Search…

Thao Tác với Tài Liệu PDF Sử Dụng Thư Viện iTextSharp trong C#

27/09/20205 min read
Giới thiệu thư viện iTextSharp, hướng dẫn cài đặt và thao tác với tài liệu PDF trong C#.

Trong quá trình làm project chúng ta cần phải export thông tin cần thiết ra tài liệu PDF - iTextSharp là một trong những thư viện hữu ích có thể tạo mới cũng như thao tác dễ dàng với tài liệu này.

Giới thiệu iTextSharp Library

iTextSharp là một thư viện mã nguồn mở cho phép tạo và thao tác với tài liệu PDF (Portable Document Format).

Gồm có hai version chính:

 • Version chính cho Java.
 • Version cho .NET được port từ Java sang.

Các tính năng chính:

 • Tạo tài liệu và báo cáo từ file xml hay database.
 • Tạo maps và books, khai thác các tính năng tương tác tới tài liệu PDF sẵn có.
 • Thêm dấu trang, số trang, watermark, và các tính năng khác tới tài liệu PDF sẵn có.
 • Chia tách hoặc ghép các trang từ các tập tin PDF sẵn có.

Cài đặt thư viện

Tiến hành tạo một Empty Project Console với ngôn ngữ C# bằng cách vào File → New → Project, chọn loại project là Console Application đặt tên là Stdio_iTextSharp và nhấn OK để kết thúc. 

Bài viết sẽ hướng dẫn 2 cách để có thể thêm bộ thư viện này vào project.

Cách 1

Để sử dụng bộ thư viện này đầu tiên cần download bộ thư viện này tại đây. Giải nén file vừa mới tải về thấy file itextSharp.dll.

Chuột phải vào References của project và chọn Add References... để mở hộp thoại Reference Manager → Stdio_iTextSharp.

Nhấn Browser... vào tìm đến file itextSharp.dll vừa được giải nén ở trên.

Nhấn Add, sau đó nhấn OK để đóng hộp thoại References Manager - Stdio_iTextSharp.

Nếu thành công sẽ thấy hình như dưới đây:

C# for Automation

Cách 2

Vào Tools → NuGet Package Manager → Package Manager Console để mở hộp thoại Package Manager Console:

itextsharp trong c#

Tại hộp thoại Package Manager Console copy đoạn text dưới đây và paste vào:

Install-Package iTextSharp
itextsharp trong c#

Nhấn Enter để Visual Stdio tự động download và cài đặt thư viện. Nếu thành công sẽ có kết quả tương tự cách 1.

Thao tác với tài liệu PDF

Để có thể thao tác với các lớp nằm trong trong bộ thư viện iTextSharp sử dụng trong project này cần using những thư viện cần thiết dưới đây.

using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;

Tạo một tài liệu PDF

Các bước để tạo một tài liệu pdf với thư viện iTextSharp:

 1. Tạo một đối tượng Document.
 2. Get đối tượng PDFWriter với phương thức PDFWriter.GetInstance().
 3. Mở Document.
 4. Ghi nội dung xuống Document.
 5. Đóng Document.
static void Main(string[] args)
{
  //Create a document object
  Document doc = new Document();
  //get the current directory
  string path = Environment.CurrentDirectory;
  //get a PDFWriter object 
  PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(path + "/Stdio_iTextSharp_Demo.pdf", FileMode.Create));
  //open the document for writting
  doc.Open();
  //write a pharagrap to the document
  doc.Add(new Paragraph("Welcome you to Stdio.vn"));
  //close the document
  doc.Close();

  Console.ReadLine();
}

Tại thư mục Stdio_iTextSharp\bin\Debug có một file Stdio_iTextSharp_Demo.pdf được tạo ra với nội dung "Welcome you to Stdio.vn"

Có thể quy định kích thước cho tài liệu này bằng cách tạo đối tượng Rectangle sau đó truyền đối tượng này vào hàm tạo của Document.

//create a rectangle object
Rectangle rect = new Rectangle(100, 200);
//Create a document object
Document doc = new Document(rect);

Hoặc có thể chỉ định kích thước được định nghĩa sẵn bởi đối tượng PageSize:

Document doc = new Document(PageSize.A4);

Ngoài ra còn có một số kích thước khác như A0, A1, A2, A3.

