Bài viết đi lược sơ qua về những kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả với front-end thời nay. Dưới đây là những kỹ năng mà một front-end developer dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư cũng đều phải thành thục hoặc ít nhất từng trải.