STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Build Thư Viện SDL2 (Simple DirectMedia Layer)

  Hướng dẫn build thư viện SDL2 - Simple DirectMedia Layer) trên Linux và macOS.
  03/11/2020 3 phút đọc
  Build Thư Viện SDL2 (Simple DirectMedia Layer)

  Chuẩn bị source code cho SDL2

  Vào trang web https://www.libsdl.org/download-2.0.php, tiến hành download file ở phần Source Code:, trong trang web có thể lựa chọn 1 trong 2 loại file nén sau, đều chứa nội dung như nhau:

  • SDL2-2.0.12.zip
  • SDL2-2.0.12.tar.gz

  Sau khi download, giải nén được nội dung như sau:

  SDL 2.0.5

  Build thư viện SDL2

  Mở Terminal, thực hiện các lệnh như dưới đây để build thư viện SDL2.

  Chạy lên bên dưới để sinh ra makefile.

  ./configure

  Sau khi có file makefile, tiến hành chạy lệnh sau để build mã nguồn C/C++.

  make

  Dưới đây là một số log khi build với lệnh log.

  NguyenNghiasMBP:SDL2-2.0.5 nguyennghia$ make
  /bin/sh build-scripts/mkinstalldirs build
  mkdir -p -- build
  /bin/sh build-scripts/updaterev.sh
   CC   build/SDL.lo
   CC   build/SDL_assert.lo
   CC   build/SDL_error.lo
   CC   build/SDL_hints.lo
   CC   build/SDL_log.lo
   CC   build/SDL_atomic.lo
  /Users/nguyennghia/Downloads/SDL2-2.0.5/src/atomic/SDL_atomic.c:92:23: warning: 'OSAtomicCompareAndSwap32Barrier' is deprecated: first deprecated in macOS 10.12 - Use
     atomic_compare_exchange_strong() from instead [-Wdeprecated-declarations]
    return (SDL_bool) OSAtomicCompareAndSwap32Barrier(oldval, newval, &a->value);
             ^
  /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/MacOSX.platform/Developer/SDKs/MacOSX10.12.sdk/usr/include/libkern/OSAtomicDeprecated.h:518:9: note: 
     'OSAtomicCompareAndSwap32Barrier' has been explicitly marked deprecated here
  bool  OSAtomicCompareAndSwap32Barrier( int32_t __oldValue, int32_t __newValue, volatile int32_t *__theValue );
      ^
  /Users/nguyennghia/Downloads/SDL2-2.0.5/src/atomic/SDL_atomic.c:123:23: warning: 'OSAtomicCompareAndSwap64Barrier' is deprecated: first deprecated in macOS 10.12 - Use
     atomic_compare_exchange_strong() from instead [-Wdeprecated-declarations]
    return (SDL_bool) OSAtomicCompareAndSwap64Barrier((int64_t)oldval, (int64_t)newval, (int64_t*) a);
             ^
  /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/MacOSX.platform/Developer/SDKs/MacOSX10.12.sdk/usr/include/libkern/OSAtomicDeprecated.h:645:9: note: 
     'OSAtomicCompareAndSwap64Barrier' has been explicitly marked deprecated here
  bool  OSAtomicCompareAndSwap64Barrier( int64_t __oldValue, int64_t __newValue,
      ^
  2 warnings generated.
   CC   build/SDL_spinlock.lo
   CC   build/SDL_audio.lo
   CC   build/SDL_audiocvt.lo
   CC   build/SDL_audiodev.lo
   CC   build/SDL_audiotypecvt.lo
   CC   build/SDL_mixer.lo
   CC   build/SDL_wave.lo
   CC   build/SDL_cpuinfo.lo
   CC   build/SDL_dynapi.lo
   CC   build/SDL_clipboardevents.lo
   CC   build/SDL_dropevents.lo
   CC   build/SDL_events.lo
   CC   build/SDL_gesture.lo
   CC   build/SDL_keyboard.lo
   CC   build/SDL_mouse.lo
   CC   build/SDL_quit.lo
   CC   build/SDL_touch.lo
   CC   build/SDL_windowevents.lo
   CC   build/SDL_rwops.lo
   CC   build/SDL_haptic.lo
   CC   build/SDL_gamecontroller.lo
   CC   build/SDL_joystick.lo
   CC   build/e_atan2.lo
   CC   build/e_log.lo
   CC   build/e_pow.lo
   CC   build/e_rem_pio2.lo
   CC   build/e_sqrt.lo
   CC   build/k_cos.lo
   CC   build/k_rem_pio2.lo
   CC   build/k_sin.lo
   CC   build/k_tan.lo

