STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Cấu Trúc Lựa Chọn If trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp cấu trúc lựa chọn bao gồm if, if else và if else lồng nhau trong JavaScript.
  21/10/2014 28/07/2020 6 phút đọc
  Cấu Trúc Lựa Chọn If trong JavaScript

  Điều kiện if

  Giới thiệu

  Dùng để quyết định hành động căn cứ trên một điều kiện, xét điều kiện đúng thì thực thi khối lệnh.

  Nó còn được gọi là cấu trúc lựa chọn đơn vì chỉ có một chiều điều kiện đúng, ví dụ:

  • Nếu a > b thì a là số lớn nhất.
  • Nếu n > 0 thì n là số dương.
  • Nếu n < 0 thì n là số âm.
  • Nếu n chia hết cho 2 thì n là số chẵn.

  Lưu đồ

  Lưu đồ if ...

  Cú pháp

  if (bieu_thuc_dieu_kien) {
  // TODO:
  }

  Ví dụ:

  let a = 5;
  let b = 8;

  if (a + 4 > b) {
  console.log("Điều kiện đúng");
  }

  Các ví dụ sử dụng

  Kiểm tra số dương

  let n = 1;

  if (n >= 0) {
  console.log(n + " là số dương.");
  }

  Kiểm tra số lớn hơn

  let a = 4;
  let b = 6;

  if (a > b) {
  console.log("a lớn hơn b");
  }

  if (b > a) {
  console.log("b lớn hơn a");
  }

  Điều kiện if ... else ...

  Giới thiệu

  Dùng để quyết định hành động căn cứ trên một điều kiện, xét một điều kiện nếu thỏa thì thực hiện các câu lệnh, ngược lại sẽ thực hiện các câu lệnh còn lại.

  Nó còn được gọi là cấu trúc lựa chọn kép, bởi vì nó chọn giữa hai hành động khác nhau, ví dụ:

  • Nếu a > b thì a là số lớn hơn ngược lại thì b là số lớn hơn.
  • Nếu n >= 0 thì n là số không âm ngược lại là số âm.
  • Nếu n chia hết cho 2 thì n là số chẳn ngược lại n là số lẻ.

  Lưu đồ

  Lưu đồ if ... else
  Lưu đồ if ... else ...

  Cú pháp

  if (bieu_thuc_dieu_kien) {
  // TODO: if
  }
  else {
  // TODO: else
  }

  Ví dụ:

  let temperature = 36;

  if (temperature > 37.5) {
  console.log("Nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường");
  }
  else {
  console.log("Chưa xác định");
  }

  Các ví dụ sử dụng

  Kiểm tra số chẵn lẻ

  let n = 87;

  if (n % 2 == 0) {
  console.log(n + " là số chẵn");
  }
  else {
  console.log(n + " là số lẻ");
  }

  Tìm trị tuyệt đối

  let number = -9;

  let abs;
  if (number >= 0) {
  abs = number;
  }
  else {
  abs = -number;
  }

  console.log("Giá trị tuyệt đối của " + number + " là " + abs);

  Toán tử so sánh

  Toán tử Mô tả Ví dụ
  So sánh bằng ==

  true nếu các toán hạng bằng nhau.

  a == b + 5

  "STDIO" == "IO"

  3 == '3'
  So sánh khác nhau != true nếu các toán hạng khác nhau.

  a != 4

  b != "3"

  So sánh bằng cùng kiểu ===

  true nếu các toán hạng bằng nhau và cùng kiểu.

  Nếu a = 9 kiểu số, b = '9' là kiểu chuỗi, a === b trả về false. Do ab khác kiểu nhau.

  a === b
  So sánh khác nhau cùng kiểu !== true nếu các toán hạng khác nhau, hoặc khác kiểu.

  a !== "9"

  9 !== '9'

  Lớn hơn > true nếu toán hạng bên trái lớn hơn toán hạng bên phải.

  a > b

  "1" > 1

  Lớn hơn hoặc bằng >= true nếu toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng toán hạng bên phải.

  a >= b

  a >= 3

  Nhỏ hơn < true nếu toán hạng bên trái nhỏ hơn toán hạng bên phải.

  a < b

  "98" < 98

  Nhỏ hơn hoặc bằng <= true nếu toán hạng bên trái ?nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên phải.

  a <= b

  a <= b + 5

  Toán tử điều kiện ... ? ... : ...

