JavaScript chạy trên nền tảng được viết bằng C/C++ (ví dụ Google V8), .NET Framework CLR (C#) được viết bằng C++, thậm chí Microsoft Windows được viết bằng C/C++.