C++ vẫn được chọn để trở thành ngôn ngữ cho việc hiểu rõ hơn về lập trình và ứng dụng tốt hơn về hiệu năng cho các hệ thống phần mềm.