STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Load Sprite trong DirectX 9

  Hiện thực load Sprite từ cơ bản đến các thao tác nâng cao như flip, scale, rotation, translate với DirectX9.
  10/10/2017 27/09/2020 13 phút đọc
  Load Sprite trong DirectX 9

  Back buffer và surface thực chất là giống nhau và đều được quản lý bởi interface IDirect3DSurface9, khi cài đặt chương trình để lấy Back buffer thông qua hàm IDirect3DDevice9::GetBackBuffer(). Khi sử dụng đối tượng ID3DXSprite chỉ cần gọi hàm D3DXCreateSprite() để kết nối đối tượng Sprite với Device.

  Load Sprite sử dụng đối tượng D3DXSprite trong DirectX 9

  Hiển thị 1 sprite lên màn hình có nhiều cách, có thể nạp 1 sprite vào surface và thực hiện các thao tác vẽ nó lên màn hình, y như thao tác ảnh với tập tin bitmap. Còn 1 cách nữa là sử dụng đối tượng D3DXSprite, rất thuận lợi cho việc vẽ sprite trong suốt và các thao tác flip, rotation, scale, translate.

  Chuẩn bị project với những thiết lặp ban đầu

  Khởi tạo cửa sổ Windows, khởi tạo DirectX, tạo game loop, ... thực hiện công việc chuẩn bị để load 1 sprite.

  Mở Visual Studio -> tạo mới 1 project và cài đặt môi trường hỗ trợ DirectX 9 -> tạo mới tập tin MainPrg.cpp -> sau đó copy source code đã chuẩn bị bên dưới để thực hiện các thao tác với sprite.

  // include the basic windows header files and the Direct3D header file
  #include <Windows.h>
  #include <d3d9.h>
  #include <d3dx9.h>
  
  // global declarations
  LPDIRECT3D9 d3d;      // the pointer to our Direct3D interface
  LPDIRECT3DDEVICE9 d3ddev;  // the pointer to the device class
  
  // function prototypes
  void initD3D(HWND hWnd);  // sets up and initializes Direct3D
  void render_frame(void);  // renders a single frame
  void cleanD3D(void);    // closes Direct3D and releases memory
  
  // fucntion prototypes for sprite
  void initSprite();		
  void drawSprite();
  
  // the WindowProc function prototype
  LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
  
  // the entry point for any Windows program
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
  	HINSTANCE hPrevInstance,
  	LPSTR lpCmdLine,
  	int nCmdShow)
  {
  	HWND hWnd;     // the handle for the window, filled by a function
  	WNDCLASSEX wc;   // this struct holds information for the window class
  
  	ZeroMemory(&wc, sizeof(WNDCLASSEX));
  
  	wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  	wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  	wc.lpfnWndProc = WindowProc;
  	wc.hInstance = hInstance;
  	wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  	wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;
  	wc.lpszClassName = L"WindowClass";
  	
  	// register the window class
  	RegisterClassEx(&wc); 			
  
  	// create the window and use the result as the handle
  	hWnd = CreateWindowEx(NULL,
  		L"WindowClass", 					// name of the window class
  		L"Load Sprite Direct3D Program", 	// title of the window
  		WS_OVERLAPPEDWINDOW,  				// window style
  		300, 300, 							// x, y - position of the window
  		600, 400, 							// width, height of the window
  		NULL,  							// we have no parent window, NULL
  		NULL,								// we aren't using menus, NULL
  		hInstance, 							// application handle
  		NULL); 							// used with multiple windows, NULL
  
  	// display the window on the screen
  	ShowWindow(hWnd, nCmdShow);  
  	
  	// set up and initialize Direct3D
  	initD3D(hWnd);
  
  	// set up and initialize Sprite
  	initSprite();
  
  	// this struct holds Windows event messages
  	MSG msg; 
  
  	// wait for the next message in the queue, store the result in 'msg'
  	while (TRUE)
  	{
  		while (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
  		{
  			// translate keystroke messages into the right format
  			TranslateMessage(&msg);
  			// send the message to the WindowProc function
  			DispatchMessage(&msg);
  		}
  
  		if (msg.message == WM_QUIT)
  			break;
  
  		render_frame();
  	}
  
  	// clean up DirectX and COM
  	cleanD3D();
  
  	// return this part of the WM_QUIT message to Windows
  	return msg.wParam;
  }
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // load Sprite here
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  void initSprite()
  {
  	
