Bài viết hướng dẫn các bạn mới muốn học làm game bằng Cocos2d-x. Thông qua bài viết này, các bạn có thể biết đuợc một số kiến thức về xử lý cũng như cách bố trí cấu trúc của game để có thể tự làm game cho mình.
Cocos2d-x Nguyễn Văn Lợi 2015-10-29 09:08:36

Giới thiệu

Còn gì vui hơn khi có thể tự tôi làm ra một game của riêng mình. Bài viết sau đây hướng dẫn các bạn một cách đơn giản nhất để có thể làm ra 1 game cho riêng mình.

Sắp tới ngày Halloween, nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 game có liên quan về ngày Halloween, game tôi làm là những trái bí ngô được khắc hình trong rất vui và ngộ nghĩnh.

Mong rằng qua bài viết này các bạn đam mê lập trình game bằng Cocos2d-x có thể thực hiện thành công game với ý tuởng của tôi và cùng chia sẽ những kinh nghiêm mới cho các bạn đi sau.

Tiền đề bài viết

Được sự hướng dẫn của La Kiến Vinh, tôi thực hiện 1 bài viết để hướng dẫn bạn nào chưa biết hay muốn tham khảo về lập trình game bằng engine Cocos2d-x.

Vì đa số bài viết trên các diễn đàn khác chỉ hướng dẫn viết game hoặc là gắn quảng cáo, như vậy nhiều bạn mới học cũng gặp chút khó khăn. Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn gắn thêm quảng cáo admob và chartboost.

Tôi sẽ cố gắng viết gói gọn trong một bài viết mà đầy đủ hết các chức năng của game. Để các bạn không phải chờ đợi và làm giảm sự đam mê trong lúc chờ đợi phần tiếp theo.

Đối tượng hướng đến

Bài viết hướng đến các bạn đã nắm qua một số kiến thức cơ bản của Cocos2d-x. Vì vậy trong bài viết tôi cũng sẽ nói ngắn gọi đoạn code sẽ làm những gì chứ không đi sâu vào từng dòng code.

Nếu các bạn xem chi tiết bài viết này của mình, thì tôi chắc chắn rằng các bạn cũng sẻ làm được thôi. Vì có 1 số thứ mình giải thích ở phần trước thì tôi không giải thích ở phần sau thêm, để tiếc kiệm thời gian và tránh dài dòng.

Hiện thực

Ban đầu tôi định thực hiện trong phạm vi 1 bài viết, nhưng vì bài quá dài nên tôi chia làm 2 phần, và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp phần trước, đó là đi đến phần StateEndGame.

StateEndgame

Screenshot_2015-10-23-10-59-42%20-%20Copy

StateEndGame.h

#ifndef __STATE_ENDGAME__H__
#define __STATE_ENDGAME__H__

#include "cocos2d.h"

USING_NS_CC;

class StateEndGame : public cocos2d::Layer
{
public:
  // there's no 'id' in cpp, so we recommend returning the class instance pointer
  static cocos2d::Scene* createScene();

  // Here's a difference. Method 'init' in cocos2d-x returns bool, instead of returning 'id' in cocos2d-iphone
  virtual bool init();
  // implement the "static create()" method manually
	  CREATE_FUNC(StateEndGame);

		void update(float dt);
		void gotoMainMenu();     // thoat ra mainmenu
		void rateGame();       // danh gia game
		void shareFaceBook();     // share facebook
		void playAgain();      // choi lai
		void UpdateAdsBanner();
		void showInterstitial();   
		void afterCaptured(bool succeed, const std::string& outputFile);    // ham chup screeshot
		void onSharePhoto(cocos2d::Ref* sender);          // share screen shot len facebook
		void onDialogLink(cocos2d::Ref* sender);         // share link len facebook
		
private:
	int countToShowBanner;
	std::string LinkFileScreenShot;
		
};

#endif // __STATE_ENDGAME__H__

StateEndGame.cpp

State này để thông báo và tính toán xem điểm vừa chơi có phải là điểm cao nhất không, nếu cao hơn thì cập nhật.

