Search…

Vòng Lặp For trong JavaScript

09/08/20202 min read
Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, vòng lặp lồng nhau trong JavaScript.

Vòng lặp for

Giới thiệu

Vòng lặp for để giải quyết các vấn đề tương tự lặp lại nhiều lần, cấu trúc lặp là một cấu trúc điều khiển quan trọng, thường dùng trong các chương trình.

Vòng lặp for gần tương tự như vòng lặp while, tuy nhiên về mặc ứng dụng và tiện dụng, vòng lặp for phù hợp với những bài toán có tính chỉ số tuần tự.

Ví dụ

Yêu cầu in log ra 5 lần chuỗi Hello World dùng while.

let i = 1;

while (i <= 5) {
console.log("Hello World");
i++;
}

Khảo sát thấy nhu cầu trên với:

 • i tăng dần sau mỗi lần lặp (chỉ số tuần tự).
 • Biến i sau khi sử dụng trong vòng lặp có nhu cầu thu hồi.

Do đó, sử dụng vòng lặp for sẽ đáp ứng được 2 nhu cầu trên.

Lưu đồ

Lưu đồ vòng lặp while trong JavaScript
Lưu đồ vòng lặp for

Cú pháp

Vòng lặp while trong JavaScript dùng cho những trường hợp số lần lặp không xác định.

for (khoi_tao; bieu_thuc_dieu_kien; thay_doi_gia_tri) {
// TODO:
}

// TODO 2:

Khi vòng lặp for thực thi:

 • khoi_tao dành để khởi tạo các giá trị đầu tiên.
 • Khi bieu_thuc_dieu_kien đúng sẽ thực hiện // TODO:
 • thay_doi_gia_tri dành để thực hiện những thay đổi cần thiết sau khi thực hiện // TODO: 
  • Nếu không vòng lặp dừng và tiếp tục // TODO 2: trở xuống.
 • ...

Ví dụ:

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
console.log("Hello World");
}

console.log("..."):

Các ví dụ sử dụng

Tính giai thừa của n

S = 1 * 2 * … * n

let n = 9;
let S = 1;

for (let i = 1; i <= n; i++) {
S = S * i;
}

console.log(S);

Vẽ hình chữ nhật

Vẽ hình chữ nhật với độ rộng width, độ cao height với vòng lặp while trong JavaScript.

let width = 4;
let height = 3;

let col = 1;
let row = 1;

let rect = "";
for (let row = 0; row < height; row++) {
for (let col = 0; col < width; col++) {
rect = rect + "* ";
}
rect = rect + "\n";
}

console.log(rect);

break và continue

Từ khóa break chấm dứt vòng lặp ngay.

Từ khóa continue yêu cầu bước sang lần lặp kế tiếp ngay.

Ví dụ xét 1 số có phải số nguyên tố

let number = 17;

let isPrimeNumber = number > 1;

for (let i = 1; i < number; i++) {
if (number % i != 0) {
  continue;
}
else {
  isPrimeNumber = false;
  break;
}
}

Contents

Share
 • Vòng lặp for
 • Giới thiệu
 • Ví dụ
 • Lưu đồ
 • Cú pháp
 • Các ví dụ sử dụng
 • Tính giai thừa của n
 • Vẽ hình chữ nhật
 • break và continue
 • Ví dụ xét 1 số có phải số nguyên tố
 • Share
 • Content
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
[email protected]

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2022