Ở đây chỉ có 2 loại ngôn ngữ: 1 là người phàn nàn và 1 là người không ai sử dụng. Edsger W. Dijkstra
STDIO Biến là một khái niệm khá quen thuộc trong mọi ngôn ngữ lập trình. Nhắc tới biến các bạn có thể hình dung được một cái gì đó dùng để lưu dữ liệu. Vậy trong JavaScript cú phái khai báo biến việc thao tác, sử dụng biến như thế nào, thì trong bài viết này sẽ tìm hiểu và làm rõ từ cơ bản cho đến nâng cao thông qua những ví dụ cụ thể.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Biến là một khái niệm khá quen thuộc trong mọi ngôn ngữ lập trình. Nhắc tới biến các bạn có thể hình dung được một cái gì đó dùng để lưu dữ liệu. Vậy trong JavaScript cú phái khai báo biến việc thao tác, sử dụng biến như thế nào, thì trong bài viết này sẽ tìm hiểu và làm rõ từ cơ bản cho đến nâng cao thông qua những ví dụ cụ thể.

Tổng quan về biến

Như đã đề cập ở phần giới thiệu thì biến là một định danh mà chúng ta sử dụng để lưu trữ dữ liệu nào đó (số, chuỗi...). Thông qua định danh này chúng ta có thể làm việc với vùng nhớ một cách dễ dàng bằng cách chỉ gọi định danh này. Mỗi biến sẽ có một kiểu dữ liệu riêng của nó, và dựa vào kiểu dữ liệu của biến mà chúng ta có một số thao tao tác trên biến khác nhau. Ví dụ với biến kiểu số nguyên, thực thì có phép cộng, trừ, nhân, chia hai biến số nguyên, thực, biến kiểu chuỗi thì có độ dài của chuỗi...

Quy tắc đặt tên biến

Để đặt cho biến trong ngôn ngữ lập trình JavaScript thì chúng ta có một số quy tắc như sau:

 • Tên biến phải bắt đầu bằng bằng chữ hoặc kí tự gạch dưới _.
 • Tên biến không được bắt đầu bằng số và không chứa các kí tự đặc biệt như &, *, (, ).
 • Tên biến không được trùng với từ khóa như var, for, if...

Lưu ý: Trong JavaScript có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ stdio và Stdio được hiểu là hai tên khác nhau.

Ví dụ:

name_of_cat       //Hợp lệ

_Address           //Hợp lệ

3school            //Không hợp lệ vì bắt đầu bằng số

position%Enemy   //Không hợp lệ vì có chứa kí tự đặc biệt

Một số phong cách đặt tên biến

Ở trên là những quy tắc đặt tên biến do ngôn ngữ lập trình quy định ngoài ra chúng ta còn có những quy tắc như sau:

 • Tên biến phải là một danh từ.
 • Tên biến phải mang ý nghĩa rõ ràng.

Chúng ta có một số style đặt tên biến như sau:

Underscore

Mô tả: Mỗi từ cách nhau bởi mỗi dấu gạch dưới.

Ví dụ: name_of_cat, title_website, windows_height...

Camel Case

Mô tả: Những chữ cái đầu của mỗi từ đều viết hoa, những chữ cái còn lại đều viết thường.

Ví dụ: NameOfCat, TitleWebsite, WindowsHeight..

Một kiểu style được biến tấu từ Camel Case là những chữ cái đầu tiên viết thường và những chữ sau đó tuân theo Camel Case

Ví dụ: nameOfCat, titileWebsite, windowsHeight.

Trên đây là hai style đặt tên biến được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên tùy vào project hay công ty bạn làm việc mà có những những quy tắc và những style đặt tên biến khác nhau.

Những style cũng thường sử dụng với việc đặt tên hàm.

Khai báo biến

Để khai báo biến trong JavaScript thì chúng ta sử dụng hai cú cú pháp như sau:

Khai báo biến và không gán giá trị cho biến:

var name_variable;

Khai báo biến vào gán giá trị cho biến:

var name_variable = value;

Giải thích:

 • var: Từ khóa khai báo trong Javascript.
 • name_variable: Tên mà lập trình viên đặt. Nhưng phải tuân thủ quy tắc đặt tên biến đã đề cập ở trên.
 • value: chính là giá trị mà chúng ta gán cho biến.
 • =: Toán tử gán giá trị cho biến.
 • Mỗi câu lệnh trong JavaScript cũng giống như C/C++ hay C# đều kết thúc bởi dấu chấm phẩy ;

Một số ví dụ về khai báo biến trong JavaScript:

var a;
a = 5;
var b = 6;
var c = a + b;
 • Dòng 1: Khai báo một biến có tên là a.
 • Dòng 2: Lưu giá trị 5 vào biến a.
 • Dòng 3: Khai báo một biến có tên là b và lưu giá trị 6.
 • Dòng 4: Khai báo một biến c và lưu giá trị bằng tổng của biến a vào biến b.

Khi ta khai báo

var a = 5;

Thì biến a sẽ có kiểu int, hay

var str = "Stdio.vn";

thì biến str sẽ có kiểu là string và lưu giá trị "Stdio.vn".

Khi chúng ta khai báo mà không gán giá trị cho biến thì biến đó sẽ có kiểu là undefined

Trong phạm vi bài viết về biến tôi không đi sâu vào kiểu dữ liệu. Thay vào đó chúng ta sẽ đi sâu vào phần này vào bài viết tiếp theo. 

Một số ví dụ khác:

var d = 7 + 1 + 4;
var e = 8.23;
var f;
f = d + 3;

var name = "Nguyễn Nghĩa";
var address = "Hồ Chí Minh";
var info = name + address; 

Bạn cần hỗ trợ các dự án kết nối không dây?

Quí doanh nghiệp, cá nhân cần hỗ trợ, hợp tác các dự án IoT, kết nối không dây. Vui lòng liên hệ, hoặc gọi trực tiếp 0942.111912.

 • TỪ KHÓA
 • Arduino
 • ESP32
 • ESP8266
 • Wifi
 • Bluetooth
 • Zigbee
 • Raspberry Pi
THẢO LUẬN
ĐÓNG