#include "StateEndGame.h"
#include "StateMainMenu.h"
#include "StateGamePlay.h"
#include "config.h"
#include "NativeAndroidHelper.h"

#if (CC_TARGET_PLATFORM == CC_PLATFORM_ANDROID)
#include "PluginFacebook/PluginFacebook.h"
#include "PluginChartboost/PluginChartboost.h"
using namespace sdkbox;
#endif


USING_NS_CC;

Scene* StateEndGame::createScene()
{
  // 'scene' is an autorelease object
  auto scene = Scene::create();
  
  // 'layer' is an autorelease object
  auto layer = StateEndGame::create();

  // add layer as a child to scene
  scene->addChild(layer);

  // return the scene
  return scene;
}

// on "init" you need to initialize your instance
bool StateEndGame::init()
{
  //////////////////////////////
  // 1. super init first
  if ( !Layer::init() )
  {
    return false;
  }

#if (CC_TARGET_PLATFORM == CC_PLATFORM_ANDROID)	 // khoi tao quang cao chartboost chi danh cho android
	sdkbox::PluginChartboost::init();
	sdkbox::PluginChartboost::cache(sdkbox::CB_Location_Default);
	sdkbox::PluginChartboost::cache(sdkbox::CB_Location_LevelComplete);
#endif

	countToShowBanner = 0;

	auto userdefault = UserDefault::sharedUserDefault();

	int highScore = userdefault->getIntegerForKey(HIGH_SCORE);
	int score = userdefault->getIntegerForKey(POINT_CURRENT);
	if (score > highScore)                     // cap nhat gia tri diem cao nhat neu co diem lon hon diem cao nhat
	{
		highScore = score;
		userdefault->setIntegerForKey(HIGH_SCORE, score);
		userdefault->flush();
	}


	auto spriteBG = Sprite::createWithSpriteFrameName(NameBG_GP);
	spriteBG->setPosition(posMidleScreen);
	this->addChild(spriteBG, zBG);

	auto textEnd = Label::createWithTTF(Pumpkins_font90, "Game Over!");
	textEnd->setPosition(posTitleEG);
	textEnd->setTextColor(yellowColor4B);
	this->addChild(textEnd, zUi);

	auto bgHighScore = Sprite::createWithSpriteFrameName(NameBGHighScore);
	bgHighScore->setPosition(posScoreEndGame);
	bgHighScore->setOpacity(200);
	this->addChild(bgHighScore, zUi);

	auto textScore = Label::createWithTTF(Pumpkins_font60, "SCORE");
	textScore->setPosition(bgHighScore->getPosition().x, bgHighScore->getPosition().y + bgHighScore->getContentSize().height / 2 - 50);
	textScore->setTextColor(pinkColor4B);
	this->addChild(textScore, zUi);

	auto str = CCString::createWithFormat("%i", score);                     // tao text mang gia tri diem de ve ra man hinh
	auto Currentscore = Label::createWithTTF(Pumpkins_font60, str->getCString());
	Currentscore->setPosition(bgHighScore->getPosition().x, textScore->getPosition().y - 60);
	Currentscore->setTextColor(whiteColor4B);
	this->addChild(Currentscore, zUi);

	auto textBScore = Label::createWithTTF(Pumpkins_font60, "BEST SCORE");         
	textBScore->setPosition(bgHighScore->getPosition().x, Currentscore->getPosition().y - 90);
	textBScore->setTextColor(pinkColor4B);
	this->addChild(textBScore, zUi);

	auto strB = CCString::createWithFormat("%i", highScore);               // tao text mang gia tri diem cao nhat ve ra man hinh
	auto Bscore = Label::createWithTTF(Pumpkins_font60, strB->getCString());
	Bscore->setPosition(bgHighScore->getPosition().x, textBScore->getPosition().y - 60);
	Bscore->setTextColor(whiteColor4B);
	this->addChild(Bscore, zUi);

	auto home_btn = Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtBG);
	home_btn->setPosition(posbtHomeEG);
	home_btn->setOpacity(150);
	this->addChild(home_btn, zUi);

	auto home = MenuItemImage::create();                  // tao button home de quay ve mainmenu
	home->setNormalImage(Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtHome));
	home->setSelectedImage(Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtHome));
	home->setPosition(posbtHomeEG);
	home->setCallback(CC_CALLBACK_0(StateEndGame::gotoMainMenu, this));

