Thật sự là khó để tìm thấy lỗi trong mã của bạn khi bạn đang tìm kiếm chúng, thậm chí còn khó khăn hơn khi bạn giả định mã của bạn có lỗi. Donald Knuth
La Kiến Vinh Hướng dẫn sử dụng đối tượng JsonUtility để tạo chuỗi JSON trong Unity. Trong lập trình game việc tổng hợp dữ liệu để lưu trữ là rất khó khăn. Do đó Unity đã hỗ trợ tổng hợp dữ liệu thành chuỗi JSON và ngược lại thông qua đối tượng JsonUtility.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Trong quá trình làm game với Unity, các bạn thường gặp vấn đề với việc lưu trạng thái game (bảng điểm, bảng xếp hạng…) khi thoát game. Giải pháp cho vấn đề này là ghi dữ liệu xuống file, nhưng việc tổng hợp để tạo ra chuỗi dữ liệu để ghi xuống file khá phức tạp, việc lấy dữ liệu từ chuỗi được đọc từ file còn phức tạp hơn. Trong Unity, JsonUtility là đối tượng dùng để thao tác với dữ liệu JSON và đây cũng chính là cách nhiều lập trình viên lựa chọn để lưu lại trạng thái người chơi trong game. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng JsonUtility trong Unity.

Tạo chuỗi JSON từ 1 đối tượng

Đầu tiên, ta phải chắc chắn rằng đối tượng cần lấy dữ liệu thuộc về kiểu dữ liệu sử dụng Serializer JSON.

using System;

[Serializable]
public class Setting{
  public string Language;
  public bool Sound;
  public int Volume;
}

Việc đặt [Serializable] trước khai báo lớp để lớp được sử dụng với Serializer JSON.

Khởi tạo vá gán giá trị cho đối tượng:

GameSetting gameSetting = new GameSetting();
gameSetting.Language = "en";
gameSetting.Sound = false;
gameSetting.Volume = 30;

Để tạo một chuỗi JSON từ dữ liệu của gameSetting, ta sử dụng phương thức ToJson của JsonUtility.

string settingJSON = JsonUtility.ToJson(gameSetting);

Khi đó giá trị settingJSON sẽ là một chuỗi như sau:

{"Language":"en","Sound":false,"Volume":30}

Đây chính là chuỗi JSON, ta chỉ việc ghi xuống file để lưu trữ.

Chuyển dữ liệu từ chuỗi JSON sang đối tượng

Ở phần này, ta cũng phải chắc rằng đối tượng cần được gán dữ liệu có kiểu dữ liệu sử dụng Serializer JSON. Tôi sẽ sử dụng lại lớp GameSetting trên để làm ví dụ:

GameSetting loadSetting = JsonUtility.FromJson<GameSetting>(settingJSON);

Ở đây, phương thức FromJson sẽ khởi tạo một đối tượng có kiểu là GameSetting có giá trị tương ứng với các từ khóa trong chuỗi JSON.

Trong trường hợp ta có sẵn một đối tượng và cần cập nhật dữ liệu từ một chuỗi JSON vào đối tượng có sẵn đó. Ta dùng phương thức FromJsonOverwrite.

JsonUtility.FromJsonOverwrite(jsonString, gameSetting);

FromJsonOverwrite khá giống với FromJson ngoại trừ việc phương thức này không tạo mới một đối tượng mà chỉ cập nhật lại các giá trị của đối tượng sẵn có tương ứng với mỗi từ khóa trong chuỗi JSON.

Mã nguồn

File GameSetting.cs:

using System;
using UnityEngine;
 
[Serializable]
public class GameSetting{
  public string Language;
  public bool Sound;
  public int Volume;
 
  public static GameSetting CreateFromJSON(string jsonString)
  {
    return JsonUtility.FromJson<GameSetting>(jsonString);
  }
 
  public void LoadFormJSON(string jsonString)
  {
    JsonUtility.FromJsonOverwrite(jsonString, this);
  }
 
  public string SaveToJSON()
  {
    return JsonUtility.ToJson(this);
  }
}

File Main.cs:

using UnityEngine;
 
public class Main : MonoBehaviour {
 
  
  // Use this for initialization
  void Start () {
    GameSetting gameSetting = new GameSetting();
    gameSetting.Language = "en";
    gameSetting.Sound = false;
    gameSetting.Volume = 30;
    string settingJSON = gameSetting.SaveToJSON();
    print(settingJSON);
 
    GameSetting loadSetting = GameSetting.CreateFromJSON(settingJSON);
 
    gameSetting.LoadFormJSON(settingJSON);
  }
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
		
	}
}

Lưu ý: Để chạy mã nguồn, ta phải thêm file Main.cs vào bất kỳ một object trong scene.

Download

Các bạn có thể download mã nguồn tại đây.

Tham khảo

Bạn cần hỗ trợ các dự án kết nối không dây?

Quí doanh nghiệp, cá nhân cần hỗ trợ, hợp tác các dự án IoT, kết nối không dây. Vui lòng liên hệ, hoặc gọi trực tiếp 0942.111912.

 • TỪ KHÓA
 • Arduino
 • ESP32
 • ESP8266
 • Wifi
 • Bluetooth
 • Zigbee
 • Raspberry Pi
THẢO LUẬN
ĐÓNG