  }
  
  void drawSprite()
  {
  	
  }
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  // this is the main message handler for the program
  LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  	// sort through and find what code to run for the message given
  	switch (message)
  	{
  	// this message is read when the window is closed
  	case WM_DESTROY:
  	{
  		PostQuitMessage(0);    // close the application entirely
  
  		return 0;
  	} break;
  	}
  	// Handle any messages the switch statement didn't
  	return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  }
  
  
  // this function initializes and prepares Direct3D for use
  void initD3D(HWND hWnd)
  {
  	d3d = Direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION);  	// create the Direct3D interface
  
  	D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp;  			// create a struct to hold various device information
  
  	ZeroMemory(&d3dpp, sizeof(d3dpp));  		// clear out the struct for use // fill null
  	d3dpp.Windowed = TRUE;  					// program windowed, not fullscreen
  	d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;  // discard old frames
  	d3dpp.hDeviceWindow = hWnd;  				// set the window to be used by Direct3D
  
  	// create a device class using this information and the info from the d3dpp stuct
  	d3d->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT,
  		D3DDEVTYPE_HAL,
  		hWnd,
  		D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING,
  		&d3dpp,
  		&d3ddev);
  }
  
  // this is the function used to render a single frame
  void render_frame(void)
  {
  	// clear the window to a deep blue
  	d3ddev->Clear(0, NULL, D3DCLEAR_TARGET, D3DCOLOR_XRGB(0, 40, 100), 1.0f, 0);
  
  	d3ddev->BeginScene();  
  
  	drawSprite();	// draw sprite
  
  	d3ddev->EndScene();  
  
  	// displays the created frame on the screen
  	// translate backbuffer to frontbuffer
  	d3ddev->Present(NULL, NULL, NULL, NULL);  
  }
  
  // this is the function that cleans up Direct3D and COM
  void cleanD3D(void)
  {
  	d3ddev->Release();  // close and release the 3D device
  	d3d->Release();    // close and release Direct3D
  }

  Cài đặt Sprite cơ bản

  Các thao tác chính:

  • Khai báo: Sprite Handler, Texture, Information of sprite
  • Khởi tạo:
   • D3DXCreateSprite: gắn sprite handler vào Direct3D và device
   • D3DXGetImageInfoFromFile: lấy thông tin Sprite
   • D3DXCreateTextureFromFileEx: khởi tạo texture chứa Sprite
  • Vẽ:
   • LPD3DXSPRITE::Begin
   • LPD3DXSPRITE::Draw
   • LPD3DXSPRITE::End

  Thêm thư viện d3dx9.lib vào Linker/Input trong project của bạn trước khi bắt đầu.

  Việc đầu tiên chúng ta sẽ khai báo các biến toàn cục, đặt trước WinMain

  // sprite handler quản lý, gọi hàm thao tác sprite
  LPD3DXSPRITE sprite_handler;
  // texture lưu sprite
  LPDIRECT3DTEXTURE9 texture = NULL;
  // lưu trữ thông tin sprite
  D3DXIMAGE_INFO info; 
  // path sprite
  #define SPRITE_PATH L"pikachu.png"

  Thực hiện thao tác khởi tạo trong hàm initSprite()

  void initSprite()
  {
  	// biến kiểm tra thành công
  	HRESULT result;
  
  	// kết nối sprite handler với device và Direct3D
  	result = D3DXCreateSprite(d3ddev, &sprite_handler);
  
  	if (result != D3D_OK)
  	{
  		MessageBox(NULL, L"Can't associate main Direct3D and Device", L"Error", MB_OK);
  		return;
  	}
  
  	// lấy thông tin sprite lưu vào biến info
  	result = D3DXGetImageInfoFromFile(SPRITE_PATH, &info);
  
  	if (result != D3D_OK)
  	{
  		MessageBox(NULL, L"Failed to get information from image file", L"Error", MB_OK);
  		return;
  	}
  
