Bài viết dành cho việc tham khảo từ danh sách các operations thường dùng của Stream trong Java 8, bài viết này hữu ích cho việc nhanh chóng học cách sử dụng và mang tính thực tế.
Java Trần Thị Thu Hiền 2018-02-27 13:10:00

Giới thiệu

Giới thiệu và cách sử dụng các operations hữu ích thường được sử dụng với Stream<T> trong Java (phiên bản Java 8). Bài viết chỉ dành cho việc tham khảo khía cạnh này nên không đề cập đến Stream<T> (bao gồm Stream là gì và cách sử dụng Stream).

Để hiểu và sử dụng Stream vui lòng đọc trong bài viết khác.

Pipeline

Pipeline có thể hiểu là 1 đường ống mà dòng chảy sẽ đi qua, trên đường ống này, có các operation (trong lập trình đơn thuần là các phương thức) sẽ làm thay đổi dòng chảy đó.

Operation có thể hiểu là các "đốt" mà ở đó dòng chảy sẽ thay đổi tính chất, có 2 loại operation là intermediate (đốt trên đường đi) và terminal (đốt cuối cùng).

java%20stream%20pipeline%20and%20operations
Hình ảnh về dòng chảy (stream) từ bên trái sang bên phải.

Phân loại

Có 2 loại operations:

 • Intermediate operations: là các operations sau khi vận hành sẽ trả về 1 stream khác.
 • Terminal operations: là các operations sau khi vận hành sẽ không trả về 1 stream mà có thể là mảng, collections, giá trị hoặc không trả về kết quả (void).

Các intermediate operations thường được đặt trước terminal operation và chúng sẽ không được thực thi cho đến khi có terminal operation. 

Các Intermediate operations

filter

Phương thức dùng để lọc ra tất cả những phần tử trong stream có giá trị thỏa với điều kiện.

Collection<String> collection = Arrays.asList("aa" , "ba", "aa", "abb");
Stream<String> streamOfCollection = collection.stream();
        
streamOfCollection.filter(x -> x.startsWith("a"))
                  .forEach(x -> System.out.println(x + "; "));

//aa; aa; abb; 

map

Map giá trị của từng phần tử trong Stream vào một function mà chúng ta truyền vào và trả về giá trị mới.

Stream<String> streamOfArray = Stream.of("aa", "aa", "abb");
        
streamOfArray.map(x -> x + "c")
             .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));

//aac; bac; aac; abbc;

flatmap

Biến đổi mỗi phần tử trong Stream(thường là những phần tử phức tạp như List, Set, Array) thành những phần tử đơn giản hơn.

List<Integer> s1 = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
List<Integer> s2 = Arrays.asList(6, 7, 8, 9, 10);
		
List<List<Integer>> s = Arrays.asList(s1, s2);
		 
Stream<List<Integer>> stream = s.stream();
stream.flatMap(a -> a.stream())
		  .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));

//1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

distinct

Loại bỏ các phần tử trùng nhau trong Stream và trả về 1 Stream với các phần tử riêng biệt.

Stream<String> streamOfArray = Stream.of("aa", "ba", "aa", "abb");
        
streamOfArray.distinct()
             .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));

//aa; ba; abb;

sorted

Trả về một Stream mà các phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự.

Stream<String> streamOfArray = Stream.of("aa", "ba", "aa", "abb");
        
streamOfArray.sorted((a,b)->a.compareTo(b))
             .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));

//aa; aa; abb; ba;

limit

Giới hạn số lượng phần tử tối đa trong Stream.

Stream<String> streamOfArray = Stream.of("aa", "ba", "aa", "abb");
        
streamOfArray.limit(3)
             .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));

//aa; ba; aa; 

peek

Gần giống như forEach, peek cho phép duyệt qua tất cả các phần tử trong Stream và thực hiện các tính toán trên các phần tử đó đồng thời trả về 1 Stream.

Stream<Integer> streamOfArray = Stream.of(1, 2, 3, 4);
               
System.out.print("The number divisible by two is: ");
long count = streamOfArray.peek(x -> {if (x%2 == 0) System.out.print(x + "; ");})
                          .count();
    
//The number divisible by two is: 2; 4; 

Các Terminal operations

forEach

Phương thức cho phép duyệt qua tất cả các phần từ trong Stream và thực hiện các tính toán từ các giá trị đó.

streamOfCollection.forEach(x -> System.out.println(x));

collect

Phương thức dùng để convert một Stream thành một List, Set, Map.

List<String> _stream = items.stream()
              .filter( item -> item.startsWith("stdio") )
              .collect(Collectors.toList());

toArray()

Convert 1 Stream sang Array.

Stream<Integer> intStream = Stream.of(1,2,3,4);

Integer[] intArray = intStream.toArray(Integer[]::new);

System.out.println(Arrays.toString(intArray)); 

//[1, 2, 3, 4]

count

Trả về số lượng phần tử của stream sau khi thực hiện filter.

Stream<Integer> streamOfArray = Stream.of(1, 2, 3, 4);

long count = streamOfArray.count();

System.out.println("Number of elements in the array is: " + count);

Number of elements in the array is: 4

min

Trả về giá trị nhỏ nhất của Stream.

Stream.of(1, 5, 4)
   .min()
   .ifPresent(System.out::println); 

//1

max

Trả về giá trị lớn nhất của Stream.

Stream.of(1, 5, 4)
   .max()
   .ifPresent(System.out::println); 

//5

reduce

Giúp làm giảm các phần tử của stream về một giá trị.

Stream<Integer> streamOfArray = Stream.of(1, 2 , 3, 4);
        
Integer result  = streamOfArray.reduce((a, b) -> a+b)
                               .get();

System.out.print(result);

//10