10 thành phần cần thiết để bạn trở thành 1 full-stack JavaScript developer, nội dung phần 2: HTML / CSS, biết thôi chưa đủ, bạn cần chuyên nghiệp; Node.js và framework back-end; luyện TypeScript.