Mức độ phổ biến của ngôn ngữ đã tăng lên không chỉ trong số các lập trình viên chuyên nghiệp, gần 40% trong số họ sử dụng Python, với 25% trong 40% là sự mong muốn từ chính họ.