STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button

  Hướng dẫn gắn thêm các button vào game, và hiện thực hàm resetButton cho game trong Cocos2d-x

  Ryan

  12/03/2015
  30/09/2020
  3 phút đọc
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button

  Hướng dẫn hiện thực lại game ZERO 1 cách đơn giản. Giúp làm quen cách để hoàn thành 1 game, cũng như cách tổ chức project trong game.

  Hướng dẫn gắn thêm các button vào game, và hiện thực hàm resetButton cho game.

  Hiện thực

  Hình ảnh có được sau khi hoàn thành bài viết này:

  ss_1

  Để có thể hiện thực bên dưới, thêm vài định nghĩa như sau ở file config.cpp

  static const char *PATH_SPR_BTN_RIGHT = "spr_btn_right.png";
  static const char *PATH_SPR_BTN_RIGHT_PRESS = "spr_btn_right_press.png";
  static const char *PATH_SPR_BTN_WRONG = "spr_btn_wrong.png";
  static const char *PATH_SPR_BTN_WRONG_PRESS = "spr_btn_wrong_press.png";
  
  enum
  {
  	BTN_NONE = 0,
  	BTN_RIGHT,
  	BTN_WRONG
  };
  

  Tại GameScene.h

  Thêm vào các biến _btnRight_btnWrong_clickedButton, hàm resetButton như sau:

  #ifndef __GAME_SCENE_H__
  #define __GAME_SCENE_H__
  
  #include "cocos2d.h"
  #include "ui/CocosGUI.h"
  
  USING_NS_CC;
  
  class GameScene : public cocos2d::Layer
  {
  public:
  	// there's no 'id' in cpp, so we recommend returning the class instance pointer
  	static cocos2d::Scene* createScene();
  
  	// Here's a difference. Method 'init' in cocos2d-x returns bool, instead of returning 'id' in cocos2d-iphone
  	virtual bool init();
  
  	void update(float);
  	void generateNextChallenge();
  	void resetButtons();
  
  	// implement the "static create()" method manually
  	CREATE_FUNC(GameScene);
  
  private:
  	Layer      *_layerPresentation;
  	ProgressTimer  *_timer;
  
  	int				_nLeftSuits;
  	int				_nRightSuits;
  	int				_clickedButton;
  
  	Vec2			_centerSuitPostionLeft;
  	Vec2			_centerSuitPostionRight;
  
  	float      _currentTime;
  	float			_maxTimer;
  
  	cocos2d::ui::Button			*_btnRight;
  	cocos2d::ui::Button			*_btnWrong;
  
  	Size visibleSize;
  	Vec2 origin;
  };
  
  #endif // __GAME_SCENE_H__

  Lưu ý: Nhớ là include "ui/CocosGUI.h" vào đầu file.

  Tại GameScene.cpp

  Trong hàm init

  Khởi tạo giá trị cho các biến mới như sau:

  _clickedButton = BTN_NONE;
  _btnRight = _btnWrong = nullptr;

  Gọi hàm resetButton (dòng này phải nằm dưới 2 dòng ở trên):

  resetButtons();
  

  Hiện thực hàm resetButton

  Hàm này có nhiệm vụ gắn vào 2 button đúng và sai trong game Zero.

  void GameScene::resetButtons()
  {
  	if (_btnRight != nullptr)
  	{
  		this->removeChild(_btnRight, true);
  	}
  
  	if (_btnWrong != nullptr)
  	{
  		this->removeChild(_btnWrong, true);
  	}
  
  	_btnRight = ui::Button::create(PATH_SPR_BTN_RIGHT, PATH_SPR_BTN_RIGHT_PRESS, PATH_SPR_BTN_RIGHT, ui::TextureResType::PLIST);
  	_btnRight->setPosition(PositionManager::getInstance()->_right_btn);
  	_btnRight->addTouchEventListener([&](Ref* sender, ui::Widget::TouchEventType type){
  		switch (type)
  		{
  		case ui::Widget::TouchEventType::BEGAN:
  			break;
  		case ui::Widget::TouchEventType::ENDED:
  			_clickedButton = BTN_RIGHT;
  			break;
  		}
  	});
  
  	this->addChild(_btnRight, zUI);
  
  	_btnWrong = ui::Button::create(PATH_SPR_BTN_WRONG, PATH_SPR_BTN_WRONG_PRESS, PATH_SPR_BTN_WRONG, ui::TextureResType::PLIST);
  	_btnWrong->setPosition(PositionManager::getInstance()->_wrong_btn);
  	_btnWrong->addTouchEventListener([&](Ref* sender, ui::Widget::TouchEventType type){
  		switch (type)
  		{
  		case ui::Widget::TouchEventType::BEGAN:
  			break;
  		case ui::Widget::TouchEventType::ENDED:
  			_clickedButton = BTN_WRONG;
  			break;
  		}
  	});
  
  	this->addChild(_btnWrong, zUI);
  }
  

  Download

  SOURCE_CODE

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Đề xuất

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene
  Hướng dẫn cách để hiện thực một scene trong game, cũng như cách để ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số
  Hướng dẫn cách hiện thực GameScene, cách tính điểm và update điểm số lên ...

  Khám phá

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit
  Hướng dẫn khởi tạo một layer mới trong game và vẽ các suit với Cocos2d-x
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 6: Hiện thực GameScene - Thêm thời gian
  Hướng dẫn add thêm thời gian vào game để đếm ngược mỗi lần chơi của game ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game
  Hướng dẫn cách nhận các sự kiện từ người chơi và xử lý chúng theo logic ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 4: Hiện thực MainMenuScene
  Hướng dẫn tạo màu nền cho background, tạo sprite gắn vào scene, tạo ...
  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 1 - Nhận Sự Kiện Button
  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Thiết lập môi trường phát triển ...
  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 2 - Hiện Thực Gameplay
  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Giới thiệu và hướng dẫn xây ...
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020