Title sai rồi kìa.

Cảm ơn bạn, mình đã điều chỉnh. :D

Học một chương trình sẽ không để thiết kế phần mềm tương tác nhiều hơn so với học thể loại bút pháp như viết thơ. Kyle Woodbury