  	// khởi tạo texture từ sprite
  	/*
  	Chỉ cần quan tấm đến:
  	device, 
  	đường dẫn sprite, 
  	biến info lưu thông tin, 
  	màu cần trong suốt,
  	texture để lưu sprite.
  	*/
  	result = D3DXCreateTextureFromFileEx(
  		d3ddev,          // device liên kết với texture 
  		SPRITE_PATH,		   // đường dẫn của sprite
  		info.Width,			   // chiều dài của sprite
  		info.Height,		   // chiều rộng của sprite
  		1,						
  		D3DPOOL_DEFAULT,	   // kiểu surface
  		D3DFMT_UNKNOWN,	     // định dạng surface
  		D3DPOOL_DEFAULT,	   // lớp bộ nhớ cho texture
  		D3DX_DEFAULT,		   // bộ lọc ảnh
  		D3DX_DEFAULT,		   // bộ lọc mip
  		D3DCOLOR_XRGB(0, 0, 0),  // chỉ ra màu trong suốt
  		&info,			     // thông tin của sprite
  		NULL,			     // đổ màu
  		&texture			   // texture sẽ chứa sprite
  	);
  
  	if (result != D3D_OK)
  	{
  		MessageBox(NULL, L"Failed to create texture from file", L"Error", MB_OK | MB_ERR_INVALID_CHARS);
  		return;
  	}
  }

  Tiến hành vẽ Sprite (với kích thước full width, full height) lên màn hình, thao tác trong hàm drawSprite()

  void drawSprite()
  {
  	// khóa surface để sprite có thể vẽ 
  	// D3DXSPRITE_ALPHABLEND hỗ trợ vẽ trong suốt nếu không thì để giá trị NULL
  	sprite_handler->Begin(NULL);
  
  	// cài đặt vị trí cần hiển thị lên màn hình
  	D3DXVECTOR3 position(0, 0, 0);
  
  	sprite_handler->Draw(
  		texture,            // texture lưu sprite
  		NULL,              // diện tích cần hiển thị 
  		NULL,              // tâm dùng để vẽ, xoay
  		&position,           // vị trí sprite
  		D3DCOLOR_XRGB(255, 255, 255)	// màu thay thế
  	);
  
  	// mở khóa surface để tiến trình khác sử dụng
  	sprite_handler->End();
  }

  Kết quả

  DirectX 9

  Đó là 1 chương trình cơ bản nhất, bây giờ thực hiện 1 số thao tác tùy chỉnh cho phần vẽ.

  Cài đặt Sprite nâng cao

  Vẽ Sprite trong suốt (sprite transparent)

  Thực hiện 2 công việc:

  • Tại hàm D3DXCreateTextureFromFileEx() sửa lại mã màu cần xóa, ở ví dụ trên là màu hồng (255, 0, 255).
  • Bật cờ D3DXSPRITE_ALPHABLEND khi gọi hàm LPD3DXSPRITE::Begin()
  D3DCOLOR_XRGB(255, 0, 255), // chỉ ra màu trong suốt
  
  // khóa surface để sprite có thể vẽ 
  // D3DXSPRITE_ALPHABLEND hỗ trợ vẽ trong suốt nếu không thì để giá trị NULL
  sprite_handler->Begin(D3DXSPRITE_ALPHABLEND);
  

  Kết quả

  Thay đổi tâm vẽ

  Tâm vẽ là 1 điểm trên Sprite lấy làm mốc để vẽ lên 1 vị trí trên màn hình, nó cũng là điểm làm mốc khi thực hiện các chuyển đổi scale, rotation, flip, translate. Giá trị NULL được hiểu ngầm là vị trí (0, 0, 0) trên sprite (góc trái phía trên).

  Biến center là tọa độ làm mốc

  Tạo biến center lưu tọa độ cần làm mốc, ví dụ bên dưới sẽ hiển thị Sprite ở vị trí position(0, 0, 0) góc trái phía trên màn hình và lấy điểm chính giữa của Sprite làm mốc để hiển thị.

  // vị trí cần hiển thị lên màn hình
  D3DXVECTOR3 position(0, 0, 0);
  
  // lấy điểm chính giữa, info lưu thông tin sprite
  D3DXVECTOR3 center(info.Width / 2, info.Height / 2, 0);
  
  sprite_handler->Draw(
  	texture,	
  	NULL,		 
  	&center,	// tâm dùng để vẽ, xoay
  	&position,	// vị trí sprite
  	D3DCOLOR_XRGB(255, 255, 255) 
  );

  Kết quả

  Cần chú ý đến tâm vẽ của Sprite để sau này có áp dụng 1 cách linh hoạt và nó rất cần thiết khi thao tác với Sprite animation.

  Chỉ hiển thị 1 phần của Sprite lên màn hình

  Khai báo biến srect để xác định diện tích cần vẽ.

