Tôi luôn ước rằng máy tính của mình dễ sử dụng như điện thoại của mình, điều ước đó đã thành hiện thực khi tôi không biết làm sao để sử dụng điện thoại của mình nữa. Bjarne Stroustrup
STDIO Khi thao tác với vòng lặp trong C++, vòng lặp sẽ thực thi liên tục cho đến khi biểu thức điều kiện không còn đúng nữa. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta có một vài ngoại lệ, không nên đưa vào biểu thức điều kiện chính vì sẽ làm code của chúng ta dài và rối mắt hơn. C++ đã cung cấp giải pháp hiệu quả cho các lập trình viên: break và continue. Bài viết hướng dẫn cách thức hoạt động và tính ứng dụng của break và continue.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Khi thao tác với vòng lặp trong C++, vòng lặp sẽ thực thi liên tục cho đến khi biểu thức điều kiện không còn đúng nữa (Tham khảo bài viết Vòng Lặp For Trong C++ :: www.stdio.vn/articles/read/62-vong-lap-for-trong-c). Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta có một vài ngoại lệ, không nên đưa vào biểu thức điều kiện chính vì sẽ làm code của chúng ta dài và rối mắt hơn. C++ đã cung cấp giải pháp hiệu quả cho các lập trình viên: breakcontinue. Bài viết này sẽ giúp các bạn tiếp cận với hai từ khoá này để các bạn sử dụng hiệu quả hơn.

Tiền đề bài viết

Bài viết nằm trong loạt bài viết Cơ bản về ngôn ngữ C++, thuộc chương trình Lập trình C++ của STDIO.

Đối tượng hướng đến

Bài viết hướng đến đối tượng là lập trình viên MỚI BẮT ĐẦU với ngôn ngữ C++.

Từ khóa break

Từ khoá break thường được sử dụng để dừng vòng lặp (for, while, do … while, …) mà không quan tâm đến biểu thức điều kiện trong vòng lặp. Khi gặp break, chương trình sẽ thoát khỏi vòng lặp trong cùng (nếu có nhiều vòng lặp lồng nhau) và chuyển đến dòng code kế tiếp sau vòng lặp đó.

Thông thường, break được sử dụng với điều kiện trong if … else. Ngoài ra từ khoá break còn được dùng trong cấu trúc switch … case (Đọc thêm bài viết Cấu Trúc Switch ... Case Trong C++ :: www.stdio.vn/articles/read/46-cau-truc-switch-case-trong-ngon-ngu-c).

Sơ đồ hoạt động của break

ss_1

Từ khóa continue

Từ khoá continue có tác dụng bỏ qua phần còn lại của lần lặp hiện tại và chuyển sang lần lặp kế tiếp của vòng lặp.

Giống như break, continue thường được sử dụng kèm với điều kiện trong biểu thức if … else.

Sơ đồ hoạt động của continue

ss_2

Chương trình minh hoạ

Chương trình sau sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và tính ứng dụng của break và continue, trong lập trình C++ nói riêng và trong lập trình nói chung.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int numberArray[10] = {5, 3, 8, 1, 12, 6, 7, 15, 2, 4};

    int number;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> number;

    for(int i = 0;; i++)
    {
       //Stop condition
       if(i == 10)
       {
           cout << "Number not found" << endl;
           break;
       }

       if(number != numberArray[i])
           continue;
       
       //Print the position and break when found number in array
       cout << "Found at position " << i << endl;
       break;
    }

    fflush(stdin);
    cin.get();
    return 0;
}

Trong ví dụ trên có sử dụng mảng một chiều số nguyên (Tham khảo bài viết Khái Niệm Mảng :: www.stdio.vn/articles/read/147-khai-niem-mang).

Bạn cần hỗ trợ các dự án kết nối không dây?

Quí doanh nghiệp, cá nhân cần hỗ trợ, hợp tác các dự án IoT, kết nối không dây. Vui lòng liên hệ, hoặc gọi trực tiếp 0942.111912.

 • TỪ KHÓA
 • Arduino
 • ESP32
 • ESP8266
 • Wifi
 • Bluetooth
 • Zigbee
 • Raspberry Pi
THẢO LUẬN
ĐÓNG