STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Xây Dựng Câu Truy Vấn trong Hibernate với Criteria

  Hướng dẫn sử dụng Criteria tạo truy vấn theo phương pháp lập trình hướng đối tượng và Java code với Hibernate.
  21/09/2014 17/09/2020 4 phút đọc
  Xây Dựng Câu Truy Vấn trong Hibernate với Criteria

  Framework Hibernate cho phép sử dụng 3 cách để tạo ra truy vấn:

  • Native SQL: truy vấn phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể, loại truy vấn này chỉ đáp ứng phù hợp nhất với hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang làm việc.
  • Hibernate cung cấp 2 cách khác nhau làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tạo ra mã trung gian và khi cần chuyển đổi sẽ có bộ chuyển đổi phù hợp, cả 2 cách này đều có cách sử dụng theo phong cách lập trình hướng đối tượng.
   • HQL: tiếp cận dạng chuỗi gần giống với Native SQL nhưng các truy vấn sẽ nhắm vào các Entity. Ví dụ có bảng: accounts và Entity là Account thì trong truy vấn sẽ là Account.
   • Criteria: tiếp cận dạng hướng đối tượng hoàn toàn, Criteria giúp tạo ra các truy vấn theo phong cách code chứ không phải dạng chuỗi như HQL, và nó có thể biến đổi câu truy vấn tùy thuộc vào điều kiện truyền vào.

  Giữa HQL và Criteria còn nhiều sự khác biệt, để phân biệt rõ hơn có thể đọc thêm bài viết này.

  Câu truy vấn cơ bản với Criteria

  Lấy tất cả dòng dữ liệu trong bảng articles và đưa vào danh sách đối tượng Article (Entity).

  HQL

  String hql = "FROM Article";
  Query query = session.createQuery(hql);
  List results = query.list();
  

  Với Criteria, có thể "code" câu truy vấn như sau.

  Criteria

  Criteria ctr = session.createCriteria(Article.class);
  List results = ctr.list();
  

  Đoạn code với Criteria cho cùng kết quả nhưng với cách tiếp cận khác, nó hoàn toàn là code Java.

  Restrictions - điều kiện

  Lấy tất cả dòng dữ liệu trong bảng articles và đưa vào danh sách đối tượng Article (Entity) có số views lớn hơn 10.000.

  HQL

  String hql = "FROM Article WHERE Article.views > 10000";
  Query query = session.createQuery(hql);
  List results = query.list();
  

  Nếu sử dụng Criteria, điều kiện WHERE có thể sử dụng Restrictions.

  Criteria

  Criteria ctr = session.createCriteria(Article.class);
  ctr.add(Restrictions.gt("views", 10000));
  List results = ctr.list();
  

  add(Criterion ctn) sẽ thêm 1 điều kiện vào query, với Restrictions là lớp chứa các phép so sánh cần thiết.

  Ở đoạn code trên, query sử dụng Restrictions.gtgreater than (lớn hơn), lấy các dữ liệu thỏa Article.views > 10000.

  Các phương thức dựng sẵn của Restrictions

  Restriction Description Example
  Restrictions.gt Greater Than - giá trị so sánh phải lớn hơn số X ctr.add(Restrictions.gt("views", 10000))
  Restrictions.lt Less Than - giá trị so sánh phải nhỏ hơn số X ctr.add(Restrictions.lt("views", 10000))
  Restrictions.like Tìm đối tượng có giá trị tương đương, giống nhau, không phân biệt hoa thường ctr.add(Restrictions.like("title", "HQL", MatchMode.ANYWHERE))
  Restrictions.ilike Tương tự like, nhưng có phân biệt hoa thường ctr.add(Restrictions.ilike("title", "HqL", MatchMode.ANYWHERE))
  Restrictions.between Giá trị phải trong khoảng X và Y ctr.add(Restrictions.between("views", 5000, 10000))
  Restrictions.isNull Kiểm tra thuộc tính NULL hay không ctr.add(Restrictions.isNull("date_created"))
  Restrictions.isNotNull Kiểm tra thuộc tính có khác NULL hay không ctr.add(Restrictions.isNotNull("date_created"))
  Restrictions.isEmpty Kiểm tra thuộc tính có rỗng hay không ctr.add(Restrictions.isEmpty("title"))
  Restrictions.isNotEmpty Kiểm tra thuộc tính có khác rỗng hay không ctr.add(Restrictions.isNotEmpty("title"))
  Restrictions.and Kết hợp AND giữa các điều kiện Sẽ giải thích thêm ở mục tiếp theo
  Restrictions.or Kết hợp OR giữa các điều kiện Sẽ giải thích thêm ở mục tiếp theo

