Tại thời điểm này thì plug-in này chưa hỗ trợ cho phiên bản x64.

Phần lớn lập trình viên làm việc không phải vì tiền hoặc những lời tán dương, mà vì lập trình thực sự thú vị. Linus Torvalds