Đặt link ở phần header là tự nó hiểu là favicon hả b ?

Đúng rồi đặt link ở phần header y chang như bài hướng dẫn là thành công. Còn cái tên ảnh là "favicon" là trong thư mục hình ảnh dùng cho website thì có rất nhiều hình ảnh, nên để tên là "favicon" để phân biệt cho nhanh, nhìn lướt qua các ảnh trong thư mục là hiểu ảnh này dành cho việc gì.

Kiểm thử chương trình được dùng để tìm ra các lỗi đang tồn tại chứ không tìm ra được các lỗi tiềm ẩn. Edsger Wybe Dijkstra