Thông báo phát hành công cụ BUGS.VN hỗ trợ lưu trữ và chia sẻ code, giúp developer có thể trao đổi, thảo luận dễ dàng. Công cụ được phát triển bởi STDIO Training.