Ở phần hàm min max có sai 1 lỗi:

Min trả về giá trị nhỏ nhất trong các tham số truyền vào.

Max trả về giá trị lớn nhất trong các tham số truyền vào.

Đã update lại :)

Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết nhé!

Cảm ơn anh nhiều ạ!

Học đánh phím nhanh liên quan tới việc làm thơ ra sao thì học lập trình liên quan đến việc thiết kế phần mềm cũng như vậy. Ted Nelson