10 thành phần cần thiết để bạn trở thành 1 full-stack JavaScript developer, nội dung phần 3: Làm quen với công cụ gọi API; Biết xài SQL; Unit testing và End-to-End testing; User-Authentication cơ bản.