, ở phần trước, tôi đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách hiện thực gameplay của game Zero. Trong phần 3 ...

  Rye Nguyen10/08/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 4: Hiện thực MainMenuScene

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn tạo màu nền cho background, tạo sprite gắn vào scene, tạo MenuItemImage từ sprite ...

  Ryan Lê05/03/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  [email protected]

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020