STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Draw Text trong SDL

  Hướng dẫn cách vẽ những dòng text trong game bằng cách sử dụng một thư viện mở rộng của SDL SDL_ttf (TrueType  Font).
  17/10/2015 27/09/2020 4 phút đọc
  Draw Text trong SDL

  Cài đặt thư viện

  Tải thư viện tại đây, tại mục Development Libraries download file SDL2_ttf-devel-2.0.12-VC.zip (cho nền tảng Windows).

  ss_1

  Sau khi download xong và giải nén ra, được hai thư mục là include và lib, tính hợp thư viện SDL_ttf vào project trong Visual Studio hoàn toàn tương tự như đối với thư viện SDL_mixer.

  Cần thêm chỉ thị #include <SDL_tff.h> vào đầu mỗi file muốn sử dụng thư viện này:

  #include <SDL_ttf.h>

  Draw Text lên màn hình

  Trước khi bắt đầu thao tác với các hàm trong bộ thư viện, khởi tạo bằng cách sử dụng hàm TTF_Init(), hàm trả về 1 nếu khởi tạo thành công và ngược lại trả về 0 nếu khởi tạo thất bại.

  //Initialize the truetype font API.
  if (TTF_Init() < 0)
  {
  	SDL_Log("%s", TTF_GetError());
  	return -1;
  }

  Tương tự sau khi thoát khỏi chương trình thì cần giải phóng tài nguyên:

  //Shutdown and cleanup the truetype font API.
  TTF_Quit();

  Giống như vẽ một hình ảnh lên màn hình, vẽ một đoạn text lên màn hình cũng tương tự:

  SDL_ttf có định nghĩa sẵn một struct có tên là TTF_Font giúp quản lý các thông tin liên quan đến font chữ để có thể vẽ lên màn hình. Và đi kèm với struct này thì có một hàm load prototype như sau:

  TTF_Font* TTF_OpenFont(const char *file, int ptsize);
  

  Với hai đối số truyền vào là tên của font chữ có đuôi mở rộng là .ttf và font size.

  Bài viết sử dụng font chữ VeraMoBd.ttf, với font size 30.

  TTF_Font* font = NULL;
  font = TTF_OpenFont("VeraMoBd.ttf", 30);

  Tiếp theo, tạo đối tượng surface và texture từ đối tượng font này:

  SDL_Color fg = { 243, 156, 18 };
  std::string text = "Welcome you to Stdio.vn";
  SDL_Surface* surface = TTF_RenderText_Solid(font, text.c_str(), fg);
  

  Dùng hàm TTF_RenderText_Solid với các đối số truyền vào là đối tượng font, chuỗi muốn hiển thị và màu sắc muốn vẽ. SDL_ttf có 3 chế độ để tạo đối tượng surface như sau:

  Solid

  TTF_RenderText_Solid Draw LATIN1 text in solid mode
  TTF_RenderUTF8_Solid Draw UTF8 text in solid mode
  TTF_RenderUNICODE_Solid Draw UNICODE text in solid mode
  TTF_RenderGlyph_Solid Draw a UNICODE glyph in solid mode

  Shaded

  TTF_RenderText_Shaded       Draw LATIN1 text in shaded mode
  TTF_RenderUTF8_Shaded Draw UTF8 text in shaded mode
  TTF_RenderUNICODE_Shaded Draw UNICODE text in shaded mode
  TTF_RenderGlyph_Shaded Draw a UNICODE glyph in shaded mode

  Blended

  TTF_RenderText_Blended  Draw LATIN1 text in blended mode
  TTF_RenderUTF8_Blended Draw UTF8 text in blended mode
  TTF_RenderUNICODE_Blended Draw UNICODE text in blended mode
  TTF_RenderGlyph_Blended Draw a UNICODE glyph in blended mode

  Có thể thử từng hàm để xem sự khác biệt của nó.

  Tiếp theo, tạo đối tượng texture và hủy surface.

