Trong 2 bài viết trước, tôi và các bạn đã cùng nhau làm quen với 2 cấu trúc lặp cơ bản trong Python là for và while. Để tiếp tục cho chuỗi bài viết trong chương trình hướng dẫn ngôn ngữ lập trình Python, bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu về một số lệnh để điều khiển vòng lặp trong Python.
Python Ryan Lê 2015-08-23 17:12:57

Giới thiệu

Trong 2 bài viết trước, tôi và các bạn đã cùng nhau làm quen với 2 cấu trúc lặp cơ bản trong Python là for - Vòng Lặp For Trong Pythonwhile - Vòng Lặp While Trong Python. Để tiếp tục cho chuỗi bài viết trong chương trình hướng dẫn ngôn ngữ lập trình Python, bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu về một số lệnh để điều khiển vòng lặp trong Python.

Tiền đề bài viết

Bài viết thuần túy chia sẻ kiến thức của STDIO Training.

Đối tượng hướng đến

Bài viết hướng đến tất cả các đối tượng lập trình viên.

  • Đã có kiến thức nền tảng về lập trình.
  • Đang cần tham khảo về khía cạnh này.

Các điều khiển vòng lặp

Lệnh điều khiển vòng lặp được hiểu đơn giản là một loại lệnh có thể làm thay đổi trình tự thực thi vốn có của một vòng lặp. Có 2 lệnh điều khiển vòng lặp ta thường thấy trong Python là breakcontinue.

break

break dùng để kết thúc vòng lặp hiện tại và thực thi tiếp các câu lệnh ngay sau vòng lặp, break có thể sử dụng được trong vòng lặp for lẫn vòng lặp while.

Cú pháp:

break

Sơ đồ hoạt động

ss_1

Ví dụ:

Languages =
[
	"Python",
	"C++"
]
 
for language in Languages:
	if (language == "C++"):
		break
	print (language)

Kết quả in ra màn hình

Python

continue

Lệnh continue bỏ qua tất cả các lệnh sau nó trong lần lặp đó và trả chương trình về đầu vòng lặp. Tương tự như break, continue có thể sử dụng được trong vòng lặp while lẫn for.

Cú pháp:

continue

Sơ đồ hoạt động

ss_2

Ví dụ:

Languages =
[
	"C++",
	"Python"
]
 
for language in Languages:
	if (language == "C++"):
		continue
	print (language)

Kết quả in ra màn hình

Python

Sử dụng else trong vòng lặp

Vòng lặp trong Python còn có một sự khác biệt khác so với một số ngôn ngữ là trong cấu trúc lặp của nó có thể tồn tại một lệnh else gắn sau đó. Các khối lệnh sau else sẽ được thực thi khi vòng lặp kết thúc. 

Ví dụ

Languages =
[
	"C++",
	"Python"
]
 
for language in Languages:
	print (language)
else:
	print("They are programming languages")

Kết quả in ra màn hình

C++
Python
They are programming languages