10 thành phần cần thiết để bạn trở thành 1 full-stack JavaScript developer, nội dung phần 1: Có nền tảng lập trình và hiểu biết về JavaScript; nắm vững 1 Front-end framework; sử dụng được Bootstrap.