Bạn không thể có phần mềm tốt nếu không có 1 nhóm tốt, và hầu hết các đội phần mềm cư xử như một gia đình bất thường. Lessie Lamport