  SDL_Texure* texture = SDL_CreateTextureFromSurface(renderer, surface);
  SDL_FreeSurface(surface);

  Sử dụng SDL_Rect để xác định tọa độ muốn vẽ trên màn hình:

  SDL_Rect srcRest;
  SDL_Rect desRect;
  TTF_SizeText(font, text.c_str(), &srcRest.w, &srcRest.h);
  
  srcRest.x = 0;
  srcRest.y = 0;
  
  desRect.x = 200;
  desRect.y = 270;
  
  desRect.w = srcRest.w;
  desRect.h = srcRest.h;
  

  Cuối cùng drawupdate

  //Copy a portion of the texture to the current rendering target.
  SDL_RenderCopy(renderer, texture, &srcRest, &desRect);
  //draw to screen
  SDL_RenderPresent(renderer);

  Source code demo

  #include <stdio.h>
  #include <SDL.h>
  #include <SDL_ttf.h>
  #include <string>
  
  #undef main
  
  int main()
  {
  	SDL_Window* window = NULL;
  	SDL_Renderer* renderer = NULL;
  	bool isRunning = true;
  	SDL_Event mainEvent;
  	TTF_Font* font = NULL;
  	SDL_Surface* surface = NULL;
  	SDL_Texture* texture = NULL;
  
  	//initializes the subsystems
  	if (SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING) < 0)
  	{
  		printf("Unable to initialize SDL %s\n", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//Initialize the truetype font API.
  	if (TTF_Init() < 0)
  	{
  		SDL_Log("%s", TTF_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//Create window
  	window = SDL_CreateWindow("Stdio.vn - SDL", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 640, SDL_WINDOW_SHOWN);
  	if (window == NULL)
  	{
  		printf("Could not create window %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//create a renderer
  	renderer = SDL_CreateRenderer(window, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED);
  	if (renderer == NULL)
  	{
  		printf("Could not create render %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	font = TTF_OpenFont("VeraMoBd.ttf", 30);
  
  	SDL_Color fg = { 243, 156, 18 };
  
  	std::string text = "Welcome you to Stdio.vn";
  	surface = TTF_RenderText_Solid(font, text.c_str(), fg);
  	texture = SDL_CreateTextureFromSurface(renderer, surface);
  	SDL_FreeSurface(surface);
  
  	SDL_Rect srcRest;
  	SDL_Rect desRect;
  	TTF_SizeText(font, text.c_str(), &srcRest.w, &srcRest.h);
  
  	srcRest.x = 0;
  	srcRest.y = 0;
  
  	desRect.x = 200;
  	desRect.y = 270;
  
  	desRect.w = srcRest.w;
  	desRect.h = srcRest.h;
  
  	//set background color
  	SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 0, 255);
  	//main loop
  	while (isRunning)
  	{
  		//main event
  		while (SDL_PollEvent(&mainEvent))
  		{
  			switch (mainEvent.type)
  			{
  				//User - requested quit
  				case SDL_QUIT:
  				{
  					isRunning = false;
  					break;
  				}
  				default:
  				{
  					break;
  				}
  			}
  		}
  		// clear the window to black
  		SDL_RenderClear(renderer);
  		//Copy a portion of the texture to the current rendering target.
  		SDL_RenderCopy(renderer, texture, &srcRest, &desRect);
  		//draw to screen
  		SDL_RenderPresent(renderer);
  	}
  	//Destroy a window.
  	SDL_DestroyWindow(window);
  	//Destroy a renderer
  	SDL_DestroyRenderer(renderer);
  	//Shutdown and cleanup the truetype font API.
  	TTF_Quit();
  	//cleans up all initialized subsystems
  	SDL_Quit();
  	return 0;
  }

  Kết quả sau khi chạy chương trình

  ss_2

  Download demo

  Stdio_SDL_DrawText_VS2013.zip

  Tham khảo

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021