Mã nguồn kinh điển

Bộ sưu tập mã nguồn cơ bản & kinh điển
dành cho người <3 code.

*Không tìm thấy mã nguồn bạn cần, yêu cầu ngay tại đây.

 • Các Giải Thuật Tìm Kiếm - Searching Algorithms

  Bộ mã nguồn các giải thuật tìm kiếm cơ bản và nâng cao được hiện thực bằng C++.

  1. Tìm kiếm tuần tự vét cạn - Sequential search
  2. Tìm kiếm tuần tự lính canh - Linear sentinel search
  3. Tìm kiếm nhị phân - Binary search
  4. Tìm kiếm nội suy - Interpolation search

  code XEM CODE

 • Các Giải Thuật Sắp Xếp - Sorting Algorithms

  Bộ mã nguồn các giải thuật sắp xếp kinh điển được hiện thực bằng C++.

  1. Sắp xếp nổi bọt - Bubble sort
  2. Sắp xếp chèn - Insertion sort
  3. Sắp xếp đổi chỗ trực tiếp - Interchange sort
  4. Sắp xếp vun đống - Heap sort
  5. Sắp xếp trộn - Merge sort
  6. Sắp xếp chèn nhị phân - Insertion binary sort
  7. Sắp xếp nhanh - Quick sort
  8. Sắp xếp lựa chọn - Selection sort
  9. Sắp xếp rung lắc - Shaker sort

  code XEM CODE

 • Lý Thuyết Đồ Thị - Graph Theory

  Bộ mã nguồn các giải thuật trên đồ thị, tìm đường được hiện thực bằng C++.

  1. Thuật toán Floyd - Floyd algorithm
  2. Thuật toán Dijkstra - Dijkstra algorithm
  3. Thuật toán DFS - DFS algorithm
  4. Thuật toán BFS - BFS algorithm
  5. Thuật toán A* - A* algorithm
  6. Thuật toán Tarjan - Tarjan algorithm
  7. Thuật toán Prim - Prim algorithm
  8. Thuật toán Kruskal - Kruskal algorithm
  9. Thuật toán Hamilton - Hamilton algorithm

  code XEM CODE

 • Giải thuật kinh điển với C++

  Bộ mã nguồn các giải thuật Brute force, Backtracking được hiện thực bằng C++.

  1. Bài toán cái túi - Knapsack
  2. Bài toán người đi bán hàng - Brute force
  3. Bài toán túi xách 0-1 - Brute force
  4. Bài toán đổi tiền xu - Brute force
  5. Bài toán tìm tổng dãy con liên tục - Brute force
  6. Bài toán tìm đa giác lồi - Brute force mở rộng
  7. Bài toán người du lịch - Chu trình Hamilton
  8. Bài toán tìm dãy con tổng t - Backtracking
  9. Bài toán mã đi tuần - Backtracking
  10. Bài toán N quân hậu - Backtracking

  code XEM CODE