STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Hiện Thực Frame Per Second (FPS) trong SDL

  Hướng dẫn cách hiện thực giới hạn FPS - Limit FPS với thư viện SDL.
  17/10/2015 27/09/2020 4 phút đọc
  Hiện Thực Frame Per Second (FPS) trong SDL

  Frame Per Second (FPS) là một khái niệm khá phổ biến trong game, nó tượng trưng cho số frame trên 1 giây mà máy tính có thể render, FPS càng cao thể hiện độ mượt của game càng cao.

  Ý tưởng

  Với đoạn mã như dưới đây:

  #include <stdio.h>
  #include <SDL.h>
  
  #undef main
  int main()
  {
  	SDL_Window* window = NULL;
  	SDL_Renderer* renderer = NULL;
  	bool isRunning = true;
  	SDL_Event mainEvent;
  	int x = 0;
  
  	//initializes the subsystems
  	if (SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING) < 0)
  	{
  		printf("Unable to initialize SDL %s\n", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//Create window
  	window = SDL_CreateWindow("Stdio.vn - SDL", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 640, SDL_WINDOW_SHOWN);
  	if (window == NULL)
  	{
  		printf("Could not create window %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//create a renderer
  	renderer = SDL_CreateRenderer(window, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED);
  	if (renderer == NULL)
  	{
  		printf("Could not create render %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//set background color
  	SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 0, 255);
  	//main loop
  	while (isRunning)
  	{
  		//main event
  		while (SDL_PollEvent(&mainEvent))
  		{
  			switch (mainEvent.type)
  			{
  				//User - requested quit
  				case SDL_QUIT:
  				{
  					isRunning = false;
  					break;
  				}
  				default:
  				{
  					break;
  				}
  			}
  		}
  		// clear the window to black
  		SDL_RenderClear(renderer);
  		//draw in here
  		SDL_Log("Frame :%d", x++);
  		//draw to screen
  		SDL_RenderPresent(renderer);
  	}
  	//Destroy a window.
  	SDL_DestroyWindow(window);
  	//Destroy a renderer
  	SDL_DestroyRenderer(renderer);
  	//cleans up all initialized subsystems
  	SDL_Quit();
  	return 0;
  }

  Kết quả chạy chương trình:

  ss_1

  Limit FPS - giới hạn frame rate

  Giả sử ở đây là mỗi lần biến x được in ra thì xem như một frame được vẽ lên màn hình, frame được vẽ ra quá nhanh, không thể biết được là bao nhiêu frame/second.

  Ý tưởng là xác định và kiểm soát số frame được render trên 1 giây bằng cách:

  Gọi:

  • FPS là số frame mà cần render trên 1 giây. Gán: const int FPS = 60;
  • DELAY_TIME là thời gian tính trên lý thuyết để máy tính tính toán và render xong 1 frame. Như vậy mỗi frame sẽ cần khoảng 16 miliseconds để có thể tính toán và render lên màn hình. Gán: const int DELAY_TIME = 1000 / FPS; ( 1000 milisecond/FPS)
  • frameStart là thời gian bắt đầu của 1 frame;
  • frameTime là thời gian thực sự để máy tính tính toán và render xong 1 frame kể từ thời điểm bắt đầu.

  Kiểm tra nếu frameTime < DELAY_TIME thì delay một khoảng thời gian bằng đúng DELAY_TIME - frameTime, nghĩa là nếu máy tính tính toán và render xong 1 frame nhanh hơn số thời gian lý thuyết cần cho 1 frame nên phải delay khoảng thời gian còn lại.

  Hiện thực

  #include <stdio.h>
  #include <SDL.h>
  
  #undef main
  int main()
  {
  	SDL_Window* window = NULL;
  	SDL_Renderer* renderer = NULL;
  	bool isRunning = true;
  	SDL_Event mainEvent;
  	int x = 0;
  
  	const int FPS = 60;
  	const int DELAY_TIME = 1000 / FPS;
  
  	Uint32 frameStart;
  	Uint32 frameTime;
  	//initializes the subsystems
  	if (SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING) < 0)
  	{
  		printf("Unable to initialize SDL %s\n", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//Create window
  	window = SDL_CreateWindow("Stdio.vn - SDL", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 640, SDL_WINDOW_SHOWN);
  	if (window == NULL)
  	{
  		printf("Could not create window %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//create a renderer
  	renderer = SDL_CreateRenderer(window, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED);
  	if (renderer == NULL)
  	{
  		printf("Could not create render %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//set background color
  	SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 0, 255);
  	//main loop
  	while (isRunning)
  	{
  		frameStart = SDL_GetTicks();
  		//main event
  		while (SDL_PollEvent(&mainEvent))
  		{
  			switch (mainEvent.type)
  			{
  				//User - requested quit
  				case SDL_QUIT:
  				{
  					isRunning = false;
  					break;
  				}
  				default:
  				{
  					break;
  				}
  			}
  		}
  		// clear the window to black
  		SDL_RenderClear(renderer);
  		//draw in here
  		SDL_Log("Frame :%d", x++);
  		//draw to screen
  		SDL_RenderPresent(renderer);
  
  		frameTime = SDL_GetTicks() - frameStart;
  		if (frameTime < DELAY_TIME)
  		{
  			SDL_Delay(DELAY_TIME - frameTime);
  		}
  	}
  	//Destroy a window.
  	SDL_DestroyWindow(window);
  	//Destroy a renderer
  	SDL_DestroyRenderer(renderer);
  	//cleans up all initialized subsystems
  	SDL_Quit();
  	return 0;
  }

  Hàm SDL_GetTicks() có chức năng lấy về tổng số miliseconds từ khi SDL được khởi tạo.

  Với mỗi vòng lặp, lấy thời gian bắt đầu của 1 frame, sau khi tính toán và render xong, lấy tiếp thời gian mà máy tính đã tính toán và render xong 1 frame, kiểm tra điều kiện, nếu thỏa mãn sẽ delay số miliseconds còn lại (DELAY_TIME - frameTime) sau đó mới bắt đầu sang frame tiếp theo.

  Kết quả sau khi chạy chương trình:

  ss_2

  Download demo

  Stdio_SDL_FPS_VS2013.zip

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021