STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game

  Hướng dẫn cách nhận các sự kiện từ người chơi và xử lý chúng theo logic của game.

  Ryan

  10/03/2015
  30/09/2020
  3 phút đọc
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game

  Hướng dẫn hiện thực lại game ZERO một cách đơn giản. Giúp làm quen cách để hoàn thành 1 game, cũng như cách tổ chức project trong game.

   Bài viết hướng dẫn cách nhận các sự kiện từ người chơi và xử lý chúng theo logic của game.

  Hiện thực

  Vào file config.h thêm mới vào 1 số định nghĩa như sau:

  static const float   FP_EPSILON = 0.000001f;
  static const float		OP_SCALE = 0.75f;
  
  static const char    *PATH_SPR_OPS[] =
  {
  	"spr_op_greater.png",
  	"spr_op_less.png",
  	"spr_op_equal.png"
  };
  
  enum
  {
  	OP_GREATER,
  	OP_LESS,
  	OP_EQUAL,
  	OP_COUNT
  };

  Tại GameScene.h

  Tại file này thêm vào 2 biến _op, _resultTrue và 2 hàm computeResultinputHandle để được như sau:

  #ifndef __GAME_SCENE_H__
  #define __GAME_SCENE_H__
  
  #include "cocos2d.h"
  #include "ui/CocosGUI.h"
  
  USING_NS_CC;
  
  class GameScene : public cocos2d::Layer
  {
  public:
  	// there's no 'id' in cpp, so we recommend returning the class instance pointer
  	static cocos2d::Scene* createScene();
  
  	// Here's a difference. Method 'init' in cocos2d-x returns bool, instead of returning 'id' in cocos2d-iphone
  	virtual bool init();
  
  	void update(float);
  	void generateNextChallenge();
  	void resetButtons();
  	bool computeResult();
  	void inputHandle();
  
  	// implement the "static create()" method manually
  	CREATE_FUNC(GameScene);
  
  private:
  	Layer      *_layerPresentation;
  	ProgressTimer  *_timer;
  
  	int				_nLeftSuits;
  	int				_nRightSuits;
  	int				_clickedButton;
  
  	int _op;
  	bool _resultTrue;
  
  	Vec2			_centerSuitPostionLeft;
  	Vec2			_centerSuitPostionRight;
  
  	float      _currentTime;
  	float			_maxTimer;
  
  	cocos2d::ui::Button			*_btnRight;
  	cocos2d::ui::Button			*_btnWrong;
  
  	Size visibleSize;
  	Vec2 origin;
  };
  
  #endif // __GAME_SCENE_H__

  Giải thích: 

  • _op là biến quy định phép tính <, >, hoặc =.
  • _resultTrue là kết quả trả về của phép tính này đúng hay sai.

  Tại GameScene.cpp

  Trong hàm init

  Khởi tạo giá trị cho biến _resultTrue:

  _resultTrue = false;

  Hiện thực hàm computeResult

  bool GameScene::computeResult()
  {
  	return
  		((_nLeftSuits < _nRightSuits) && _op == OP_LESS) ||
  		((_nLeftSuits > _nRightSuits) && _op == OP_GREATER) ||
  		((_nLeftSuits == _nRightSuits) && _op == OP_EQUAL);
  }

  Hàm này giúp trả về kết quả phép tính với 2 giá trị đúng hoặc sai.

  Trong hàm generateNextChallenge

  Thêm vào 1 số dòng code mới để được như sau:

  void GameScene::generateNextChallenge()
  {
  	_layerPresentation->removeAllChildrenWithCleanup(true);
  	_currentTime = _maxTimer = 1.5f;
  	_timer->setColor(Color3B::WHITE);
  
  	// randomize number of every suit
  	_nLeftSuits = MIN_SUITS_PER_SIDE + CCRANDOM_0_1()*(MAX_SUITS_PER_SIDE - MIN_SUITS_PER_SIDE + 1 - FP_EPSILON);
  	_nRightSuits = MIN_SUITS_PER_SIDE + CCRANDOM_0_1()*(MAX_SUITS_PER_SIDE - MIN_SUITS_PER_SIDE + 1 - FP_EPSILON);
  
  	drawSuitsTable(_nLeftSuits, _centerSuitPostionLeft, origin.x, origin.y, _layerPresentation);
  	drawSuitsTable(_nRightSuits, _centerSuitPostionRight, origin.x, origin.y, _layerPresentation);
  
  	_op = CCRANDOM_0_1() * (OP_COUNT - FP_EPSILON);
  	_resultTrue = computeResult();
  
  	Sprite *spriteOp = Sprite::createWithSpriteFrameName(PATH_SPR_OPS[_op]);
  	spriteOp->setPosition(Vec2(origin.x + visibleSize.width/2, origin.y + visibleSize.height/2));
  	spriteOp->setScale(OP_SCALE);
  	_layerPresentation->addChild(spriteOp);
  }

  Hiện thực hàm inputHandle

  void GameScene::inputHandle()
  {
  	if (_clickedButton == BTN_NONE)
  		return;
  
  	if ((_resultTrue == true && (_clickedButton == BTN_RIGHT)) ||
  		(_resultTrue == false && (_clickedButton == BTN_WRONG)))
  	{
  		generateNextChallenge();
  	}
  	else
  	{
  		Director::getInstance()->replaceScene(GameOverScene::createScene());
  	}
  
  	_clickedButton = BTN_NONE;
  }

  Hàm này xử lý logic game khi nhận sự kiện từ người chơi. Nếu đúng thì gọi hàm generateNextChallenge để chơi tiếp. Ngược lại sẽ chuyển qua GameOverScene (dòng 13).

  Trong hàm update

  Gọi hàm inputHandle đồng thời update thêm dòng chuyển scene khi hết thời gian:

  void GameScene::update(float dt)
  {
  	this->inputHandle();
  
  	_currentTime -= dt;
  
  	if (_currentTime < 0)
  	{
  		_currentTime = 0.0f;
  		Director::getInstance()->replaceScene(GameOverScene::createScene());
  	}
  
  	float percentage = _currentTime*100.0f / _maxTimer;
  	_timer->setPercentage(percentage);
  	_timer->setOpacity(TIMER_OPACITY);
  	if (percentage < 50.0f)
  	{
  		_timer->setColor(Color3B(255, 255 * percentage / 50, 255 * percentage / 50));
  	}
  }	

  Download

  SOURCE_CODE

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Đề xuất

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button
  Hướng dẫn gắn thêm các button vào game, và hiện thực hàm resetButton cho ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene
  Hướng dẫn cách để hiện thực một scene trong game, cũng như cách để ...

  Khám phá

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số
  Hướng dẫn cách hiện thực GameScene, cách tính điểm và update điểm số lên ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit
  Hướng dẫn khởi tạo một layer mới trong game và vẽ các suit với Cocos2d-x
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 6: Hiện thực GameScene - Thêm thời gian
  Hướng dẫn add thêm thời gian vào game để đếm ngược mỗi lần chơi của game ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 4: Hiện thực MainMenuScene
  Hướng dẫn tạo màu nền cho background, tạo sprite gắn vào scene, tạo ...
  Xử Lý Sự Kiện Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. ...
  Phát Triển Game Funny Halloween Pumpkins với Cocos2d-x - Phần 1
  Hướng dẫn làm game cụ thể bằng Cocos2d-x với code mẫu và game mẫu.
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020