Search…

Merge Sort

17/08/20203 min read
Giới thiệu và hướng dẫn giải thuật Merge Sort và code Merge Sort với C/C++.

Merge Sort hay còn gọi là thuật toán sắp xếp trộn là một trong những thuật toán sắp xếp có độ phức tạp trung bình và đạt hiệu quả về mặt thời gian. Đối với các chương trình cần tối ưu, Merge Sort là một lựa chọn tốt.

Thuật toán Merge Sort

Ý tưởng

Chia mảng lớn thành những mảng con nhỏ hơn bằng cách chia đôi mảng lớn và tiếp tục chia đôi các mảng con cho đến khi mảng con nhỏ nhất chỉ còn 1 phần tử.

So sánh 2 mảng con có cùng mảng cơ sở (khi chia đôi mảng lớn thành 2 mảng con thì mảng lớn đó gọi là mảng cơ sở của 2 mảng con đó).

Khi so sánh chúng vừa sắp xếp vừa ghép 2 mảng con đó lại thành mảng cơ sở, tiếp tục so sánh và ghép các mảng con lại đến khi còn lại mảng duy nhất, đó là mảng đã được sắp xếp.

Thuật toán Merge Sort.

Code mẫu Merge Sort

void merge(int a[], int left, int mid, int right)
{
	int *temp; // Khoi tao mang tam de sap xep
	int i = left; // Vi tri phan tu dau tien cua mang con ben trai
	int j = mid + 1; // Vi tri phan tu dau tien cua mang con ben phai

	temp = new int[right - left + 1]; // Khoi tao so luong phan tu cua mang tam

	for (int k = 0; k <= right - left; k++)
	{
		// Kiem phan tu cua mang con ben trai va ben phai
		if (a[i] < a[j]) 
		{
			// Neu a[i] < a[j] thi copy phan tu ben trai vao mang tam
			temp[k] = a[i]; 
			i++; // Vi tri phan tu tiep theo cua mang
		}
		else // Nguoc lai copy phan tu cua mang con ben phai vao mang tam
		{
			temp[k] = a[j];
			j++; // Vi tri phan tu tiep theo cua mang
		}

		// Kiem tra mang con ben trai con phan tu nao khong
		if (i == mid + 1) 
		{
			// Nguoc lai dua cac phan tu con lai cua mang con ben phai vao mang tam
			while (j <= right)
			{
				k++;
				temp[k] = a[j];
				j++;
			}
			break;
		}

		// Kiem tra mang con ben phai con phan tu nao khong
		if (j == right + 1) 
		{
			// Nguoc lai dua cac phan tu con lai cua mang con ben phai vao mang tam
			while (i <= mid)
			{
				k++;
				temp[k] = a[i];
				i++;
			}
			break;
		}
	}

	for (int k = 0; k <= right - left; k++) // Chep mang tam vao mang chinh
		a[left + k] = temp[k];
	delete temp;
}

// left, right la bien trai va bien phai cua mang
void mergeSort(int a[], int left, int right)
{
	if (right > left)
	{
		int mid; // Phan tu o giua
		mid = (left + right) / 2;
		MergeSort(a, left, mid); // Goi de quy mang con ben trai
		MergeSort(a, mid + 1, right); // Goi de quy mang con ben phai
		Merge(a, left, mid, right); // Goi ham so sanh hai mang con
	}
}

int main()
{
	int a[10], n = 10;
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cout << "Nhap so " << i + 1 << ": ";
		cin >> a[i];
	}
mergeSort(a, 0, 9); for (int i = 0; i < n; i++) cout << a[i] << " "; return 0; }

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

 • Thuật toán khó cài đặt, không nhận dạng được mảng đã được xếp.
 • Hiệu quả được tính bằng công thức O(n log n).

Contents

Share
 • Thuật toán Merge Sort
 • Ý tưởng
 • Code mẫu Merge Sort
 • Ưu và nhược điểm
 • Ưu điểm
 • Nhược điểm

Related Posts

 • Merge Sort

  Merge Sort

  Thuật toán Merge Sort là thuật toán sắp xếp có độ phức tạp trung bình nhưng đạt hiệu quả trong nhiều trường hợp.

 • Quick Sort

  Quick Sort

  Giới thiệu và hướng dẫn dẫn thuật toán Quick Sort và code mẫu hiện thực Quick Sort.

 • STL - List Trong C++

  STL - List Trong C++

  Tìm hiểu về STL, viết tắt của cụm từ Standard Template Library, bộ thư viện chuẩn của C++.

 • Share
 • Content
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@stdio.vn

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2022