Các bước đơn giản thông qua ảnh để chuẩn bị môi trường lập trình C++ - Phần 3: Tạo chương trình đầu tiên - Hello World qua 2 bước. Hello World chính là sự khởi đầu từ con số 0 của từng lập trình viên.