  Nếu không có lỗi trong quá trình build nghĩa thư viện đã được build thành công.

  Sau đó tiến hành gõ lệnh dưới đây để cài đặt.

  make install

  Thông thường sau khi chạy lệnh trên, các file lib của SDL sẽ nằm ở hai đường dẫn là:

  • usr/local/include/SDL/: đường dẫn chứa các file định nghĩa header của thư viện.
  • usr/local/lib/: đường dẫn chứa các file thư viện liên kết tĩnh (.a ở Linux và macOS) và thư viện liên kết động (.so ở Linux và .dylib ở macOS).

  Kiểm tra việc cài đặt thư viện

  Sau khi cài đặt thư viện, cần kiểm tra thư viện đã cài đặt thành công hay chưa.

  Chuyển đến đường dẫn /usr/local/include và kiểm tra có tồn tại thư mục SDL2 hay không? Nếu có thì tiếp tục chuyển vào trong thư mục đó, sau đó liệt kê (lệnh ls) để xem những file header của thư viện SDL2.

  NguyenNghiasMBP:SDL2 nguyennghia$ ls
  SDL.h          SDL_gamecontroller.h  SDL_opengl.h          SDL_revision.h     SDL_test_fuzzer.h
  SDL_assert.h      SDL_gesture.h      SDL_opengl_glext.h       SDL_rwops.h       SDL_test_harness.h
  SDL_atomic.h      SDL_haptic.h      SDL_opengles.h         SDL_scancode.h     SDL_test_images.h
  SDL_audio.h       SDL_hints.h       SDL_opengles2.h         SDL_shape.h       SDL_test_log.h
  SDL_bits.h       SDL_joystick.h     SDL_opengles2_gl2.h       SDL_stdinc.h      SDL_test_md5.h
  SDL_blendmode.h     SDL_keyboard.h     SDL_opengles2_gl2ext.h     SDL_surface.h      SDL_test_random.h
  SDL_clipboard.h     SDL_keycode.h      SDL_opengles2_gl2platform.h   SDL_system.h      SDL_thread.h
  SDL_config.h      SDL_loadso.h      SDL_opengles2_khrplatform.h   SDL_syswm.h       SDL_timer.h
  SDL_cpuinfo.h      SDL_log.h        SDL_pixels.h          SDL_test.h       SDL_touch.h
  SDL_egl.h        SDL_main.h       SDL_platform.h         SDL_test_assert.h    SDL_types.h
  SDL_endian.h      SDL_messagebox.h    SDL_power.h           SDL_test_common.h    SDL_version.h
  SDL_error.h       SDL_mouse.h       SDL_quit.h           SDL_test_compare.h   SDL_video.h
  SDL_events.h      SDL_mutex.h       SDL_rect.h           SDL_test_crc32.h    begin_code.h
  SDL_filesystem.h    SDL_name.h       SDL_render.h          SDL_test_font.h     close_code.h

  Tiếp theo là chuyển đến đường dẫn /usr/local/lib/ và kiểm tra các lib của SDL2 đã được cài đặt chưa? Ví dụ trên macOS sẽ là các file sau:

  ibSDL2-2.0.0.dylib
  libSDL2.dylib
  libSDL2.la
  libSDL2_test.a
  libSDL2main.a

  Nếu thoả mãn hai điều kiện trên thì xem như build và cài đặt thành công thư viện SDL2.

  * Xem nguồn bài viết tại: https://eitguide.net/huong-dan-build-thu-vien-sdl2-simple-directmedia-layer/

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021