Chuỗi là một trong những khái niệm được sử dụng nhiều nhất trong lập trình.
C/C++ Nguyễn Minh Hiếu 2015-01-23 17:40:58

Giới thiệu

Chữ viết là một trong những phát minh vĩ đại của con người, hầu như không có bất cứ một lĩnh vực nào trong đời sống không sử dụng đến chữ viết. Trong lập trình cũng thế, chúng ta sử dụng đến một khái niệm được gọi là chuỗi.

Tiền đề bài viết

Bài viết nằm trong loạt bài viết về Chuỗi trong chương trình LẬP TRÌNH C++.

Đối tượng hướng đến

Các lập trình viên đang tìm hiểu về C++.

Khái niệm về chuỗi

Một trong những thứ vĩ đại mà con người chúng ta có đó là ngôn ngữ, nó giúp phân biệt chúng ta với các loài khác, nhờ ngôn ngữ mà chúng ta trao đổi thông tin dễ dàng hơn. Ngôn ngữ được diễn đạt bằng nhiều hình thức, trong đó có chữ viết. Trong lập trình cũng thế, nhu cầu sử dụng các dãy chữ có ý nghĩa rất lớn. Các dãy chữ đó được gọi là chuỗi.

Chuỗi được diễn tả bằng một dãy các kí tự đặt trong cặp ngoặc kép, ví dụ như “Hello World!”, “Stdio”, “Nguyen Minh Hieu”….

Nhưng về bản chất, chuỗi là một mảng các kí tự liên tiếp nhau và kết thúc ở kí tự ‘\0’.

Khai báo chuỗi

Chúng ta có thể khai báo chuỗi bằng nhiều cách:

// Cách thông thường
char str1[20] = "Stdio";								

		// Cách khai báo từng phần tử, ít được sử dụng
	char str2[20] = { 'S', 't', 'd', 'i', 'o', '\0' };

								// Sử dụng thư viện std::string của C++
string str3 = "Stdio";

Lời kết

Trên đây tôi đã giới thiệu cho các bạn về khái niệm chuỗi, đây là một khái niệm quan trọng và sử dụng nhiều. C++ cung cấp cho chúng ta một thư viện để xử lý chuỗi là std::string, thư viện nào sẽ được giới thiệu trong bài viết tiếp theo.