Tại thời điểm này thì plug-in này chưa hỗ trợ cho phiên bản x64.