Lựa chọn cho bản thân phương pháp học lập trình phù hợp. Bạn mới bắt đầu lập trình? Bạn rèn luyện lập trình vẫn không tiến bộ? Như vậy cũng chưa đủ thông tin để đánh giá rằng bạn không phù hợp với lập trình. Có thể bạn chưa tìm được phương pháp tiếp cận hiệu quả.