Đào tạo lập trình Python từ căn bản, tạo nền tảng lập trình vững chắc, tiết kiệm thời gian tiếp cận lập trình.