	auto rate_btn = Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtBG);      
	rate_btn->setPosition(posbtRateEG);
	rate_btn->setOpacity(150);
	this->addChild(rate_btn, zUi);

	auto rate = MenuItemImage::create();                   // tao button rate de danh gia game
	rate->setNormalImage(Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtRate));
	rate->setSelectedImage(Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtRate));
	rate->setPosition(posbtRateEG);
	rate->setCallback(CC_CALLBACK_0(StateEndGame::rateGame, this));

	auto face_btn = Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtBG);      
	face_btn->setPosition(posbtFaceEG);
	face_btn->setOpacity(150);
	this->addChild(face_btn, zUi);

	auto face = MenuItemImage::create();                // tao button face de share diem len face
	face->setNormalImage(Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtFace));
	face->setSelectedImage(Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtFace));
	face->setPosition(posbtFaceEG);
	face->setCallback(CC_CALLBACK_0(StateEndGame::shareFaceBook, this));

	auto again_btn = Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtBG);
	again_btn->setPosition(posbtAgainEG);
	again_btn->setOpacity(150);
	this->addChild(again_btn, zUi);

	auto again = MenuItemImage::create();               // tao button choi lai de choi lai game
	again->setNormalImage(Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtAgain));
	again->setSelectedImage(Sprite::createWithSpriteFrameName(NamebtAgain));
	again->setPosition(posbtAgainEG);
	again->setCallback(CC_CALLBACK_0(StateEndGame::playAgain, this));

	auto menu = Menu::create(home, rate, face, again, NULL);

	menu->setPosition(Point::ZERO);
	this->addChild(menu, zUi);

	this->scheduleUpdate();                 // goi ham update(dt)

	auto showInters = CCCallFuncN::create(CC_CALLBACK_0(StateEndGame::showInterstitial, this)); // goi quang cao hinh lon

	this->runAction(Sequence::create(DelayTime::create(1.0f), showInters, NULL));

  return true;
}

void StateEndGame::update(float dt)
{
	UpdateAdsBanner();
}

void StateEndGame::UpdateAdsBanner()             // ham hien thi banner 40s sau do se an di 5s
{
#if (CC_TARGET_PLATFORM == CC_PLATFORM_ANDROID)	
	countToShowBanner++;

	if (NativeAndroidHelper::AdShowing() && countToShowBanner == 1600)
	{
		NativeAndroidHelper::hideAd();
		countToShowBanner = 0;
	}
	else if (!NativeAndroidHelper::AdShowing() && countToShowBanner == 200)
	{
		NativeAndroidHelper::showAd();
		countToShowBanner = 0;
	}
#endif
}

void StateEndGame::showInterstitial()                // hien quang cao 
{
#if (CC_TARGET_PLATFORM == CC_PLATFORM_ANDROID)
	int rand = random(1, 15);
	const std::string temp;
	if (rand == 10)
	{
		sdkbox::PluginChartboost::show(sdkbox::CB_Location_LevelComplete);
	}
	else if(rand > 10)
	{
		sdkbox::PluginChartboost::show(sdkbox::CB_Location_Default);
	}
#endif
}

void StateEndGame::gotoMainMenu()                // quay ve MainMenu khi nhan button Home
{
	Director::getInstance()->replaceScene(StateMainMenu::createScene());
}

void StateEndGame::rateGame()                   // danh gia game khi nhan button rate game
{
	std::string link = std::string("https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamenvl.pumpkins");
	Application::getInstance()->openURL(link);
}

void StateEndGame::playAgain()          // choi lai game khi nha button choi lai
{
	Director::getInstance()->replaceScene(StateGamePlay::createScene());
}

void StateEndGame::afterCaptured(bool succeed, const std::string& outputFile) // ham nay se tu goi trong ham shareFaceBook()
{

