Lập trình C# cũng như bất kỳ điều gì mới đều khó. Nhưng đường xa vạn lý bắt đầu từ 1 bước chân. Vạn sự khởi đầu nan - miễn gian nan đừng có nản thì C# cũng chỉ như mọi ngôn ngữ lập trình khác thôi.