STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • 0

  Các Operations Hữu Ích của Stream<T>

  Các operations thường dùng của Stream<T> trong Java: Intermediate operations và Terminal operations.
  15/01/2015
  19/09/2020
  5 phút đọc
  Các Operations Hữu Ích của Stream<T>

  Giới thiệu và cách sử dụng các operations hữu ích thường được sử dụng với Stream<T> trong Java.

  Để dễ hiểu, Stream đơn thuần dùng để xử lý các vấn đề thường gặp ở danh sách như.

  • Duyệt danh sách.
  • Lọc bớt phần tử trong danh sách theo các tiêu chí.
  • Thêm hoặc cắt gọt các thuộc tính của các phần tử trong danh sách.
  • Sắp xếp danh sách.
  • ...

  *Có thể nói, C# có LinQ thì Java có Stream.

  Pipeline

  Khi sử dụng Stream, bạn sẽ biết thêm về khái niệm Pipeline; có thể hiểu là 1 đường ống mà dòng chảy sẽ đi qua, trên đường ống này, có các operation (trong lập trình đơn thuần là các phương thức) sẽ làm thay đổi dòng chảy đó.

  Operation có thể hiểu là các "đốt" mà ở đó dòng chảy sẽ thay đổi tính chất, có 2 loại operation là intermediate (đốt trên đường đi) và terminal (đốt cuối cùng).

  Ví dụ có 1 danh sách tài khoản vừa truy vấn từ cơ sở dữ liệu và cần các thao tác sau trước khi trả về cho Frontend.

  • Cắt gọt các thuộc tính password, hoặc các thông tin bảo mật trong tất cả tài khoản - dùng map operation.
  • Tiếp tục lọc bớt tất cả tài khoản đã tạo trước năm 1990 - dùng filter operation.
  • Tiếp tục thêm 1 thuộc tính là fullName vào tất cả tài khoản bằng cách nối firstNamelastName trong tài khoản - dùng map operation.
  Stream pipeline
  Dòng chảy (stream) trong pipeline

  Phân loại operation

  Có 2 loại operation:

  • Intermediate operations: là các operations sau khi vận hành sẽ trả về 1 stream khác (lúc này dòng chảy vẫn chưa kết thúc).
  • Terminal operations: là các operations sau khi vận hành sẽ không trả về 1 stream mà có thể là mảng, collections, giá trị hoặc không trả về kết quả (void) (dòng chảy kết thúc tại đây để đưa ra kết quả cuối cùng có thể dùng được).

  Các intermediate operations thường được đặt trước terminal operation và chúng sẽ không được thực thi cho đến khi có terminal operation.

  Các Intermediate operations

  filter

  Phương thức dùng để lọc ra tất cả những phần tử trong stream có giá trị thỏa với điều kiện.

  Collection<String> collection = Arrays.asList("aa" , "ba", "aa", "abb");
  Stream<String> streamOfCollection = collection.stream();
  
  streamOfCollection.filter(x -> x.startsWith("a"))
                    .forEach(x -> System.out.println(x + "; "));
  
  //aa; aa; abb; 
  

  map

  Map giá trị của từng phần tử trong Stream vào một function mà chúng ta truyền vào và trả về giá trị mới.

  Stream<String> streamOfArray = Stream.of("aa", "aa", "abb");
  
  streamOfArray.map(x -> x + "c")
               .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));
  
  //aac; bac; aac; abbc;
  

  flatmap

  Biến đổi mỗi phần tử trong Stream (thường là những phần tử phức tạp như List, Set, Array) thành những phần tử đơn giản hơn.

  List<Integer> s1 = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
  List<Integer> s2 = Arrays.asList(6, 7, 8, 9, 10);
  		
  List<List<Integer>> s = Arrays.asList(s1, s2);
  
  Stream<List<Integer>> stream = s.stream();
  stream.flatMap(a -> a.stream())
  		  .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));
  
  //1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

  distinct

  Loại bỏ các phần tử trùng nhau trong Stream và trả về 1 Stream với các phần tử riêng biệt.

  Stream<String> streamOfArray = Stream.of("aa", "ba", "aa", "abb");
          
  streamOfArray.distinct()
               .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));
  
  //aa; ba; abb;
  

  sorted

  Trả về một Stream mà các phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự.

  Stream<String> streamOfArray = Stream.of("aa", "ba", "aa", "abb");
          
  streamOfArray.sorted((a,b)->a.compareTo(b))
               .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));
  
  //aa; aa; abb; ba;
  

  limit

  Giới hạn số lượng phần tử tối đa trong Stream.

  Stream<String> streamOfArray = Stream.of("aa", "ba", "aa", "abb");
          
  streamOfArray.limit(3)
               .forEach(x -> System.out.print(x + "; "));
  
  //aa; ba; aa; 
  

  peek

  Gần giống như forEach, peek cho phép duyệt qua tất cả các phần tử trong Stream và thực hiện các tính toán trên các phần tử đó đồng thời trả về 1 Stream.