  // chỉ hiển thị 100x100
  RECT srect;
  srect.left = 115;	       // tọa độ x
  srect.top = 110;		   // tọa độ y
  srect.right = rect.left + 100;	   // tọa độ x'
  srect.bottom = rect.top + 100;	   // tọa độ y'

  Thêm srect vào hàm sprite_handler->Draw()

  sprite_handler->Draw(
  	texture,			
  	&rect,		// diện tích cần hiển thị 
  	NULL,			
  	NULL,		
  	D3DCOLOR_XRGB(255, 255, 255)	
  );

  Kết quả

  Scale (độ phóng đại), Flip (lật), Rotation (xoay), Translation (dịch chuyển)

  Trong Direct3D, ma trận được sử dụng lưu thông tin trong suốt quá trình chuyển đổi, tùy theo nhu cầu cần thực hiện thao tác nào thì gọi hàm khởi tạo ma trận tương ứng.

  Translation

  Dịch chuyển đối tượng đến tọa độ (100, 90, 0)
  // khai báo ma trận lưu thông tin dịch chuyển
  D3DXMATRIX matTranslate;
  
  // khởi tạo ma trận để duy chuyển 100 theo trục Ox và 90 theo trục Oy 
  D3DXMatrixTranslation(&matTranslate, 100.f, 90.0f, 0.0f);
  
  // Thực hiện việc chuyển đổi.
  sprite_handler->SetTransform(&matTranslate);

  Đây cũng là 1 cách để di chuyển Sprite thay vì phải tạo 1 biến position (lưu vị trí Sprite trên màn hình) như những ví dụ trước. 1 điểm cần lưu ý, khi sử dụng ma trận để dịch chuyển Sprite thì không cần tạo biến position mà để giá trị ở đối số thứ 4 của hàm sprite_handler->Draw()NULL. Nếu sử dụng cả 2 cách để dịch chuyển thì giá trị dịch chuyển cuối cùng sẽ được cộng lại (x cộng theo x, y cộng theo y). 

  Scaling

  // ma trận lưu thông tin về tỉ lệ
  D3DXMATRIX matScale;
  
  // khởi tạo ma trận phóng to theo trục Ox 2 lần, trục Oy 3 lần.
  D3DXMatrixScaling(&matScale, 2.0f, 3.0f, .0f);
  
  // thực hiện việc chuyển đổi.
  sprite_handler->SetTransform(&matScale);
  
  Scale đối tượng 3 lần theo Oy, 2 lần theo Ox

  Flipping

  Cách đơn giản nhất là thực hiện dựa trên thao tác scale, thêm dấu - trước trục Ox/Oy cần flip.

  // khởi tạo ma trận phóng to theo trục Ox 1 lần, trục Oy 1 lần.
  // flip theo chiều dọc (trục Oy)
  D3DXMatrixScaling(&matScale, 1.0f, -1.0f, .0f);
  
  // flip theo chiều ngang (trục Ox) và chiều dọc (trục Oy)
  D3DXMatrixScaling(&matScale, -1.0f, -1.0f, .0f);
  
  // phóng to theo trục Ox 2 lần, trục Oy 2 lần
  // và flip theo chiều ngang
  D3DXMatrixScaling(&matScale, -2.0f, 2.0f, .0f);
  Thao tác Flip trên trục Ox/Oy

  Để dễ kiểm soát cho việc chọn điểm mốc để flip và vị trí hiển thị lên màn hình, kết hợp với tâm vẽ như đã giới thiệu ở nội dung phía trên.

  // lấy điểm chính giữa sprite
  D3DXVECTOR3 center(info.Width/2, info.Height/2, 0);
  
  sprite_handler->Draw(
  	texture,						
  	NULL,							 
  	&center, //tọa độ làm mốc để flip và vị trí vẽ trên màn hình 
  	NULL, // giá trị null
  	D3DCOLOR_XRGB(255, 255, 255)	
  );
  Flip với điểm làm mốc là tọa độ chính giữa của Sprite

  1 điểm cần lưu ý, khi thực hiện flip Sprite nếu muốn dịch chuyển thì cách tốt nhất là sử dụng ma trận để dịch chuyển. Nếu sử dụng cách tạo biến position thì kết quả sẽ không như mong muốn, để khắc phục thì thêm dấu - trước tọa độ xy như sau position(-x, -y, 0).

  Rotation

  // ma trận lưu thông tin xoay
  D3DXMATRIX matRotate;
  
  // khởi tạo ma trận xoay 30 độ từ phải sang trái
  D3DXMatrixRotationZ(&matRotate, D3DXToRadian(30.0f));
  
  // Thực hiện việc chuyển đổi.
  sprite_handler->SetTransform(&matRotate);

  Đối số thứ 2 của hàm D3DXMatrixRotationZ() là góc muốn xoay được tính bằng radian. Direct3D cũng cung cấp 1 số hàm xoay trong 3D như D3DXMatrixRotationX() xoay theo trục Ox, D3DXMatrixRotationY() xoay theo trục Oy, nhưng ở 2D chỉ cần quan tâm đến hàm D3DXMatrixRotationZ() xoay theo trục Oz.

