Quá khứ, hiện tại và tương lai của Angular. Biên niên sử hay lịch sử phát triển của Angular từ thời cổ chí kim, thời "trung cổ" và mãi đến thời hiện đại sau này của chúng ta - Biên niên sử Angular