Tài trợ bài viết này và giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến với cộng đồng.
STDIO Bản chất máy tính chỉ hiểu được mã nhị phân dưới dạng dãy số 0 và 1. Mỗi con số như vậy được gọi là một bit. Ngôn ngữ lập trình có cung cấp cho chúng ta những toán tử để chúng ta có thể thao tác trên bit như các phép cơ bản and, or, not, xor, dịch trái, dịch phải. Trong bài viết này tôi sẽ cùng các bạn làm quen cũng như thực hành với những toán tử thao tác trên bit này.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Bản chất máy tính chỉ hiểu được mã nhị phân dưới dạng dãy số 0 và 1. Mỗi con số như vậy được gọi là một bit. Ngôn ngữ lập trình có cung cấp cho chúng ta những toán tử để chúng ta có thể thao tác trên bit như các phép cơ bản and, or, not, xor, dịch trái, dịch phải. Trong bài viết này tôi sẽ cùng các bạn làm quen cũng như thực hành với những toán tử thao tác trên bit hay còn được gọi là bitwise.

Tiền đề bài viết

Bài viết Các Thao Tác Trên Bit :: www.stdio.vn/articles/read/274/cac-thao-tac-tren-bit mong muốn chia sẽ kiến thức hữu ích cho các độc giả.

Đối tượng hướng đến

Những độc giả đang tìm hiểu về các thao tác trên bit trong ngôn ngữ lập trình.

Các toán thử thao tác trên bit (bitwise)

Dữ liệu lưu trữ trong máy tính dưới dạng nhị phân 0 1. Tôi có ví dụ như sau:

unsigned char a = 12;

Thì lưu trữ dưới bộ nhớ sẽ là: 

ss_1

Tương tự 

unsigned int b = 95;

Lưu trữ b dưới bộ nhớ:

ss_2

Không gian lưu trữ kiểu unsigned int lớn hơn unsigned char do unsigned int dùng 4bytes = 32bits để biểu diễn còn unsigned char dùng 1byte = 8bit để biểu diễn.

Các toán tử thao tác trên bit

Các phép thao tác trên bit Kí hiệu
Phép AND  &
Phép OR  |
Phép phủ định NOT ~
Phép XOR  ^
Phép dịch trái <<
Phép dịch phải >>

Phép AND

Kí hiệu: &

Bảng chân trị

A B A & B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Phép AND chỉ có giá trị 1 nếu cả hai toán hạng đều có giá trị 1.

Ví dụ:

ss_3

Phép OR

Kí hiệu: |

Bảng chân trị

A B A | B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Phép OR chỉ có giá trị 0 nếu cả hai toán hạng đều có giá trị 0.

Ví dụ

ss_4

Phép phủ định NOT

Kí hiệu: ~

Bảng chân trị

A ~A
0 1
1 0

Phép NOT đảo bit 1 thành 0 và ngược lại.

Ví dụ

ss_5

Phép XOR

Kí hiệu: ^

Bảng chân trị

A B A ^ B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Phép XOR chỉ có giá trị 0 nếu cả hai toán hạng có cùng giá trị, cùng là giá trị 1, hay cùng là giá trị 0.

Ví dụ

ss_6

Phép dịch trái <<

Kí hiệu: <<

Phép dịch trái n bit tương đương với phép nhân cho 2n.

Ví dụ

ss_7

Lúc này B có giá trị là 4 * 2 = 16.

Phép dịch phải >>

Kí hiệu: >> 

Phép dịch trái n bit tương đương với phép chia cho 2n.

Ví dụ

ss_8

Lúc này giá trị của B là: 4 / 22 = 1

Các ví dụ thao tác cơ bản trên bit

AND

//AND
unsigned char a = 5;      //00000101(5)
unsigned char b = 6;      //00000110(6)
unsigned char c = a & b;    //00000100(4)

OR

//OR
unsigned char a = 5;      //00000101(5)
unsigned char b = 6;      //00000110(6)
unsigned char c = a | b;    //00000111(7)

NOT

//NOT
unsigned char a = 5; //00000101(5)
unsigned char b = ~a; //11111010(250)

XOR

//XOR
unsigned char a = 5; //00000101(5)
unsigned char b = 6; //00000110(6)
int c = a ^ b;    //00000011(3)

Dịch trái <<

//Shift Left <<
unsigned char a = 5;   //00000101(5)
unsigned char b = a << 4; //01010000(80) 5 * 2^4

Dịch phải >>

//Shift Right >>
unsigned char a = 5;   //00000101(5)
unsigned char b = a >> 1; //00000010(2) 5 / 2^1
THẢO LUẬN
ĐÓNG