  Xoay với mốc có tọa độ (0, 0, 0) trên Sprite

  Cũng giống như thao tác flipping, cũng có thể kết hợp với tâm vẽ chọn điểm làm mốc để xoay và vẽ Sprite lên màn hình.

  Kết hợp Translation, Rotation, Flip và Scale

  Trong thực tế khi thao tác với Sprite cần phải thực hiện nhiều thao tác chuyển đổi cùng lúc, nếu sử dụng cách thông thường là gọi nhiều hàm sprite_handler->SetTransform() để thực hiện chuyển đổi tương ứng thì khi đó sẽ có vấn đề xảy ra là sai số ngày càng lớn và hiệu suất, do đó chỉ thực hiện được chuyển đổi cho lời gọi hàm cuối cùng.

  Giải quyết vấn đề này bằng cách nhân các ma trận lại với nhau thành 1 ma trận mới và gọi hàm sprite_handler->SetTransform() để thực hiện việc chuyển đổi.

  // nhân các ma trận lưu thông tin các chuyển đổi
  sprite_handler->SetTransform(&(matScale * matRotate * matTranslate));

  Hoặc có thể khai báo 1 ma trận đơn vị (identity matrix) để lưu kết quả các phép nhân.

  // khai báo ma trận mặc định
  D3DXMATRIX matCombined;
  // khởi tạo ma trận
  D3DXMatrixIdentity(&matCombined);
  
  // nhân với tỉ lệ phóng đại/ lật sprite
  matCombined *= matScale;
  // nhân với ma trận xoay
  matCombined *= matRotate;
  // nhân với ma trận dịch chuyển
  matCombined *= matTranslate;
  
  // áp dụng các chuyển đổi
  sprite_handler->SetTransform(&matCombined);

  Vẽ nhiều Sprite cùng lúc

  Để vẽ nhiều Sprite thì chỉ cần thiết lập thêm hàm sprite_handler->Draw() miễn sao nó phải nằm trong hàm sprite_handler->Begin()sprite_handler->End(), hoặc có thể tạo thêm nhiều cặp Begin()End() để vẽ khi muốn thay đổi chế độ trong suốt cho phù hợp với mục đích sử dụng.

  Sprite vẽ sau hiển thị đè lên Sprite vẽ trước.

  void drawSprite()
  {
  	RECT rect;
  	rect.left = 115;				 // tọa độ x
  	rect.top = 110;					 // tọa độ y
  	rect.right = rect.left + 200;	 // tọa độ x'
  	rect.bottom = rect.top + 200;	 // tọa độ y'
  
  	// cài đặt vị trí cần hiển thị lên màn hình
  	D3DXVECTOR3 position(200, 100, 0);
  	D3DXVECTOR3 position2(100, 50, 0);
  
  	// biến info lưu thông tin sprite
  	D3DXVECTOR3 center(info.Width / 2, info.Height / 2, 0);
  
  	// khóa surface để sprite có thể vẽ 
  	// D3DXSPRITE_ALPHABLEND hỗ trợ vẽ trong suốt nếu không thì để giá trị NULL
  	sprite_handler->Begin(D3DXSPRITE_ALPHABLEND);
  
  	sprite_handler->Draw(
  		texture,		         // texture lưu sprite
  		NULL,				       // diện tích cần hiển thị 
  		&center,			       // tâm dùng để vẽ, xoay
  		NULL,				       // vị trí sprite
  		D3DCOLOR_XRGB(255, 255, 255)   // màu thay thế
  	);
  
  	sprite_handler->Draw(
  		texture,						
  		&rect,							
  		NULL,						
  		&position2,						
  		D3DCOLOR_XRGB(255, 255, 255)	
  	);
  
  	// mở khóa surface để tiến trình khác sử dụng
  	sprite_handler->End();
  
  	// vẽ sprite không trong suốt
  	sprite_handler->Begin(NULL);
  	sprite_handler->Draw(
  		texture,				
  		NULL,						 
  		NULL,						
  		&position,						
  		D3DCOLOR_XRGB(255, 255, 255)	
  	);
  	sprite_handler->End();
  }

  Kết quả cho ví dụ trước

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021