STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Nội dung

  Socket.IO Với Cocos2d-x

  11/06/2017
  07/12/2017
  Socket.IO Với Cocos2d-x
  Trong các bài viết trước trong chương trình tự học lập trình games với Cocos2d-x của STDIO. Tôi và các tác giả khác đã giới thiệu các khái niệm, ví dụ về các thành phần cơ bản để giúp các lập trình viên mới bắt đầu tìm hiểu Cocos2d-x có thể lập trình game 2D. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn làm thế nào để có thể tạo một game mulitiplay với Cocos2d-x thông qua Socket.IO.

  Giới thiệu

  Trong các bài viết trước trong chương trình tự học lập trình games với Cocos2d-x của STDIO. Tôi và các tác giả khác đã giới thiệu các khái niệm, ví dụ về các thành phần cơ bản để giúp các lập trình viên mới bắt đầu tìm hiểu Cocos2d-x có thể lập trình game 2D. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn làm thế nào để có thể tạo một game mulitiplay với Cocos2d-x thông qua Socket.IO.

  Tiền đề bài viết

  Bài viết là bài viết đầu tiên nằm trong loạt bài viết Network Trong Cocos2d-x.x chương trình tự học lập trình games với Cocos2d-x của STDIO.

  • Network trong Cocos2d-x 3.x.x: Socket.IO.
  • Network trong Cocos2d-x 3.x.x: WebSockets.
  • Network trong Cocos2d-x 3.x.x: HTTPClient.

  Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về một ví dụ sử dụng Socket.IO trong Cocos2d-x. Tôi tin các kiến thức sẽ giúp bạn có thể tạo một game mulitiplay đơn giản, cũng như hỗ trợ bước đầu cho bạn có thể làm được một game online.

  Đối tượng hướng đến

  Bài viết hướng đến các bạn đọc, các lập trình viên có đam mê, yêu thích với lập trình games 2D, đặc biệt là với engine Cocos2d-x. Bạn đọc nên có những kiến thức cơ bản nhất trong Lập Trình Games Với Cocos2d-x.

  Trong bài viết tôi sử dụng Cocos2d-x version 3.11 và Vistual Stdio 2013 version 12.0.21005.1, Windows 10 64-bit.

  Socket.IO là gì?

  Socket.IO là một thư viện JavaScript và cũng là một loại WebSocket API. Việc bạn có kiến thức cơ bản với JavaScript sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận.

  Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa Socket.IO và WebSockets:

  • Socket.IO cho phép send/emit messages bằng cách xác định bằng một tên event.
  • Trong trường hợp của Socket.IO: một message từ Server sẽ đến tất cả các Client đang kết nối. Với WebSockets: Nếu muốn điều tương tự như Socket.IO tôi cần phải tạo một mảng của tất cả các kết nối và lặp qua nó để gửi message đến tất cả các client.

  Ở phần 2 tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn về sử dụng WebSocket trong Cocos2d-x 3.x.x để từ đó bạn có thể thấy rõ cũng như tùy vào mục đích trong thiết kế trong project game của bạn để có thể sử dụng cho phù hợp.

  Cấu hình

  Bạn download và cài đặt NodeJS như các software khác: https://nodejs.org.

  Khởi tạo project của bạn. Ở đây tôi tạo một folder có tên là STDIO_SERVER.

  Để cấu hình và chạy server. Bạn có thể: sử dụng command line hoặc GitSCM.

  • Vào folder STDIO_SERVER và sử dụng command line.
  • Sử dụng GitSCM: Right mouse click và selected Git Bash Here. Bạn có thể download Git tại http://git-scm.com.

  Sau khi cài đặt NodeJS cũng như khởi tạo, cài đặt các software khác. Tiếp theo tôi sẽ cài đặt Socket.IO. Có 2 cách để cài đặt:

  • Sử dụng file manifest.
  • Không sử dụng file manifest (command line/GIT).