  Giới thiệu

  JavaScript cung cấp một toán tử có quan hệ chặt chẽ với điều kiện rẽ nhánh if ... else ... được gọi là toán tử điều kiện ... ? ... : ...

  Vì vậy nó có thể sử dụng thay thế cho điều kiện rẽ nhánh if else trong 1 số trường hợp các biểu thức trả về giá trị trong phép lựa chọn. Cụ thể, nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị A, nếu điều kiện sai trả về giá trị B.

  Cú pháp

  bieu_thuc_dieu_kien ? gia_tri_A : gia_tri_B

  Ví dụ:

  let a = 5;
  console.log(a % 2 == 1 ? "Số chẳn" : "Số lẻ");

  Ví dụ sử dụng

  Tìm trị tuyệt đối

  let number = -9;

  let abs = number >= 0 ? number : -number;

  console.log("Giá trị tuyệt đối của " + number + " là " + abs);

  Tìm số lớn hơn

  let a = 3;
  let b = 4;

  let max = a > b ? a : b;

  console.log("Giá trị lớn hơn là " + max);

  Kiểm tra số chẵn lẻ

  let n = 87;

  let result = (n % 2 == 0) ? n + " là số chẵn" : n + " là số lẻ";
  console.log(result);

  Kết hợp

  Giới thiệu

  Sử dụng toán tử luận lý kết hợp (binary logical operators) để kết hợp nhiều biểu thức với nhau, ta có &&||:

  • &&: nếu có 1 biểu thức sai false thì sẽ trả về kết quả sai false.
  • ||: nếu có 1 biểu thức đúng true thì sẽ trả về kết quả đúng true.

  Sử dụng &&

  Biểu thức A Biểu thức B Kết quả A && B
  true true true
  true false false
  false true false
  false false false

  Sử dụng ||

  Biểu thức A Biểu thức B Kết quả A || B
  true true true
  true false true
  false true true
  false false false

  Ví dụ

  let temperature = 37;
  if (temperature < 36) {
  console.log("Nhiệt độ cơ thể đang thấp");
  }

  if (temperature >= 36 && temperature < 38) {
  console.log("Nhiệt độ cơ thể ổn định");
  }

  if (temperature >= 38) {
  console.log("Nhiệt độ cơ thể cao");
  }

  Điều kiện if ... else ... lồng nhau

  Giới thiệu

  if ... else ... được đặt bên trong 1 điều kiện khác. Trong thực tế, đây là 1 nhu cầu chia nhánh nhỏ hơn cho 1 trường hợp.

  Cú pháp

  if (bieu_thuc_dieu_kien_1) {
  // TODO 1:
  }
  else {
  if (bieu_thuc_dieu_kien_2) {
  // TODO 2:
  }
  else {
  // TODO 3:
  }
  }

  Ví dụ

  let n = 3;

  if (n < 0) {
  console.log("Số không hợp lệ!!!");
  }
  else {
  if (n % 2 == 0) {
    console.log(n + " là số chẵn");
  }
  else {
    console.log(n + " là số lẻ");
  }
  }

  Nếu n < 0 thì:

  • Tham số đầu vào không hợp lệ.
  • Ngược lại n >= 0 thì:
   • Xét n % 2 == 0 là đúng thì n là số chẵn.
   • Ngược lại n là số lẻ.

  Ví dụ tổng hợp

  Viết chương trình phương trình bậc 2: a*x2 + b*x + c = 0

  • Dữ liệu đầu vào: a, b, c
  • Dữ liệu xuất: vô nghiệm, nghiệm kép, 2 nghiệm phân biệt.
  • Dữ liệu trung gian: delta = b2 – 4*a*c

  Code cài đặt

  let a = 2;
  let b = -3;
  let c = 1;

  let delta = b * b - 4 * a * c;
  let x1;
  let x2;

  if (delta < 0) {
  console.log("Vô nghiệm");
  }
  else {
  if (delta == 0) {
  x1 = x2 = -b / 2 * a;
  }
  else if (delta > 0) {
  let sqrtDelta = Math.sqrt(delta);

  x1 = (-b - sqrtDelta)/(2 * a);
     x2 = (-b + sqrtDelta)/(2 * a);
  }
  }
  0 Bình luận
  JavaScript

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021