#if (CC_TARGET_PLATFORM == CC_PLATFORM_ANDROID)

	sdkbox::PluginFacebook::login();
	LinkFileScreenShot = outputFile;

	auto SharePhoto = CCCallFuncN::create(CC_CALLBACK_1(StateEndGame::onSharePhoto, this));   // share screenshot diem game len face
	auto ShareDialogLink = CCCallFuncN::create(CC_CALLBACK_1(StateEndGame::onDialogLink, this));  // share link down game len face
	this->runAction(Sequence::create(ShareDialogLink, DelayTime::create(3.0f), SharePhoto, NULL));

#endif
}
void StateEndGame::shareFaceBook()  // share face khi nhan nut face
{
	utils::captureScreen(CC_CALLBACK_2(StateEndGame::afterCaptured, this), "Pumpkins.png");
}

void StateEndGame::onSharePhoto(cocos2d::Ref* sender)            // share screenshot diem game len face
{
	/*
#if (CC_TARGET_PLATFORM == CC_PLATFORM_ANDROID)
	sdkbox::PluginFacebook::requestReadPermissions({ FB_PERM_READ_PUBLIC_PROFILE, FB_PERM_READ_USER_FRIENDS });
	sdkbox::PluginFacebook::requestPublishPermissions({ FB_PERM_PUBLISH_POST });

	sdkbox::FBShareInfo info;
	info.type = sdkbox::FB_PHOTO;
	info.title = "My best score";
	info.image = LinkFileScreenShot;
	sdkbox::PluginFacebook::share(info);
#endif
	*/
}
void StateEndGame::onDialogLink(cocos2d::Ref* sender)              // share link down game len face
{
	auto userdefault = UserDefault::sharedUserDefault();

	int highScore = userdefault->getIntegerForKey(HIGH_SCORE);

	
#if (CC_TARGET_PLATFORM == CC_PLATFORM_ANDROID)
	sdkbox::PluginFacebook::requestReadPermissions({ FB_PERM_READ_PUBLIC_PROFILE, FB_PERM_READ_USER_FRIENDS });
	sdkbox::PluginFacebook::requestPublishPermissions({ FB_PERM_PUBLISH_POST });
	FBShareInfo info;
	info.type = FB_LINK;
	info.link = "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamenvl.pumpkins";
	info.title = "Funny Halloween Pumpkins";
	auto tempText = CCString::createWithFormat("My best score is %i. Let try it to get best score with me!", highScore);
	info.text = tempText->getCString();
	info.image = "http://i.imgur.com/vBwYKHH.png";
	PluginFacebook::dialog(info);
#endif
}

Như vậy là chúng ta đã làm xong hết tất cả các phần của game. Sau đây tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn đế phần gắn quảng cáo cho game.

Tích hợp Ads Admob

Muốn gắn quảng cáo Admob vào game thì trước tiên các bạn phải có tài khoản trên admob và tạo id cho quảng cáo, phần này các bạn tìm trên mạng có rất nhiều tài liệu hướng dẫn nhé, hay các bạn có thể tự vào trang sau đây để tạo luôn mà không cần hướng dẫn vì tôi thấy cũng rất dễ.

https://apps.admob.com/#home

Khi tạo xong id quang cáo thì các bạn mở file "Pumpkins\proj.android\AndroidManifest.xml" và thêm vào các quyền cho nó để được như sau:

 <!-- Activity required to show admod ad overlays. -->
    <activity
      android:name="com.google.android.gms.ads.AdActivity"
      android:theme="@android:style/Theme.Translucent"
      android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize"/>
			
  </application>
<supports-screens android:anyDensity="true"
           android:smallScreens="true"
           android:normalScreens="true"
           android:largeScreens="true"
           android:xlargeScreens="true"/>

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
	<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
	<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
	<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
</manifest> 

Tiếp tục các bạn mở file "Pumpkins\proj.android\project.properties" và thêm đường dẫn đến thư viện như sau:

target=android-15

android.library.reference.1=../cocos2d/cocos/platform/android/java
android.library.reference.2=../cocos2d/cocos/platform/android/java/libs/facebook_lib/
android.library.reference.3=libs/google-play-services_lib

Cái thư viện của google play services tôi đã đính kèm trong bài viết trên rồi, các bạn chỉ việc copy vào project.

