Vũ Quang Huy Bài viết giới thiệu cho bạn đọc mới làm quen với C++ một vài bài toán cơ bản như tính tổng, hiệu, tích và thương của 2 số, tính chu vi và diện tích của một số hình cơ bản hay chuyển đổi giữa các đơn vị đo nhiệt độ khác nhau.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Bài viết này giới thiệu đến các bạn mới làm quen với ngôn ngữ lập trình C++ cách hiện thực một số chương trình tính toán số học cơ bản.

Để có thể nắm rõ các vấn đề được nêu trong bài này, bạn đọc nên tham khảo các bài viết từ bài này trở về trước trong chương trình Lập Trình C++.

Tiền đề bài viết

Bài viết nằm trong chương trình Lập Trình C++.

Đối tượng hướng đến

Bài viết dành cho bạn đọc đang bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình C++.

Bài toán số 1

Yêu cầu:

Hãy viết chương trình tính tổng – hiệu – tích – thương của 2 số nguyên x và y được nhập từ bàn phím.

Phân tích:

Dựa theo yêu cầu trên, để có thể hoàn thành được ta cần phải thực hiện các thành phần sau:

  • Nhận x và y từ bàn phím
  • Tiến hành thực hiện các tính toán và in ra kết quả

Code:

Code mẫu của bài toán này có thể được viết như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

void main()
{
	int x = 0, y = 0;

	// Đọc giá trị của x và y từ bàn phím
	cout << "Please input x: ";
	cin >> x;
	
	cout << "Please input y: ";
	cin >> y;

	// Xuất ra kết quả tính toán tương ứng
	cout << "\tx + y = " << x + y << endl;
	cout << "\tx - y = " << x - y << endl;
	cout << "\tx * y = " << x * y << endl;
	cout << "\tx / y = " << x / y << endl;
}

Cải tiến:

Ta có thể cải tiến ở phần nhập ngắn gọn hơn như sau:

cout << "Please input x and y: ";
cin >> x >> y;

Bài toán số 2

Yêu cầu:

Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình tròn với bán kính được nhập từ bàn phím.

Phân tích:

Để giải quyết được bài toán này, chìa khóa là ta cần phải nắm được chu vi và diện tích của hình tròn được tính như thế nào.

Gọi C là chu vi của hình tròn và S là diện tích của hình tròn. Với r là bán kính của đường tròn thì ta có công thức sau

  • C = 2 * r * π
  • S = r2 * π

Với π 3.14159265359

Code:

#include <iostream>
using namespace std;

void main()
{
	double r = 0.0;

	// Đọc giá trị bán kính từ bàn phím
	cout << "Please input radius: ";
	cin >> r;
	
	// Xuất ra kết quả tính toán tương ứng
	cout << "\t=> Circumference: " << 2 * r * 3.14159265359 << endl;
	cout << "\t=> Area: " << r * r * 3.14159265359 << endl;
}

Cải tiến:

Ta có thể dùng một hằng số - đặt là PI để thay thế cách sử dụng trực tiếp giá trị của số π.

 

#include <iostream>
using namespace std;

const double PI = 3.14159265359;

void main()
{
	double r = 0.0;

	// Đọc giá trị bán kính từ bàn phím
	cout << "Please input radius: ";
	cin >> r;
	
	// Xuất ra kết quả tính toán tương ứng
	cout << "\t=> Circumference: " << 2 * r * PI << endl;
	cout << "\t=> Area: " << r * r * PI << endl;
}

Bài toán số 3

Yêu cầu:

Viết chương trình chuyển nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius và ngược lại. Nhiệt độ Fahrenheit và Celsius được nhập từ bàn phím

Phân tích:

Ta cũng áp dụng tương tự các kĩ thuật ở bài toán 1 và bài toán 2. Và ta cũng biết được rằng:

  • ºF = ºC * 1.8 + 32.0
  • ºC = (ºF – 32.0) / 1.8

Code:

#include <iostream>
using namespace std;

void main()
{
	double fahrenheit = 0.0;
	double celsius = 0.0;

	// Đọc giá trị độ C và chuyển thành độ F
	cout << "Please input the Celsius degree(s): ";
	cin >> celsius;
	cout << "=> The Fahrenheit is: " << celsius * 1.8 + 32.0 << " degree(s)" << endl;

	// Đọc giá trị độ F và chuyển thành độ C
	cout << "Please input the Fahrenheit degree(s): ";
	cin >> fahrenheit;
	cout << "=> The Celsius is: " << (fahrenheit - 32.0) / 1.8 << " degree(s)" << endl;	
}​

Bên cạnh các chương trình cơ bản trên, hệ thống STDIO Training còn cung cấp đa dạng những bài tập khác nhau nhằm nâng cao tư duykhả năng lập trình cho người mới bắt đầu. Các bạn có thể tham khảo tại đây.

THẢO LUẬN
ĐÓNG