Lập trình là một thách thức và cung cấp cho phần giải quyết vấn đề trong não của bạn. Bắt một chương trình để làm việc có thể rất thỏa mãn. Và hãy đối mặt với nó, bạn muốn nhấp vào nút chuột của bạn một ngàn lần hoặc viết một chương trình để làm điều đó cho bạn?