Tiếp tục tôi vào lớp Activity của game để thêm hàm hiển thị ads, lưu ý là file này các bạn nên lấy giống hệt mình hướng dẫn, chỉ cần đổi ID quảng cáo.

Pumpkins\proj.android\src\org\cocos2dx\cpp\AppActivity.java

package org.cocos2dx.cpp;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;

import org.cocos2dx.lib.Cocos2dxActivity;

import android.graphics.Color;
import android.graphics.Point;
import android.os.Bundle;
import android.view.Display;
import android.view.View;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.LinearLayout;

import com.google.android.gms.ads.*;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;

public class AppActivity extends Cocos2dxActivity {
  private static AppActivity _appActiviy;
  private AdView adView;
  private InterstitialAd interstitial;

  private static final String AD_UNIT_ID = "ca-app-pub-5088964067816727/5954762096";         // doi id quang cao banner
  private static final String AD_INTERTITIAL_UNIT_ID = "ca-app-pub-5088964067816727/7431495296";   // doi id quang cao hinh lon
  private Point getDisplaySize(Display d) {
		// if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
			// return getDisplaySizeGE11(d);
		// }
		return getDisplaySizeLT11(d);
	}
	
	private Point getDisplaySizeLT11(Display d) {
		try {
			Method getWidth = Display.class.getMethod("getWidth",
					new Class[] {});
			Method getHeight = Display.class.getMethod("getHeight",
					new Class[] {});
			return new Point(
					((Integer) getWidth.invoke(d, (Object[]) null)).intValue(),
					((Integer) getHeight.invoke(d, (Object[]) null)).intValue());
		} catch (NoSuchMethodException e2) // None of these exceptions should
											// ever occur.
		{
			return new Point(-1, -1);
		} catch (IllegalArgumentException e2) {
			return new Point(-2, -2);
		} catch (IllegalAccessException e2) {
			return new Point(-3, -3);
		} catch (InvocationTargetException e2) {
			return new Point(-4, -4);
		}
	}
	@Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);

    int width = getDisplaySize(getWindowManager().getDefaultDisplay()).x;

    LinearLayout.LayoutParams adParams = new LinearLayout.LayoutParams(
        width, LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT);

    adView = new AdView(this);
    adView.setAdSize(AdSize.BANNER);
    adView.setAdUnitId(AD_UNIT_ID);

    AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder()
				.build();
        // .addTestDevice(AdRequest.DEVICE_ID_EMULATOR)
        // .addTestDevice("HASH_DEVICE_ID").build();

    adView.loadAd(adRequest);
    adView.setBackgroundColor(Color.BLACK);
    adView.setBackgroundColor(0);
    addContentView(adView, adParams);

    interstitial = new InterstitialAd(this);
    interstitial.setAdUnitId(AD_INTERTITIAL_UNIT_ID);

    // Begin loading your interstitial.
    interstitial.loadAd(adRequest);    
    _appActiviy = this;
  
  }
  
  public static void hideAd() {
    _appActiviy.runOnUiThread(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        if (_appActiviy.adView.isEnabled())
          _appActiviy.adView.setEnabled(false);
        if (_appActiviy.adView.getVisibility() != 4)
          _appActiviy.adView.setVisibility(View.INVISIBLE);
      }
    });
  }

  public static void showAd() {
    _appActiviy.runOnUiThread(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        if (!_appActiviy.adView.isEnabled())
          _appActiviy.adView.setEnabled(true);
        if (_appActiviy.adView.getVisibility() == 4)
          _appActiviy.adView.setVisibility(View.VISIBLE);
      }
    });

  }

  public static void showInterstitial() {
    _appActiviy.runOnUiThread(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {	
        _appActiviy.interstitial.show();
      }
    });
  }

  public static void loadInterstitalAgain() {
    _appActiviy.runOnUiThread(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder()
            .addTestDevice(AdRequest.DEVICE_ID_EMULATOR)
            .addTestDevice("HASH_DEVICE_ID").build();

        _appActiviy.interstitial.loadAd(adRequest);
      }
    });
  }
	// Open URL
	public static void openURL(String url) {
    Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
    i.setData(Uri.parse(url));
    _appActiviy.startActivity(i);
  }
  
