Search…

Vòng Lặp While trong JavaScript

28/07/20202 min read
Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, vòng lặp lồng nhau trong JavaScript.

Vòng lặp while

Giới thiệu

Vòng lặp while để giải quyết các vấn đề tương tự lặp lại nhiều lần, cấu trúc lặp là một cấu trúc điều khiển quan trọng, thường dùng trong các chương trình.

Ví dụ

Yêu cầu in log ra 5 lần chuỗi Hello World.

console.log("Hello World");
console.log("Hello World");
console.log("Hello World");
console.log("Hello World");
console.log("Hello World");

Như nhu cầu trên, việc log 5 lần đều tương tự nhau và nảy sinh nhu cầu cần sử dụng vòng lặp.

Lưu đồ

Lưu đồ vòng lặp while trong JavaScript
Lưu đồ vòng lặp while

Cú pháp

Vòng lặp while trong JavaScript dùng cho những trường hợp số lần lặp không xác định.

while (bieu_thuc_dieu_kien) {
// TODO:
}

// TODO 2:

Khi vòng lặp while thực thi:

 • Khi bieu_thuc_dieu_kien đúng sẽ thực hiện // TODO:
  • Nếu không vòng lặp dừng và tiếp tục // TODO 2: trở xuống.
 • Tiếp tục kiểm tra bieu_thuc_dieu_kien nếu còn đúng sẽ tiếp tục thực hiện // TODO:
  • Nếu không vòng lặp dừng và tiếp tục // TODO 2: trở xuống.
 • ...

Ví dụ:

let i = 1;

while (i <= 5) {
console.log("Hello World");
i = i + 1;
}

console.log("..."):

Các ví dụ sử dụng

Tính giai thừa của n

S = 1 * 2 * … * n

let n = 9;
let S = 1;

let i = 1;
while (i <= n) {
S = S * i;
i = i + 1;
}

console.log(S);

Vẽ hình chữ nhật

Vẽ hình chữ nhật với độ rộng width, độ cao height với vòng lặp while trong JavaScript.

let width = 4;
let height = 3;

let col = 1;
let row = 1;

let rect = "";
while (row < height) {
while (col < width) {
rect = rect + "* ";
col = col + 1;
}
rect = rect + "\n";
row = row + 1;
}

console.log(rect);

break và continue

Từ khóa break chấm dứt vòng lặp ngay.

Từ khóa continue yêu cầu bước sang lần lặp kế tiếp ngay.

Ví dụ xét 1 số có phải số nguyên tố

let number = 17;

let isPrimeNumber = number > 1;

let i = 1;
while(i < number) {
if (number % i != 0) {
  continue;
}
else {
  isPrimeNumber = false;
  break;
}
}

Contents

Share
 • Vòng lặp while
 • Giới thiệu
 • Ví dụ
 • Lưu đồ
 • Cú pháp
 • Các ví dụ sử dụng
 • Tính giai thừa của n
 • Vẽ hình chữ nhật
 • break và continue
 • Ví dụ xét 1 số có phải số nguyên tố
 • Share
 • Content
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
[email protected]

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2022