  Sử dụng file manifest

  Sử dụng file manifest package.json (file cấu hình) có nội dung như sau:

  {
                  "name":"stdio_server",
                  "version":"0.0.1",
                  "private":"true",
                  "dependencies":{
                                  "socket.io":"0.9.16",
                  }
  }

  Ở đây trong phần dependencies tôi khai báo Socket.IO version 0.9.16.Với ý kiến cá nhân tôi, tôi thấy rằng với Socket.IO version 0.9.16, các function của server đều hoạt động ổn định.

  Ngoài ra, nếu sử dụng nhiều modules khác của Socket.IO như express,..., bạn có thể khai báo vào trong phần dependencies này.

  Sau đó, sử dụng command line/GIT và lệnh sau để cấu hình cho server.

  npm install

  Không sử dụng file manifest

  Ngoài cách sử dụng file manifest package.json. Bạn có thể sử dụng command line hoặc GIT để cài đặt SocketIO với lệnh như sau:

   npm install [email protected]

  Với 0.9.16 chính là version của socket IO. Tương tự như với các modules khác như express.

  Kết quả

  Sau khi cấu hình xong. Trong folder STDIO_SERVER của tôi sẽ có một folder node_modules.

  Capture

  Hiện thực Server

  Sau khi cấu hình xong, tôi tạo một file JavaScript có tên là STDIO_SERVER.js để có thể chạy Server của mình trong folder STDIO_SERVER

  var http = require('http'),
  socketIO = require('socket.io'),
  
  port = 8888,
  ip = '127.0.0.1',
  
  server = http.createServer().listen(port, ip, function(){
      console.log('Socket.IO server started at %s:%s!', ip, port);
  }),
  
  io = socketIO.listen(server);
  
  var run = function(socket){
      console.log('connect....');
  
      socket.emit('hello', 'Hello from Socket.IO');
      socket.send('Hello from SocketIO');
    
      socket.on('echotest', function (data) {
          console.log(data);
      })
  
      socket.on('message', function(msg){
          console.log('Received: ' + msg);
      });
  
      socket.disconnect('disconnect', function() {
          console.log('Client disconnect');
      });
  }
  
  io.sockets.on('connection', run);
  

  Phân tích:

  Trong NodeJS, function requires() được dùng để import một module.

  • Dòng 1-11: Đoạn code này sẽ khởi động một Server HTTP,  khai báo một biến server sử dụng module http có sẵn trong Node.js và lắng nghe ở port 888 (Chờ đợi một yêu cầu kết nối từ Client). Chú ý: lúc này Server vẫn chưa làm gì cả kể có khi có một yêu cầu kết nối từ Client
  • Dòng 13: Khi một Client kết nối với Server thì sẽ function này sẽ được gọi. Lúc này Server đã bắt đầu làm việc. Socket.IO cung cấp 3 event chính là connect, message và disconnect ở cả 2 phía server và client. Một client kết nối tới Server bằng function connect(). Tôi sẽ giới thiệu ở phần client
  • Dòng 16: Gửi dữ liệu tới cho tất cả các Client đang kết nối. Với tên event là hello và nội dung là Hello from Socket.IO
  • Dòng 17: Gửi dữ liệu tới cho tất cả các Client đang kết nối. Với tên event mặc định là message và nội dung là Hello from STDIO
  • Dòng 19-21: Nhận dữ liệu từ Client với tên event là echotest và nội dung là biến data
  • Dòng 23-25: Nhận dữ liệu từ Client với tên event là message và nội dung là biến msg. Cũng tương tự như ở Server, ở phía Client cũng có functin send() nhằm gửi dữ liệu với tên event mặc định là message
  • Dòng 27-29: Khi Server đóng kết nối với Client

  Run Server

  Để chạy Server, tôi dùng sử dụng lệnh sau:

  node STDIO_SERVER.js

  Capture(1)

  Client

  Khởi tạo dự án của bạn.Trong bài viết này, ví dụ của tôi sẽ thực hiện trên các file có sẵn sau khi tôi khởi tạo project:

  • HelloWordScene.h
  • HelloWordScene.cpp

  HelloWordScene.h

  #ifndef __HELLOWORLD_SCENE_H__
  #define __HELLOWORLD_SCENE_H__
  
  #include "cocos2d.h"
  #include "ui/cocosGUI.h"
  
  #include <network/SocketIO.h>
  
  using namespace cocos2d::network;
  using namespace cocos2d::ui;
  
  class HelloWorld : public cocos2d::Layer, public SocketIO::SIODelegate
  {
  public:
      static cocos2d::Scene* createScene();
  
      virtual bool init();
      
      // a selector callback
      void menuCloseCallback(cocos2d::Ref* pSender);
      
      // implement the "static create()" method manually
  
      // socket.io even\vent listener
      void onReceiveEvent(SIOClient* client, const std::string& data);
      // SIODelegate
      virtual void onConnect(SIOClient* client);
      virtual void onMessage(SIOClient* client, const std::string& data);
      virtual void onClose(SIOClient* client);
      virtual void onError(SIOClient* client, const std::string& data);
  
      CREATE_FUNC(HelloWorld);
  
  protected:
  private:
      int index;
      SIOClient* _client;
      TextField* editBox;
  };
  
  #endif // __HELLOWORLD_SCENE_H__

  Phân tích:

  • Dòng 7: Thêm thư viện để có thể làm việc với Socket.IO
  • Dòng 12: Khởi tạo class HelloWord có kế thừa public với SocketIO::SIODelegate
  • Dòng 25-30: Các phương thức làm việc với Server. Tôi sẽ giới thiệu các bạn rõ hơn ở phần HelloWordScene.cpp
  • Dòng 37: Khai báo một SocketClient. Tôi dùng biến này để connect, gửi data và nhận data với server

  HelloWorldScene.cpp

  #include "HelloWorldScene.h"
  
  USING_NS_CC;
  
  Scene* HelloWorld::createScene()
  {
    // 'scene' is an autorelease object
    auto scene = Scene::create();
    
    // 'layer' is an autorelease object
    auto layer = HelloWorld::create();
  
    // add layer as a child to scene
    scene->addChild(layer);
  
    // return the scene
    return scene;
  }
  
  // on "init" you need to initialize your instance
  bool HelloWorld::init()
  {
    //////////////////////////////
    // 1. super init first
    if ( !Layer::init() )
    {
      return false;
    }
    
    Size visibleSize = Director::getInstance()->getVisibleSize();
    Vec2 origin = Director::getInstance()->getVisibleOrigin();
  
  	// connect to server
  	_client = SocketIO::connect("http://127.0.0.1:8888", *this);
  	_client->on("message", CC_CALLBACK_2(HelloWorld::onReceiveEvent, this));
  	_client->emit("message", "het hon chua");
    
    return true;
  }
  
  void HelloWorld::onConnect(SIOClient* client) {
  	// SocketIO::connect success
  }
  void HelloWorld::onMessage(SIOClient* client, const std::string& data) {
  	// SocketIO::send receive
  }
  void HelloWorld::onClose(SIOClient* client) {
  	// SocketIO::disconnect success
  }
  void HelloWorld::onError(SIOClient* client, const std::string& data) {
  	// SocketIO::failed
  }
  
  void HelloWorld::onReceiveEvent(SIOClient* client, const std::string& data) {
  	auto lbl = Label::createWithTTF(data, "fonts/Marker Felt.ttf", 24);
  	lbl->setPosition(Vec2(100, 100));
  	this->addChild(lbl);
  };

  Phân tích:

  • Dòng 34: Thiết lập tới địa chỉ "http://127.0.0.1:8888". Gửi thông điệp tới Server một connect
  • Dòng 35: Thiết lập nhận dữ liệu từ server. Khi server gửi dữ liệu tới Client. Lúc này Client sẽ thực thi phương thức HelloWord::onReceiveEvent();
  • Dòng 36: Để gửi một tin nhắn tới Server. Cũng như Server ta sử dụng function emit(eventName, args)

