Giới thiệu khóa học khai thác dữ liệu lớn (Big Data Mining) dành cho doanh nghiệp, học theo tình huống và phương pháp ứng dụng cụ thể.