Thêm thông tin metadata

Khi tạo một tài liệu pdf, cần cung cấp những thông tin như author, title, subject, keyworks, producer, ngày tạo, ngày truy cập cuối cùng, ngày sửa để cho mọi người biết thông tin chi tiết của tài liệu này.

Những trường dữ liệu như vậy gọi là metadata của tài liệu PDF. iTextSharp có cung cấp sẵn những những phương thức như AddAuthor, AddTittle của đối tượng Document để có thể thêm metadata vào tài liệu.

static void Main(string[] args)
{
  //Create a document object
  Document doc = new Document();
  //get the current directory
  string path = Environment.CurrentDirectory;
  //get a PDFWriter object 
  PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(path + "/Stdio_iTextSharp_Demo.pdf", FileMode.Create));
  //open the document for writting
  doc.Open();
  //write a pharagrap to the document
  doc.Add(new Paragraph("Wellcome you to Stdio.vn"));
  //write Author metadata
  doc.AddAuthor("Nguyen Nghia");
  //write title metadata
  doc.AddTitle("Demo Read PDF document using iTextSharp library in C#");
  //write subject metadata
  doc.AddSubject("Read PDF document using iTextSharp library in C#");
  //write keyworks metadata
  doc.AddKeywords("Stdio.vn");
  //close the document
  doc.Close();

  Console.ReadLine();
}

Và kết quả Properties của tài liệu vừa mới tạo ra.

itextsharp trong c#

Lấy thông tin metadata

Metadata của tài liệu được lưu dưới dạng Dictionary<string, string>. Có thể lấy metadata này thông qua Info của đối tượng PDFReader.

PdfReader reader = new PdfReader(path + "/Stdio_iTextSharp_Demo.pdf");
Dictionary<string, string> metadata = reader.Info;
foreach (KeyValuePair<string, string> item in metadata)
{
    Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", item.Key, item.Value);
}

Kết quả:

itextsharp trong c#

Lấy toàn bộ text của tài liệu

iTextSharp cung cấp một class có tên là PdfTextExtractor nằm trong namespace using iTextSharp.text.pdf.parser; để có thể lấy toàn bộ text trong tài liệu.

StringBuilder content = new StringBuilder();
for (int i = 1; i <= reader.NumberOfPages; i++)
{
  content.Append(PdfTextExtractor.GetTextFromPage(reader, i));
}

Console.WriteLine(content.ToString());

Kết quả xuất ra sẽ là nội dung của tài liệu PDF:  "Welcome you to Stdio.vn"

Source demo

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;
using System.IO;
using iTextSharp.text.pdf.parser;


namespace Stdio_iTextSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Create a document object
      Document doc = new Document(PageSize.A4);
      //get the current directory
      string path = Environment.CurrentDirectory;
      //get a PDFWriter object 
      PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(path + "/Stdio_iTextSharp_Demo.pdf", FileMode.Create));
      //open the document for writting
      doc.Open();
      //write a pharagrap to the document
      doc.Add(new Paragraph("Wellcome you to Stdio.vn"));
      //write Author metadata
      doc.AddAuthor("Nguyen Nghia");
      //write title metadata
      doc.AddTitle("Demo Read PDF document using iTextSharp library in C#");
      //write subject metadata
      doc.AddSubject("Read PDF document using iTextSharp library in C#");
      //write keyworks metadata
      doc.AddKeywords("Stdio.vn");
      //close the document
      doc.Close();

      PdfReader reader = new PdfReader(path + "/Stdio_iTextSharp_Demo.pdf");
      Dictionary<string, string> metadata = reader.Info;
      foreach (KeyValuePair<string, string> item in metadata)
      {
        Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", item.Key, item.Value);
      }

      StringBuilder content = new StringBuilder();
      for (int i = 1; i <= reader.NumberOfPages; i++)
      {
        content.Append(PdfTextExtractor.GetTextFromPage(reader, i));
      }

      Console.WriteLine(content.ToString());
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Download demo

Stdio_iTextSharp_VS2013.zip

Contents

Share
 • Giới thiệu iTextSharp Library
 • Cài đặt thư viện
 • Cách 1
 • Cách 2
 • Thao tác với tài liệu PDF
 • Tạo một tài liệu PDF
 • Thêm thông tin metadata
 • Lấy thông tin metadata
 • Lấy toàn bộ text của tài liệu
 • Source demo
 • Download demo

Related Posts

 • Share
 • Content
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@stdio.vn

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2022