  Build/Run

  Sau khi chạy server cũng như client (project game) tôi có kết quả sau:

  Capture(2)

  asd

  Tổng kết

  Trong bài viết này, tôi đã hoàn thành việc giới thiệu về một cách tạo một Server đơn giản cũng như các function cơ bản về thao tác cơ bản giữa Client (Cocos2d-x) với Server. Từ đây, bạn có thể sử dụng Socket.IO trong các project game mulitiplayer của mình. Bạn có thể download toàn bộ mã nguồn trong bài viết này ở phía dưới đây:

  SERVER_ZIP

  CLIENT_ZIP

  Trong bài viết tiếp theo. Tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng Websockets trong Cocos2d-x 3.x.x.

  Tham khảo

  https://nodejs.org/en/

  Thảo luận

  Đăng nhập

  Bài viết liên quan

  Giới Thiệu Audio Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Giới Thiệu Audio Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Giới thiệu về đối tượng Simple Audio Engine trong cocos2d-x 3.x.x. Các khái niệm cơ bản về audio trong game với cocos2d-x: back ground music, sound effect. Các thao tác ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Kỹ Thuật Popup Với Cocos2d-x 3.x.x

  Kỹ Thuật Popup Với Cocos2d-x 3.x.x

  Trong quá trình xây dựng và phát triển lại Sins. Bản thân tôi và nhóm phát triển luôn được học tập và phát triển về kiến thức lập trình game, đặc biệt là với Cocos2d-x ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Tạo High Score Với Cocos2d-x 3.x.x

  Tạo High Score Với Cocos2d-x 3.x.x

  Bài viết hướng dẫn lưu dữ liệu với các kiểu interger, float, double hay bool trong games với Cocos2d-x 3.4, giới thiệu về UserDefault, tác dụng và một ví dụ đơn giản để ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Giới Thiệu Về Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Giới Thiệu Về Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Giới thiệu tổng quan về khái niệm cơ bản, một số cách dùng để khởi tạo một sprite, các thuộc tính của sprite và cũng như các thao tác cơ bản với các thuộc tính của sprite ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Cài Đặt Cocos2d-x 3.x Trên Môi Trường MAC Và Hướng Dẫn Build Project Trên MAC Và Xcode (iOS)

  Cài Đặt Cocos2d-x 3.x Trên Môi Trường MAC Và Hướng Dẫn Build Project Trên MAC Và Xcode (iOS)

  Cocos2d-x là một game engine hỗ trợ lập trình game khá mạnh mẽ hiện nay, với số lượng người dùng rất đông đảo. Qua bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và ...

  Dang Son

  30/11/2017

  Action Cho Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Action Cho Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. Bài viết có nội dung giới thiệu về khái niệm những Acction cơ bản của Sprite và các ví dụ minh họa ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  UI - Phần 2: Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x

  UI - Phần 2: Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Ở bài viết UI Phần I: Khái Niệm Và Một Số Đối Tượng Để Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x, tôi đã giới thiệu cho các bạn UI là gì? Các thành phần của UI,… và đối tượng ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Lập Trình Hiệu Ứng Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Lập Trình Hiệu Ứng Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Bài viết nằm trong loạt bài viết của chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. Trong bài viết sẽ giới thiệu khái niệm về lập trình hiệu ứng, thuộc tính, và ví dụ về sử dụng ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Tạo Tilemap Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Tạo Tilemap Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x của Stdio.vn. Trong bài viết này sẽ giới thiệu khái niệm, các thành phần, cách tạo một bản đồ với phần ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Xử Lý Sự Kiện Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Xử Lý Sự Kiện Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. Trong bài viết sẽ giới thiệu khái niệm các loại sự kiện trong cocos2d-x và các ví dụ hiện thực các ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  [email protected]

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020