Python vượt trội trong các tình huống liên quan tới dữ liệu, điều này có nghĩa là các doanh nghiệp liên quan đến Big Data (Dữ liệu lớn), Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) / Machine Learning (Học máy) sẽ có nhu cầu cao đối với các lập trình viên Python.