  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    if (adView != null) {
      adView.resume();
    }
  }

  @Override
  protected void onPause() {
    if (adView != null) {
      adView.pause();
    }
   //  uiHelper.onPause();
    super.onPause();
  }

  @Override
  protected void onDestroy() {
    adView.destroy();
    super.onDestroy();
  }
}

Bây giờ nếu muốn hiện quảng cáo được thì bên hàm cpp mình phải gọi các hàm trong lớp Activity trên. Để làm được điều đó thì tôi nhờ đến lớp NativeAndroidHelper để gọi hàm trong code java. Tôi đã đính kèm trong tài liệu  nên các bạn nên sử dụng file này mà không cần phải làm bất cứ gì và tôi cũng không giải thích, vì cái này tôi cũng tìm trên mạng và tóm gọn lại cho các bạn đọc dể hiểu hơn. Các bạn include lớp NativeAndroidHelper cũng giống như include các lớp StateMainMenu, StateGamePlay, StateEndGame ở phần trước.

Như vậy là chúng ta đã tích hợp xong Admob vào game, bây giờ tôi sẽ gọi banner và interstital để các bạn dễ hình dung.

void StateEndGame::UpdateAdsBanner()
{
#if (CC_TARGET_PLATFORM == CC_PLATFORM_ANDROID)	
	countToShowBanner++;

	if (NativeAndroidHelper::AdShowing() && countToShowBanner == 1600)
	{
		NativeAndroidHelper::hideAd();          // hàm an banner
		countToShowBanner = 0;
	}
	else if (!NativeAndroidHelper::AdShowing() && countToShowBanner == 200)
	{
		NativeAndroidHelper::showAd();          // ham hien thi banner
		countToShowBanner = 0;
	}
#endif
}
void StateEndGame::showInterstitial()
{

	NativeAndroidHelper::hideAd();       // truoc khi goi quang cao lon, nen tat banner
	NativeAndroidHelper::showInterstitial(); // hien thi quang cao lon
}

Tới đây là đã xong phần tích hợp quảng cáo Admob, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi đến phần cuối của bài viết là tích hợp quang cáo Chartboost và facebook,

Tích hợp Ads Chartboost và Facebook

Về phần này thì tôi sẽ đưa link để các bạn tư làm theo hướng dẫn và tích hợp, vì tôi thấy hướng dẫn khá là chi tiết, và tôi cũng dựa vào hướng dẫn này để tích hợp.

Lưu ý là các bạn nên tích hợp thủ công, đừng sử dụng hổ trợ của tool tự động tích hợp vì làm vậy bạn sẽ có thể hiểu thêm về cấu trúc cũng như có thê biết cách tích hợp những thư khác cho project.

Ads Chartboost: http://sdkbox-doc.github.io/en/plugins/chartboost/v3-cpp/

Các bạn nên đọc từ phần hướng dẫn tích hợp là từ đoạn: Manual Integration For Android and Android Studio

Về phần Facebook thì trước khi tích hợp các bạn nên tạo Facebook app id. https://developers.facebook.com/

Cách tạo thì trên mạng cũng có rất nhiều tài liệu hướng dẫn, các bạn tìm sẽ thấy và làm theo.

Facebook: http://sdkbox-doc.github.io/en/plugins/facebook/v3-cpp/

Các bạn nên đọc từ phần hướng dẫn tích hợp là từ đoạn: Manual Integration For Android and Android Studio

Nếu làm đúng theo hướng dẫn thì chắc chắn là các bạn sẽ chạy được thành công, trong StateEndGame có gọi quảng cáo Chartboost và Facebook, các bạn có tìm theo từ khóa "sdkbox".

Tổng kết

Qua bài viết trên mình đã hướng dẫn toàn bộ các công việc cũng như các bước để làm game "Funny Halloween Pumpkins". Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp được các bạn thực hiên thành công game này và làm thêm nhiều game mới cho riêng các bạn.

Trong bài viết nếu có bất cứ chổ nào không hiểu thì các bạn có thể comment câu hỏi lên, mình sẽ giải thích sớm nhất có thể để các bạn có thể làm tốt và nhanh hơn.