STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit

  Hướng dẫn khởi tạo một layer mới trong game và vẽ các suit với Cocos2d-x
  Ryan Lê

  Ryan

  07/03/2015
  30/09/2020
  4 phút đọc
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit

  Hướng dẫn hiện thực lại game ZERO 1 cách đơn giản. Giúp làm quen cách để hoàn thành 1 game, cũng như cách tổ chức project trong game.

  Bài viết này giúp khởi tạo một layer mới trong game và vẽ các suit lên đó. 

  Hiện thực

  Trước khi hiện thực GameScene vào file config.h định nghĩa thêm để được như sau:

  #ifndef __CONFIG_H__
  #define __CONFIG_H__
  
  #include "cocos2d.h"
  USING_NS_CC;
  
  #define TRANSITION_TIME 1.0f
  
  static const float   SCREEN_DESIGN_WIDTH   = 1080.0f;
  static const float   SCREEN_DESIGN_HEIGHT  = 1920.0f;
  
  static const char *PATH_SPR_BOARD = "spr_board.png";
  static const char *PATH_SPR_CLOCK = "spr_clock.png";
  
  static const char *PATH_CONF_POS = "conf_objects_pos.plist";
  
  static const char *PATH_SPR_BTN_PLAY = "spr_btn_play.png";
  static const char *PATH_SPR_BTN_PLAY_PRESS = "spr_btn_play_press.png";
  static const char *PATH_SPR_TITLE_ZERO = "spr_title_zero.png";
  
  static const int    TIMER_OPACITY = 255;
  
  static const float   FP_EPSILON = 0.000001f;
  static const float   MIN_SUITS_PER_SIDE = 1;
  static const float   MAX_SUITS_PER_SIDE = 4;
  
  static const float SUIT_DISTANCE = 80.0f;
  
  static const char    *PATH_SPR_SUITS[] =
  {
  	"spr_suit_spade.png",
  	"spr_suit_heart.png",
  	"spr_suit_diamond.png",
  	"spr_suit_club.png"
  };
  
  enum
  {
  	zBACKGROUND = 0,
  	zGAME_BOARD,
  	zGAME_PLAY,
  	zUI,
  };
  
  enum
  {
  	SUIT_SPADE = 0,
  	SUIT_HEART,
  	SUIT_DIAMOND,
  	SUIT_CLUB
  };
  
  #endif // __CONFIG_H__

  Lưu ý: Trong bài viết này dùng từ suit để nói đến các đối tượng (cơ, rô, chuồn, bích) trong game Zero.

  Tại GameScene.h

  Thêm vào các thuộc tính cũng như phương thức để được như sau:

  #ifndef __GAME_SCENE_H__
  #define __GAME_SCENE_H__
  
  #include "cocos2d.h"
  USING_NS_CC;
  
  class GameScene : public cocos2d::Layer
  {
  public:
  	// there's no 'id' in cpp, so we recommend returning the class instance pointer
  	static cocos2d::Scene* createScene();
  
  	// Here's a difference. Method 'init' in cocos2d-x returns bool, instead of returning 'id' in cocos2d-iphone
  	virtual bool init();
  
  	void generateNextChallenge();
  
  	// implement the "static create()" method manually
  	CREATE_FUNC(GameScene);
  
  private:
  	Layer      *_layerPresentation;
  
  	int				_nLeftSuits;
  	int				_nRightSuits;
  
  	Vec2			_centerSuitPostionLeft;
  	Vec2			_centerSuitPostionRight;
  
  	Size visibleSize;
  	Vec2 origin;
  };
  
  #endif // __GAME_SCENE_H__

  Trong GameScene.cpp

  Hiện thực hàm init

  Tạo background và gắn board vào tương tự như bài viết trước:

  // Creat color for background
  this->addChild(LayerColor::create(Color4B(29, 233, 182, 255)), zBACKGROUND);
  
  // board
  Sprite *board = Sprite::createWithSpriteFrameName(PATH_SPR_BOARD);
  board->setPosition(PositionManager::getInstance()->_board);
  this->addChild(board, zGAME_BOARD);

  Khởi tạo layer _layerPresentation:

  _layerPresentation = Layer::create();
  this->addChild(_layerPresentation, zGAME_PLAY);
  

  Khởi tạo giá trị cho _centerSuitPostionLeft và _centerSuitPostionRight:

  _centerSuitPostionLeft = Vec2(visibleSize.width * 0.23, visibleSize.height*(0.5f));
  _centerSuitPostionRight = Vec2(visibleSize.width * 0.77, visibleSize.height*(0.5f));

  Gọi hàm generateNextChallenge (Hàm này có nhiệm vụ reset lại layer game và vẽ lại khi chọn đúng)

  generateNextChallenge();

  Hiện thực hàm getSuitPosition

  Nhiệm vụ của hàm này là lấy position cho từng suit.

