Đào tạo bản chất là truyền cảm hứng, không phải chỉ tri thức. Việc đào tạo mang lại hiệu quả cao nếu người thầy tập trung vào giải quyết các câu hỏi “tại sao” và “làm như thế nào” thay vì dạy bạn “cái gì”.