Vấn đề về an ninh bao gồm học hỏi các nguyên lý thì ngôn ngữ lập trình là những công cụ không thể thiếu của những người nghiên cứu bảo mật, vì dù gì hệ thống hiện tại cũng được xây dựng từ phần cứng và phần mềm.