  Stream<Integer> streamOfArray = Stream.of(1, 2, 3, 4);
                 
  System.out.print("The number divisible by two is: ");
  long count = streamOfArray.peek(x -> {if (x % 2 == 0) System.out.print(x + "; ");})
                            .count();
      
  //The number divisible by two is: 2; 4; 
  

  Các Terminal operations

  forEach

  Phương thức cho phép duyệt qua tất cả các phần từ trong Stream và thực hiện các tính toán từ các giá trị đó.

  streamOfCollection.forEach(x -> System.out.println(x));

  collect

  Phương thức dùng để convert một Stream thành một List, Set, Map.

  List<String> _stream = items.stream()
                .filter( item -> item.startsWith("stdio") )
                .collect(Collectors.toList());

  toArray()

  Convert 1 Stream sang Array.

  Stream<Integer> intStream = Stream.of(1,2,3,4);
  
  Integer[] intArray = intStream.toArray(Integer[]::new);
  
  System.out.println(Arrays.toString(intArray)); 
  
  //[1, 2, 3, 4]

  count

  Trả về số lượng phần tử của stream sau khi thực hiện filter.

  Stream<Integer> streamOfArray = Stream.of(1, 2, 3, 4);
  
  long count = streamOfArray.count();
  
  System.out.println("Number of elements in the array is: " + count);
  
  Number of elements in the array is: 4
  

  min

  Trả về giá trị nhỏ nhất của Stream.

  Stream.of(1, 5, 4)
     .min()
     .ifPresent(System.out::println); 
  
  //1

  max

  Trả về giá trị lớn nhất của Stream.

  Stream.of(1, 5, 4)
     .max()
     .ifPresent(System.out::println); 
  
  //5

  reduce

  Giúp làm giảm các phần tử của stream về một giá trị.

  Stream<Integer> streamOfArray = Stream.of(1, 2 , 3, 4);
          
  Integer result  = streamOfArray.reduce((a, b) -> a + b)
                                 .get();
  
  System.out.print(result);
  
  //10

  Vì sao sử dụng Stream?

  Stream cũng chỉ là 1 cách tiếp cận, 1 phương pháp code trong lập trình với Java và các danh sách. Tuy nhiên, nó tiện lợi, như những code mẫu về các operations trên, bạn không cần thiết phải for (int i = 0; i < accounts.length(); i++) mọi lúc mọi nơi và thực tế của các trường hợp ứng dụng, vòng lặp for biến i hay accounts.length() cũng không đóng góp vai trò gì ngoài việc kiểm soát chỉ số, số lần lặp nhưng lại chiếm dụng thời gian code, sự quan tâm và làm cho code dài hơn.

  Java

  Java

  Tổng hợp các bài viết Java hữu ích

  Sản phẩm

  Đề xuất

  Vector Trong Unity

  Vector Trong Unity

  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các đối tượng cơ bản thuộc lớp Vector3 ...

  Lập Trình GameUnity

  08/08/2015

  Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ STDIO

  Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ STDIO

  Thỏa thuận này quy định về điều kiện giao kết hợp đồng, quyền lợi, nghĩa ...

  STDIOChính sách

  07/04/2014

  Khám phá thêm

  Quản Lý Vị Trí Các Đối Tượng Trong Game

  Quản Lý Vị Trí Các Đối Tượng Trong Game

  Thông thường khi khởi tạo một đối tượng trong game, các lập trình viên ...

  Lập Trình GameKiến Thức Nâng Cao

  30/03/2015

  Rvalue References và Move Semantics

  Rvalue References và Move Semantics

  Khái niệm rvalue reference, và ứng dụng để định nghĩa "move semantic" ...

  Modern C++C++0x

  02/12/2014

  Box2D - Phần 3: Joint

  Box2D - Phần 3: Joint

  Tiếp tục chuỗi bài viết giới thiệu về Box2D. Bài viết giới ...

  Lập Trình GameKiến Thức Nâng Cao

  23/01/2015

  Bí Mật Của SEO - Phần 3

  Bí Mật Của SEO - Phần 3

  Tìm hiểu việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng từ hình ảnh, nội dung ...

  STDIO SolutionsSEO

  11/07/2020

  Ba Định Luật Cơ Bản của Dòng Điện

  Ba Định Luật Cơ Bản của Dòng Điện

  Trong các mạch điện luôn tồn tại các định luật cơ bản của dòng và thế ở ...

  Điện Tử Ứng DụngKiến thức & linh kiện

  01/06/2017

  10 Phần Mềm Nổi Tiếng Được Viết Bằng C/C++

  10 Phần Mềm Nổi Tiếng Được Viết Bằng C/C++

  Giới thiệu các phần mềm nổi tiếng được viết bằng C/C++ với hiệu năng ...

  STDIO TrainingGóc nhìn

  09/08/2020

  Lập Trình Win32 API - Phần 2: Tạo Cửa Sổ Cơ Bản

  Lập Trình Win32 API - Phần 2: Tạo Cửa Sổ Cơ Bản

  Hệ điều hành Windows cung cấp các cửa sổ Window. Có thể sử dụng Win32 ...

  Modern C++Win32 API

  12/09/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020