  and/or

  LogicalExpression hỗ trợ sử dụng and/or trong câu truy vấn.

  Criteria ctr = session.createCriteria(Articles.class);
  Criterion views = Restriction.gt("views", 10000); Criterion comments = Restriction.gt("comments", 10); LogicalExpression andExp = Restrictions.and(views, comments); ctr.add(andExp); LogicalExpression orExp = Restrictions.or(views, comments); ctr.add(orExp);
  List results = ctr.list();

  Khác với các ví dụ trước, khi sử dụng LogicalExpression, không add trực tiếp điều kiện về viewscomments mà kết hợp chúng lại bằng Restrictions.and hoặc Restrictions.or, sau đó mới add này vào ctr.

  Paging - phân trang

  Sử dụng setFirstResultsetMaxResults được cung cấp bởi lớp Criteria.

  Criteria ctr = session.createCriteria(Article.class);
  ctr.setFirstResult(11); ctr.setMaxResults(20);
  List results = ctr.list();

  Câu truy vấn sẽ lấy dữ liệu từ vị trí thứ 11 đến 20 (trang 2, mỗi trang 10 kết quả).

  Sorting - Sắp xếp

  Để sắp xếp các kết quả của truy vấn, sử dụng addOrder(), với tham số là Order.desc() hoặc Order.asc().

  Criteria ctr = session.createCriteria(Article.class);
  ctr.add(Restrictions.gt("views", 10000));
  ctr.addOrder(Order.desc("views"));
  List results = ctr.list();

  Để thêm nhiều Order, có thể làm như sau.

  ctr.addOrder(Order.desc("views"));
  ctr.addOrder(Order.desc("comments"));
  

  Hàm tính toán

  Tương tự với Restrictions, có thể thêm các phép tính với giá trị vào câu truy vấn sử dụng setProjection.

  Criteria ctr = session.createCriteria(Articles.class);
  ctr.setProjection(Projections.rowCount());
  List results = ctr.list(); if (!results.isEmpty()) { Integer rowCount = (Integer) results.get(0); System.out.println("Number of rows: " + rowCount); }

  Projections.rowCount() đếm số lượng dữ liệu có trong danh sách dữ liệu và trả về 1 Integer.

  Các phương thức dựng sẵn của Projections

  Projection Description Example
  Projections.rowCount Đếm tổng số đối tượng (dòng) trong lớp ctr.setProjection(Projections.rowCount())
  Projections.avg Tính trung bình giá trị của thuộc tính (cột) ctr.setProjection(Projections.avg("views"))
  Projections.countDistinct Đếm số đối tượng (không trùng lắp) trong lớp ctr.setProjection(Projections.countDistinct("author"))
  Projections.max Lấy giá trị lớn nhất của thuộc tính ctr.setProjection(Projections.max("views"))
  Projections.min Lấy giá trị nhỏ nhất của thuộc tính ctr.setProjection(Projections.min("views"))
  Projections.sum Tính tổng các giá trị trong thuộc tính ctr.setProjection(Projections.sum("views"))

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Java

  Java

  Tổng hợp các bài viết Java hữu ích từ STDIO Training - Đào Tạo Lập Trình

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021