  Vec2* getSuitPosition(int numSuits)
  {
  	Vec2* suitPosition = new Vec2[numSuits];
  
  	if (numSuits == 1)
  		suitPosition[0] = Vec2(0, 0);
  	else if (numSuits == 2)
  	{
  		suitPosition[0] = Vec2(-SUIT_DISTANCE, 0);
  		suitPosition[1] = Vec2(SUIT_DISTANCE, 0);
  	}
  	else if (numSuits == 3)
  	{
  		suitPosition[0] = Vec2(0, -SUIT_DISTANCE);
  		suitPosition[1] = Vec2(-SUIT_DISTANCE, SUIT_DISTANCE);
  		suitPosition[2] = Vec2(SUIT_DISTANCE, SUIT_DISTANCE);
  	}
  	else if (numSuits == 4)
  	{
  		suitPosition[0] = Vec2(-SUIT_DISTANCE, -SUIT_DISTANCE * 0.9f);
  		suitPosition[1] = Vec2(SUIT_DISTANCE, -SUIT_DISTANCE * 0.9f);
  		suitPosition[2] = Vec2(-SUIT_DISTANCE, SUIT_DISTANCE);
  		suitPosition[3] = Vec2(SUIT_DISTANCE, SUIT_DISTANCE);
  	}
  
  	return suitPosition;
  }

  Hiện thực hàm drawSuitsTable

  Nhiệm vụ của hàm này là vẽ suit.

  void drawSuitsTable(int numSuits, Vec2 centerPosition, float originX, float originY, Layer *layerPresentation)
  {
  	// index random suit list
  	static std::vector<int> suitsSet;
  	suitsSet.push_back(SUIT_SPADE);
  	suitsSet.push_back(SUIT_HEART);
  	suitsSet.push_back(SUIT_DIAMOND);
  	suitsSet.push_back(SUIT_CLUB);
  
  	Vec2* suitPosition = getSuitPosition(numSuits);
  
  	std::random_shuffle(suitsSet.begin(), suitsSet.end());	
  
  	int currentSuit = 0;
  
  	srand(time(NULL));
  	int suitType = rand() % 4 + 1;
  
  	for (int i = 0; i < numSuits; ++i)
  	{
  		Sprite* sprite = Sprite::createWithSpriteFrameName(PATH_SPR_SUITS[suitsSet.at(currentSuit)]);	 //create(PATH_SPR_SUITS[0)]);
  		currentSuit = (currentSuit + 1) % suitType;
  		sprite->setPosition(Vec2(originX, originY) + centerPosition + suitPosition[i]);
  		layerPresentation->addChild(sprite);
  	}
  }

  Hiện thực hàm generateNextChallenge

  void GameScene::generateNextChallenge()
  {
  	_layerPresentation->removeAllChildrenWithCleanup(true);
  
  	// randomize number of every suit
      _nLeftSuits = MIN_SUITS_PER_SIDE + CCRANDOM_0_1()*(MAX_SUITS_PER_SIDE - MIN_SUITS_PER_SIDE + 1 - FP_EPSILON);
      _nRightSuits = MIN_SUITS_PER_SIDE + CCRANDOM_0_1()*(MAX_SUITS_PER_SIDE - MIN_SUITS_PER_SIDE + 1 - FP_EPSILON);
  
  	drawSuitsTable(_nLeftSuits, _centerSuitPostionLeft, origin.x, origin.y, _layerPresentation);
  	drawSuitsTable(_nRightSuits, _centerSuitPostionRight, origin.x, origin.y, _layerPresentation);
  }

  Download

  SOURCE_CODE

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021